Usnesení ze dne 1.1.2009 Náhrada za ztrátu času a hotové výdaje

14.2.2011 | Sbírka:  EK02/2009 | Částka:  1/2009ASPI

Vztahy

Nadřazené: 120/2001 Sb.
Aktivní derogace: EK03/2001
EK02/2009
Náhrada za ztrátu času a hotové výdaje
Sněm Exekutorské komory České republiky se usnesl podle § 110, odst.7 písm. g zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti, v platném znění (dále jen „zákon“), takto:
Úvodní ustanovení
§ 1
Za výkon funkcí v orgánech Exekutorské komory České republiky (dále jen „Komora“) přísluší exekutorům a členům zkušební komise pro exekutorské zkoušky a zkoušky vykonavatele exekutora a členům kárného senátu, kteří nejsou exekutory (dále jen „oprávněná osoba“):
a) náhrada za ztrátu času stráveného výkonem funkce (dále jen „náhrada za ztrátu času“) ve výši stanovené tímto ustanovením,
b) náhrada hotových výdajů jimi vynaložených v souvislosti s výkonem funkce.
§ 2
Funkcemi podle § 1 se rozumí
a) členství v prezidiu Komory (dále jen „prezidium“),
b) členství v revizní komisi, včetně výkonu funkce kárného žalobce
c) členství v kárné komisi, včetně výkonu funkce člena kárného senátu,
d) funkce člena odvolacího senátu (§ 121 odst. 4 zákona),
e) členství ve zkušební komisi pro exekutorské zkoušky a zkoušky vykonavatele exekutora, včetně výkonu funkce člena zkušebního senátu,
f) členství v komisi pro výběrové řízení
g) členství kontrolní komisi, právní a legislativní komisi a jiných poradních orgánech Komory zřízených dle ust. § 109 odst.5, zákona.
Náhrada za ztrátu času
§ 3
(1) Není-li v § 4 a 5 stanoveno jinak, činí náhrada za ztrátu času 200,- Kč za jednu hodinu výkonu funkce a za čas stráveny na cestě k jednání orgánu Komory nebo jinému jednání v souvislosti s výkonem funkce a zpět.
(2) Náhrada za ztrátu času náleží nejvýše za 10 hodin denně.
(3) Náhrada za ztrátu času podle odstavce 1 přísluší též za čas strávený na schůzích orgánů Komory.
§ 4
Namísto náhrady za ztrátu času podle § 3 náleží členům zkušebních senátů za účast při exekutorských zkouškách a zkouškách vykonavatele exekutora jednorázová náhrada za ztrátu času ve výši
a) 100,- Kč za každou zkoušenou osobu, jde-li o písemnou část exekutorské zkoušky,
b) 500,- Kč za každou zkoušenou osobu, jde-li o ústní část exekutorské zkoušky,
c) 100,- Kč za každou zkoušenou osobu, jde-li o zkoušku vykonavatele
§ 5
(1) Namísto náhrady za ztrátu času podle § 3 náleží jednorázová náhrada za ztrátu času ve výši 400,- Kč
a) předsedovi nebo jinému členovi kárného senátu za vypracování písemného vyhotovení rozhodnutí, kterým se řízení před kárným senátem končí,
(2) předsedovi nebo jinému členovi odvolacího senátu za vypracování písemného vyhotovení rozhodnutí, kterým se řízení před odvolacím senátem končí,
(3) kárnému žalobci za podání žaloby a výkon funkce žalobce v jedné kárné věci,
(4) členu kontrolní komise za vykonání kontroly exekutorského úřadu a vypracování zprávy o kontrole,
(5) členu právní a legislativní komise za vypracování písemného vyhotovení návrhu stanoviska a vyjádření k návrhům právních předpisům, vyjádření k návrhu právního předpisu, nebo návrhu znění stavovského předpisu Komory v délce přesahující dvě normostrany formátu A4.
Náhrada hotových výdajů
§ 6
Oprávněné osobě přísluší od Komory náhrada hotových výdajů, které účelně vynaložila v souvislosti s výkonem funkce.
§ 7
Náhrada hotových výdajů náleží ve výši, ve které oprávněné osobě prokazatelně vznikly; náhrada cestovních nákladů se však určí nejvýše ve výši stanovené podle zvláštního právního předpisu o cestovních náhradách.1)
Uplatnění nároku a jeho splatnost
§ 8
(1) Oprávněná osoba uplatní nárok na náhradu za ztrátu času nebo nárok na náhradu hotových výdajů vůči Komoře.
(2) Důvod nároku a jeho výši je třeba doložit.
§ 9
Nárok je splatný do 20. dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byl nárok oprávněnou osobou řádně uplatněn a doložen.
Společné ustanovení
§ 10
(1) Prezidium je oprávněno zvýšit usnesením náhrady za ztrátu času podle § 3 a 5 až o 20%.
(2) Prezidium je oprávněno stanovit v jednotlivých případech z důvodů zvláštního zřetele hodných náhradu za ztrátu času podle § 3 jednorázovou měsíční částkou nebo jednorázovou částkou za výkon určitých činností, popřípadě za splnění určitého úkolu.
Závěrečná ustanovení
§ 11
Zrušuje se ustanovení § 20 odst. 6 organizačního řádu
§ 12
Tento stavovský předpis nabývá účinnosti dnem ---1.1.2009
JUDr. Juraj Podkonický, PhD., v. r.
prezident Exekutorské komory České republiky