Vyhláška ze dne 25.2.2011, kterou se mění vyhláška č. 117/2007 Sb., o číslovacích plánech sítí a služeb elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů

10.3.2011 | Sbírka:  53/2011 Sb. | Částka:  19/2011ASPI

Vztahy

Nadřazené: 127/2005 Sb.
Aktivní derogace: 117/2007 Sb.
53/2011 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 25. února 2011,
kterou se mění vyhláška č. 117/2007 Sb., o číslovacích plánech sítí a služeb elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 150 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, k provedení § 29 odst. 4 zákona o elektronických komunikacích:
Čl. I
Vyhláška č. 117/2007 Sb., o číslovacích plánech sítí a služeb elektronických komunikací, ve znění vyhlášky č. 231/2008 Sb. a vyhlášky č. 267/2009 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odst. 2 se slova „veřejných sítí elektronických komunikací“ nahrazují slovy „veřejných komunikačních sítí“.
2. V § 7 odstavec 1 zní:
„(1) Symetrickým číslem se pro účely této vyhlášky rozumí telefonní číslo, jehož symetrie je vymezena středovou číslicí.“.
3. V § 10 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „ , a to v řadě 1 000 čísel a jejích násobcích pro veřejné pevné telefonní sítě a v řadě 10 000 čísel a jejích násobcích pro veřejné mobilní telefonní sítě“.
4. V § 10 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „ , a to v řadě 10 000 čísel a jejích násobcích“.
5. V § 10 se odstavec 5 zrušuje.
6. V § 26 se slova „veřejných sítí elektronických komunikací“ nahrazují slovy „veřejných komunikačních sítí“.
7. Za část osmou se vkládá nová část devátá, která včetně nadpisu zní:
„ČÁST DEVÁTÁ
PŘENOSITELNOST ČÍSEL
§ 27a
(1) Geografická telefonní čísla lze přenášet jen v příslušné číslovací oblasti, jejíž kód TC uvedený v příloze č. 1 se shoduje s první nebo s první i druhou číslicí telefonního čísla.
(2) Blok telefonních čísel určených pro připojení telekomunikačního koncového zařízení ve funkci pobočkové ústředny k veřejné pevné telefonní síti lze ze sítě, ke které je v době přenášení připojeno, přenášet do veřejné pevné telefonní sítě jiného operátora pouze jako celý blok.
(3) Blok telefonních čísel určených pro připojení telekomunikačního koncového zařízení ve funkci pobočkové ústředny k veřejné mobilní telefonní síti lze ze sítě, ke které je v době přenášení připojeno, přenášet do veřejné mobilní telefonní sítě jiného operátora pouze jako celý blok.
(4) Mezinárodní identifikátor účastníka mobilní telefonní sítě (IMSI) je nepřenositelný.
(5) Nepřenositelná jsou
a) čísla pro přístup ke službě využívaná současně ve veřejných komunikačních sítích více operátorů,
b) zkrácená telefonní čísla,
c) čísla s přístupovým kódem ke službě (SAC) 800 a číslicemi A=0, B=0,
d) čísla se směrovacím kódem 701, 93, 960 až 969, 970 a 977,
e) čísla s přístupovým kódem 972 až 974, 980, 983 a 9890 až 9899 a
f) jednotlivá čísla z přiděleného bloku čísel s přístupovým kódem 9500 až 9599.“.
Dosavadní část devátá se označuje jako část desátá.
8. V příloze č. 1 bod 6 zní:
„6. Přístupové kódy k síti elektronických komunikací
-------------------------------------------------------------------------------
Přístupové Síť          Číslice          Poznámky
kódy    elektronických     následující
k síti   komunikací       po přístupovém
(DNe)               kódu
                  A  B  C D   
-------------------------------------------------------------------------------                      
600     Rezerva pro veřejné 
      mobilní sítě
-------------------------------------------------------------------------------
601 až   Veřejná mobilní              Nelze použít pro 
608     telefonní síť               poskytování veřejně
                           dostupné telefonní
                           služby v pevném místě.
-------------------------------------------------------------------------------
609,    Rezerva pro veřejné             
620 až 699 mobilní sítě
-------------------------------------------------------------------------------
61     Rezerva pro veřejné 
      komunikační sítě 
      určené pro přístup ke
      konvergovaným službám 
-------------------------------------------------------------------------------
700     Veřejná síť             
      univerzálních osobních
      telekomunikací (UPT)
      podle doporučení
      ITU-T E.168, 
      ITU-T F.851 
      a ITU-T F.852
-------------------------------------------------------------------------------
702 až   Veřejná mobilní              Nelze použít pro                             
705     telefonní síť               poskytování veřejně
                           dostupné telefonní
                           služby v pevném místě.
-------------------------------------------------------------------------------
706 až   Rezerva pro veřejné 
719     mobilní sítě
-------------------------------------------------------------------------------

72, 73   Veřejná mobilní              Nelze použít pro                             
      telefonní síť               poskytování veřejně
                           dostupné telefonní
                           služby v pevném místě.
-------------------------------------------------------------------------------
74 až 76  Rezerva pro veřejné             
      mobilní telefonní sítě
-------------------------------------------------------------------------------
77     Veřejná mobilní              Nelze použít pro
      telefonní síť               poskytování veřejně
                           dostupné telefonní
                           služby v pevném místě.
-------------------------------------------------------------------------------
78     Rezerva pro veřejné             
      mobilní sítě 
-------------------------------------------------------------------------------
7900 až   Veřejná mobilní              Nelze použít pro
7999    telefonní síť               poskytování veřejně
                           dostupné telefonní
                           služby v pevném místě.
-------------------------------------------------------------------------------
910     Veřejné komunikační 
      sítě určené pro 
      přenos hlasu
      prostřednictvím
      internetového protokolu            
-------------------------------------------------------------------------------
911 až   Rezerva pro veřejné             
919     komunikační sítě
      určené pro přenos
      hlasu prostřednictvím
      internetového protokolu
-------------------------------------------------------------------------------
971     Přístup k síti Internet           
      prostřednictvím
      poskytovatele
      přístupu ke službě
-------------------------------------------------------------------------------
976     Přístup k veřejné   +  +       Kombinace číslic A, B
      datové síti a               značí výši ceny volání             
      k síti Internet              za minutu, vč. DPH.
      s vyjádřenou cenou            Pokud A=0, pak B!=0.
      prostřednictvím 
      poskytovatele              
      přístupu ke službě 
-------------------------------------------------------------------------------."
9. V příloze 1 v bodu 10 se podbody 10.1, 10.4 a 10.7 zrušují.
Dosavadní podbody 10.2, 10.3, 10.5, 10.6 a 10.8 se označují jako podbody 10.1 až 10.5.
Čl. II
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. března 2011 s výjimkou ustanovení čl. I bodu 8, pokud jde o přístupové kódy k síti 702 až 719, které nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2011.
Ministr:
Ing. Kocourek v. r.