Opatření ze dne 10.11.1938 o směru dopravy po veřejných silnicích a veřejných cestách

15.11.1938 | Sbírka:  275/1938 Sb. | Částka:  92/1938ASPI

Vztahy

Nadřazené: 121/1920 Sb.
Pasivní derogace: 242/1939 Sb.
275/1938 Sb. z. a n.
Opatření
Stálého výboru
ze dne 10. listopadu 1938
o směru dopravy po veřejných silnicích a veřejných cestách
Stálý výbor Národního shromáždění republiky Československé usnesl se podle § 54 ústavní listiny na tomto opatření:
§ 1
(1) Při dopravě po veřejných silnicích a veřejných cestách jest používati pravé strany jízdní dráhy ve směru jízdy. Při dopravě kolejovými vozidly je tomuto předpisu vyhověno, jezdí-li tato vozidla na dvoukolejných tratích vpravo.
(2) Jízda vlevo je přípustna jen tehdy, vyžadují-li toho zvláštní okolnosti, např. úprava části silnice (cesty), položení výhybných kamenů, zvláštní zařízení na silnicích (cestách) k znemožnění dopravy (§ 90, odst. 7 zákona o obraně státu) apod.
(3) Předjížděti jest dovoleno jen vlevo; výjimky mohou býti stanoveny nařízením politických nebo státních policejních úřadů, vykonávajících působnost ve věcech silniční dopravy.
§ 2
Vstupy do vozidel pro veřejnou dopravu osob musí býti upraveny tak, aby umožňovaly nástup a výstup ze strany pravé ve směru jízdy.
§ 3
Není přípustno, aby vozka, řídí-li povoz pěšky, šel po levé straně povozu nebo spřežení; tomu musí býti přizpůsobena zařízení povozu.
§ 4
(1) Dopravní značky pro silniční dopravu, které jsou umísťovány kolmo k ose veřejné silnice (veřejné cesty), buďtež stavěny na pravé straně; v obcích mohou býti podle potřeby výjimečně umístěny nad středem silnice (cesty).
(2) Správy veřejných silnic a veřejných cest jsou povinny odstraniti na svůj náklad dopravní značky i jiná znamení a nápisy, které odporují ustanovení § 1. Rovněž jsou povinny přemístiti na svůj náklad na pravou stranu dopravní značky, postavené podle ustanovení § 6, odst. 3 vládního nařízení ze dne 13. května 1938, č. 100 Sb. z. a n., na levé straně veřejných silnic a veřejných cest. Povinnost podle ustanovení věty prvé a druhé postihuje obec, jde-li o dopravní značky a jiná znamení nebo nápisy v ulicích (náměstích), které nejsou průjezdními tratěmi veřejných silnic. U vicinálních cest v zemích Slovenské a Podkarpatoruské postihuje tato povinnost okresy.
(3) Železniční správa zařídí přemístění silničních značek a nápisů, které umístila se zřetelem k provozu na veřejných silnicích a veřejných cestách.
§ 5
Přestupky tohoto opatření a předpisů podle něho vydaných trestají, pokud nejde o činy soudně trestné, okresní úřady (státní policejní úřady, pokud vykonávají působnost ve věcech silniční dopravy) pokutou do 5.000 Kč nebo vězením do 14 dnů. Pro případ nedobytnosti uložené pokuty budiž zároveň uložen náhradní trest na svobodě podle míry zavinění v mezích sazby trestu na svobodě.
§ 6
(1) Pojem veřejných silnic a veřejných cest podle tohoto opatření zahrnuje v sobě také mosty, nadjezdy, podjezdy a podobné součásti silnic a cest, jakož i ulice (náměstí) podle stavebních řádů (statutů).
(2) Jízdní drahou rozumí se část silnice nebo cesty, která je určena především k jízdě vozidly.
(3) Dopravou rozumí se jízda vozidly všeho druhu, jízda na zvířatech a hnací nebo vedení zvířat, jakož i pochodující útvary a průvody.
(4) Kolejová vozidla jsou vozidla drah vedlejších a drobných (§ 148, odst. 4 a § 159 zákona ze dne 20. května 1937, č. 86 Sb. z. a n., o drahách), pohybující se po kolejnicích.
(5) Vozkou nerozumí se při vojenských útvarech jezdec, řídí-li spřežení pěšky.
§ 7
Vládním nařízením mohou býti upraveny podrobnosti, souvisící s prováděním tohoto opatření.
§ 8
(1) Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. května 1939. S úpravami podle tohoto opatření může býti započato i před jeho účinností.
(2) Dnem účinnosti tohoto opatření pozbývají platnosti všechna ustanovení obsažená v jiných předpisech o věcech, které jsou v tomto opatření upraveny.
§ 9
Toto opatření provedou ministři vnitra, veřejných prací a železnic v dohodě se zúčastněnými ministry.
Syrový v. r.,
též na místě presidenta republiky podle § 60 ústavní listiny
Dr. Chvalkovský v. r.
Kajdoš v. r.
Černý v. r.
Lichner v. r.
Dr. Kalfus v. r.
Husárek v. r.
Dr. Bukovský v. r.
Dr. Feierabend v. r.
Černák v. r.
Dr. Zenkl v. r.
Dr. Karvaš v. r.
Ing. Vavrečka v. r.