Vyhláška ze dne 6.12.2010, kterou se stanoví vzor elektronického formuláře návrhu na rozhodnutí sporu o povinnosti k peněžitému plnění a technické náležitosti jeho užívání

13.12.2010 | Sbírka:  360/2010 Sb. | Částka:  130/2010ASPI

Vztahy

Nadřazené: 127/2005 Sb.
Pasivní derogace: 180/2017 Sb.
360/2010 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 6. prosince 2010,
kterou se stanoví vzor elektronického formuláře návrhu na rozhodnutí sporu o povinnosti k peněžitému plnění a technické náležitosti jeho užívání
Změna: 180/2017 Sb.
Český telekomunikační úřad stanoví podle § 150 odst. 5 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) k provedení § 129 odst. 2 zákona, ve znění zákona č. 153/2010 Sb.:
§ 1
Vzor elektronického formuláře (dále jen „formulář“) návrhu na rozhodnutí sporu podle § 129 odst. 1 zákona, který se týká povinnosti účastníka, popřípadě uživatele, k peněžitému plnění, je upraven v příloze této vyhlášky.
§ 2
(1) Formulář je ve formátu fo/zfo (602XML Filter dokument).
(2) Ve formuláři jsou označeny položky, jejichž vyplnění je povinné.
(3) Přílohy mohou být pouze ve formátu pdf (Portable Document Format). Připojením se přílohy stávají nedílnou součástí formuláře.
(4) Velikost datového souboru obsahujícího formulář včetně všech připojených příloh musí být taková, aby umožnila učinit elektronické podání, jehož maximální souhrnná velikost je 20 MB.
§ 3
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011.
Předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu:
PhDr. Dvořák, CSc., v. r.
Příloha
Vzor elektronického formuláře návrhu na rozhodnutí sporu o povinnosti k peněžitému plnění