Vyhláška ze dne 23.11.2010, kterou se mění vyhláška č. 603/2006 Sb., o informační povinnosti fondu kolektivního investování a investiční společnosti, ve znění vyhlášky č. 241/2007 Sb.

13.12.2010 | Sbírka:  356/2010 Sb. | Částka:  130/2010ASPI

Vztahy

Nadřazené: 189/2004 Sb.
Aktivní derogace: 603/2006 Sb.
Pasivní derogace: 194/2011 Sb.
356/2010 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 23. listopadu 2010,
kterou se mění vyhláška č. 603/2006 Sb., o informační povinnosti fondu kolektivního investování a investiční společnosti, ve znění vyhlášky č. 241/2007 Sb.
Česká národní banka stanoví podle § 139 písm. f) zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 224/2006 Sb. a zákona č. 230/2009 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 603/2006 Sb., o informační povinnosti fondu kolektivního investování a investiční společnosti, ve znění vyhlášky č. 241/2007 Sb., se mění takto:
1. V § 1 se písmena e) a f) zrušují.
Dosavadní písmeno g) se označuje jako písmeno e).
2. V § 2 se písmena b) až d) zrušují.
Dosavadní písmena e) až h) se označují jako písmena b) až e).
3. V § 2 písm. b) se slova „podle § 10“ zrušují.
4. V § 3 se odstavec 2 zrušuje a ruší se označení odstavce 1.
5. V § 4 se odstavec 2 zrušuje a ruší se označení odstavce 1.
6. V § 5 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.
7. V § 6 odst. 3 se písmeno a) zrušuje.
Dosavadní písmena b) až j) se označují jako písmena a) až i).
8. V § 6 odst. 3 písm. d) a e) se slova „písmenu d)“ nahrazují slovy „písmenu c)“.
9. V § 7 odst. 1 se písmeno g) zrušuje.
Dosavadní písmeno h) se označuje jako písmeno g).
10. V § 7 odst. 2 se na konci písmene i) čárka nahrazuje tečkou a písmena j) až n) se zrušují.
11. V § 7 odst. 3 se na konci písmene h) čárka nahrazuje tečkou a písmena i) až l) se zrušují.
12. V § 7 odst. 4 se písmeno d) zrušuje.
Dosavadní písmena e) a f) se označují jako písmena d) a e).
13. § 9 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 9 zní:
㤠9
Měsíční informace fondu kolektivního investování
Měsíční informace o struktuře majetku podle § 88 odst. 1 písm. c) a odstavce 2 zákona obsahují údaje o struktuře aktiv v rozsahu podle zvláštního právního předpisu upravujícího účetnictví jednotek, které jsou bankami nebo jinými finančními institucemi9).
9) Vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění pozdějších předpisů.“.
14. § 10 až 14 a § 16 se včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 10, 11, 13 a 14 zrušují.
15. Přílohy k vyhlášce č. 1 až 10 se zrušují.
Čl. II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011.
Guvernér:
Ing. Singer, Ph.D., v. r.