Vyhláška ze dne 23.11.2010, kterou se mění vyhláška č. 604/2006 Sb., o používání technik a nástrojů k efektivnímu obhospodařování majetku standardního fondu a speciálního fondu, který shromažďuje peněžní prostředky od veřejnosti, ve znění vyhlášky č. 98/2010 Sb.

13.12.2010 | Sbírka:  357/2010 Sb. | Částka:  130/2010ASPI

Vztahy

Nadřazené: 189/2004 Sb.
Aktivní derogace: 604/2006 Sb.
Pasivní derogace: 194/2011 Sb.
357/2010 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 23. listopadu 2010,
kterou se mění vyhláška č. 604/2006 Sb., o používání technik a nástrojů k efektivnímu obhospodařování majetku standardního fondu a speciálního fondu, který shromažďuje peněžní prostředky od veřejnosti, ve znění vyhlášky č. 98/2010 Sb.
Česká národní banka stanoví podle § 139 písm. e), g) a k) zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 224/2006 Sb. a zákona č. 230/2009 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 604/2006 Sb., o používání technik a nástrojů k efektivnímu obhospodařování majetku standardního fondu a speciálního fondu, který shromažďuje peněžní prostředky od veřejnosti, ve znění vyhlášky č. 98/2010 Sb., se mění takto:
1. V § 1 se písmeno c) zrušuje.
Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno c).
2. V § 2 se písmena l) až n) zrušují.
Dosavadní písmeno o) se označuje jako písmeno l).
3. § 13 až 18 se včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 4 až 7 zrušují.
4. Příloha č. 4 se zrušuje.
Čl. II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011.
Guvernér:
Ing. Singer, Ph.D., v. r.