Vládní nařízení ze dne 9.10.1938 o přechodném omezení zcizení a propachtování určitých druhů nemovitostí

11.10.1938 | Sbírka:  218/1938 Sb. | Částka:  77/1938ASPI
218/1938 Sb. z. a n.
Vládní nařízení
ze dne 9. října 1938
o přechodném obmezení zcizení a propachtování určitých druhů nemovitostí
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 118 zákona ze dne 13. května 1936, č. 131 Sb. z. a n., o obraně státu:
§ 1
(1) V době branné pohotovosti státu je k smluvnímu zcizení nemovitostí zemědělských, nemovitostí zastavěných obytnými domy nebo provozovnami a stavebních parcel potřebí souhlasu okresního úřadu.
(2) Stejné platí o propachtování zemědělských nebo lesních podniků.
(3) Právní jednání, na která se vztahují odstavce 1 a 2, jsou bez úředního souhlasu neplatná.
§ 2
Zemědělskými nemovitostmi se rozumějí v tomto nařízení role, louky, pastviny, zahrady, vinice, chmelnice, rybníky, lesy, dále obytné a hospodářské budovy zemědělských nebo lesních podniků a zařízení, která slouží ke zpracování výlučně výrobků vlastního zemědělského a lesního hospodářství.
§ 3
Ustanovení § 1 neplatí o nemovitostech, které jsou zapsány v knize železniční nebo horní.
§ 4
Úředního souhlasu podle § 1 není potřebí:
1. bylo-li právní jednání podle příslušných předpisů schváleno státním úřadem;
2. je-li smluvní stranou stát, země nebo okres, podnik, ústav nebo fond jim náležející nebo jimi spravovaný;
3. jde-li o právní jednání mezi manžely, mezi rodičem a dítětem, ať vlastním nebo osvojeným, anebo mezi jedním z nich a manželem druhého anebo mezi sourozenci.
§ 5
(1) Úřední souhlas podle § 1 buď udělen, není-li proti zamýšlenému právnímu jednání námitek z hlediska veřejných zájmů.
(2) Při posuzování veřejných zájmů postupuje úřad podle volného uvážení.
§ 6
Úřední souhlas buď odepřen zejména tehdy:
1. je-li obava, že se nemovitosti nabývá k účelům nekalé spekulace;
2. je-li obava, že nemovitost bude odňata svému dosavadnímu účelu, ačli se tak nemá státi v zájmu veřejném;
3. je-li podezření, že má býti využito mimořádných poměrů způsobených stavem branné pohotovosti státu a okolnostmi s tím souvisícími.
§ 7
I když je důvod pro odepření úředního souhlasu, uvedený v § 6, č. 2, může býti souhlas přece dán, jestliže by odepření vzhledem k osobním a hospodářským poměrům zcizitele muselo vésti ke zničení jeho hospodářské existence.
§ 8
Kromě všeobecných náležitostí musí žádost o udělení souhlasu obsahovati označení zúčastněných osob a nemovitosti, o kterou jde, jako ve vkladných listinách. Za podmínek § 42, odst. 7 katastrálního zákona ze dne 16. prosince 1927, č. 177 Sb. z. a n., musí býti připojen geometrický (polohopisný) plán, vyhovující ustanovením § 51 téhož zákona.
§ 9
(1) Knihovní zápis na základě právního jednání, ke kterému by podle tohoto nařízení bylo potřebí úředního souhlasu, které však bylo uzavřeno přede dnem účinnosti tohoto nařízení, lze povoliti, jen když tato okolnost je patrná z veřejné listiny anebo z ověření soudem nebo veřejným notářem.
(2) Se žádostí o knihovní zápis na základě právního jednání, ke kterému je podle tohoto nařízení potřebí úředního souhlasu, je připojiti výměr, jímž byl souhlas dán. Jinak se žádost zamítne.
§ 10
Ustanovení zakazující nebo jakýmkoliv způsobem, zejména podmínkou soudního nebo úředního schválení, obmezující zcizení a propachtování nemovitostí, na které se vztahuje toto nařízení, zůstávají nedotčena.
§ 11
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou je ministři vnitra a spravedlnosti v dohodě se zúčastněnými ministry.
Syrový v. r.
Dr. Chvalkovský v. r.
Dr. Karvaš v. r.
Černý v. r.
Kajdoš v. r.
Dr. Parkányi v. r.
Husárek v. r.
Dr. Kalfus v. r.
Dr. Feierabend v. r.
Dr. Bukovský v. r.
Dr. Zenkl v. r.
Dr. Fajnor v. r.
Ing. Vavrečka v. r.