Opatření ze dne 13.10.2010, kterým se mění opatření České národní banky č. 2 ze dne 30. listopadu 2009 o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance

26.10.2010 | Sbírka:  2/2010 (CBN) | Částka:  16/2010ASPI

Vztahy

Nadřazené: 6/1993 Sb.
Aktivní derogace: 2/2009 (CBN)
Pasivní derogace: 2/2011 (CBN)
2/2010 (CBN)
Opatření
České národní banky
ze dne 13. října 2010,
kterým se mění Opatření České národní banky č. 2 ze dne 30. listopadu 2009, o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance
Česká národní banka podle § 41 odst. 3 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, stanoví:
Čl. I
Opatření České národní banky č. 2 ze dne 30. listopadu 2009, o předkládaní výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance, se mění takto:
1. V § 5 odst. 2 se slova „zveřejněné na internetových stránkách České národní banky“ nahrazují slovy „zveřejněné Českou národní bankou způsobem umožňujícím dálkový přístup“.
2. V § 6 odst. 2 se slova „právem Evropských společenství“ nahrazují slovy „právem Evropské unie“.
3. § 8 odst. 5 zní:
„(5) Výkaz BD(ČNB)14-04 předkládají banky České národní bance v elektronické formě bez použití aplikací uvedených v odst. 2 a 3.“.
4. Poznámka pod čarou č. 27 zní:
„27) Vyhláška č. 123/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.
5. V § 12 odst. 3 se na konci písmene a) čárka nahrazuje tečkou a písmeno b) včetně poznámky pod čarou č. 28 se zrušuje. Zároveň se zrušuje označení písmene a).
6. V příloze č. 1 se zrušuje výkaz V(ČNB)50-12 Měsíční přehled cenných papírů v držení klientů (JISIFE50).
7. V příloze č. 1 u výkazu E(ČNB)8-01 ve sloupci „Termín předkládání“ se za slovy „do 31. ledna běžného roku“ doplňují slova „(podle stavu k 1. lednu)“.
8. Příloha č. 2(A) včetně nadpisu zní:
„Příloha č. 2(A) k opatření České národní banky č. 2 ze dne 30. listopadu 2009
Základní charakteristika a obsahová náplň výkazů
Část A. Základní charakteristika a obsahová náplň výkazů předkládaných v elektronické formě
9. V Příloze č. 2(B) odst. 3 se věta první nahrazuje větou „Operace uvnitř skupiny se považuje za významnou, přesahuje-li 5% součtu kapitálových požadavků stanovených na individuálním základě bankou ve skupině smíšené holdingové osoby29).“.
Poznámka pod čarou č. 29 zní:
„29) § 28 vyhlášky č. 123/2007 Sb. o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrových družstev a obchodníků s cennými papíry.“.
10. V příloze č. 3 se zrušuje výkaz V(ČNB)50-12.
11. V příloze č. 4 bodu 2. písm. d) se slovo „konsolidačního“ nahrazuje slovem „konsolidačním“.
Čl. II
Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011.
Guvernér
Ing. Miroslav Singer, Ph.D. v. r.
Sekce měnová a statistiky
Odpovědný zaměstnanec:
Bc. Barkhanskyy,
tel. 22441 4371