Vládní nařízení ze dne 28.9.1938, kterým se mění a doplňují některá ustanovení o soustavě drobných peněz a o akciové bance cedulové

29.9.1938 | Sbírka:  202/1938 Sb. | Částka:  70/1938ASPI
202/1938 Sb.
Vládní nařízení
ze dne 28. září 1938,
kterým se mění a doplňují některá ustanovení o soustavě drobných peněz a o akciové bance cedulové.
Se souhlasem presidenta republiky Československé nařizuje vláda podle § 115, odst. 1, písm. c) zákona ze dne 13. května 1936, č. 131 Sb. z. a n., o obraně státu:
§ 1.
V § 13, odst. 1 zákona ze dne 18. května 1938, č. 101 Sb. z. a n., o soustavě drobných peněz, mění se číslice 160 na 300.
§ 2.
(1) Státovky (drobné peníze) po 100 Kč se nevčítají do přípustné míry drobných (). Platí však o nich ustanovení § 11, odst. 2 a 3 a § 14 zák. č. 101/1938 Sb. z. a n.
(2) Tím se mění ustanovení § 1, odst. 2 opatření Stálého výboru ze dne 19. září 1938, č. 179 Sb. z. a n., kterým se mění některá ustanovení o akciové bance cedulové.
§ 3.
(1) Ministr financí se zmocňuje, aby podle potřeby
a) bral z oběhu drobné mince,
b) razil nové drobné mince z jiného vhodného kovu (směsi), než jsou mince dosavadní,
c) vydával místo drobných mincí drobné peníze papírové.
(2) Zevní úpravu a den vydání nových drobných mincí a drobných peněz papírových vyhlásí ministr financí ve Sbírce zákonů a nařízení. Zákon ze dne 16. února 1923, č. 44 Sb. z. n., o zevní úpravě předmětů státem vydaných nebo podporovaných a významných po stránce výtvarné nebo veřejného vkusu, tu neplatí.
(3) Státní a jiné veřejné pokladny jsou povinny přijímati drobné mince a drobné peníze papírové bez obmezení. Rozsah povinnosti přijímati drobné peníze papírové v soukromém styku stanoví ministr financí vyhláškou ve Sbírce zákonů a nařízení.
§ 4.
(1) Stanovy Národní rady Československé, uvedené v §§ 52 až 141 zákona ze dne 14. dubna 1920, č. 347 Sb. z. a n., o akciové bance cedulové, ve znění zákona ze dne 23. dubna 1925, č. 102 Sb. z. a n., opatření Stálého výboru ze dne 7. listopadu 1929, č. 166 Sb. z. a n., zákona ze dne 17. února 1934, č. 25 Sb. z. a n., zákona ze dne 11. prosince 1934, č. 250 Sb. z. a n., a opatření Stálého výboru č. 179/1938 Sb. z. a n., mohou býti měněny a doplňovány vládním nařízením po slyšení Národní banky Československé. Práva presidenta republiky nejsou tím dotčena.
(2) Tím se mění ustanovení § 4, věty druhé zák. č. 347/1920 Sb. z. a n.
§ 5.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr financí.
Syrový v. r.
Dr. Krofta v. r.
Dr. Reich v. r.
Černý v. r.
Dr. Horák v. r.
Dr. Kalfus v. r.
Dr. Mentl v. r.
Šubrt v. r.
Dr. Dunovský v. r.
Dr. Fajnor v. r.
Dr. Fritz v. r.
Dr. Janáček v. r.
Ing. Vavrečka v. r.
Dr. Kamenický v. r.
Dr. Bukovský v. r.
Ing. Nosál v. r.
Dr. Zenkl v. r.
Dr. Karvaš v. r.