Sdělení ze dne 31.7.2011, kterým se vydává seznam regulovaných činností (povolání) v České republice, členěný podle příslušnosti uznávacích orgánů podle působnosti směrnic Evropského společenství v oblasti uznávání odborných kvalifikací, aktualizovaný k 31.7.2011

1.9.2011 | Sbírka:  SK26/2011 | Částka:  9/2011ASPI

Vztahy

Nadřazené: 18/2004 Sb.
Aktivní derogace: SK38/2010
Pasivní derogace: SK20/2012
SK26/2011
SDĚLENÍ
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
ze dne 31. 7. 2011
kterým se vydává seznam regulovaných činností (povolání) v České republice, členěný podle příslušnosti uznávacích orgánů podle působnosti směrnice Evropského společenství v oblasti uznávání odborných kvalifi kací, aktualizovaný k 31. 7. 2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podle § 28 odst. 2 písm. k) zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifi kace), vydává následující seznam regulovaných činností (povolání) v České republice, členěný podle příslušnosti uznávacích orgánů a podle působnosti směrnic Evropského společenství v oblasti uznávání odborných kvalifi kací, aktualizovaný k 31. 7. 2011
Seznam regulovaných povolání a uznávacích orgánů v České republice
(List of regulated professions and competent bodies in the Czech Republic)
Směrnice 98/5/ES
(Directive 98/5/EC)
Česká advokátní komora
(Czech Bar Association)
• advokát (advocate)
Směrnice 2006/43/ES
(Directive 2006/43/EC)
Komora auditorů ČR
(Czech Chamber of Auditors)
• auditor (auditor)
Směrnice 2005/36/ES
(Directive 2005/36/EC)
Česká komora architektů
(Czech Chamber of Architects)
• autorizovaný architekt (authorized architect)
Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
(Czech Chamber of Certified Engineers and Technicians)
• autorizovaný inženýr (chartered engineer)
• autorizovaný technik (chartered technician)
Česká národní banka
(Czech National Bank)
. investiční zprostředkovatel (investment intermediary)
. nucený správce/likvidátor investiční společnosti nebo investičního fondu (receiver/liquidator of a management/ investment company or investment fund.)
. pojistný matematik (actuary)
. pojišťovací agent (insurance broker)
Český báňský úřad
(Czech Mining Authority)
. báňský projektant (mine planner)
. bezpečnostní technik (technician for safety)
. důlní měřič (mining surveyor)
. geomechanik (geomechanics manager)
. hlavní důlní měřič (main mining surveyor)
. hodnotitel rizik ukládání odpadů (hazard assesor of deposited waste)
. odborný pracovník pro řízení údržby (technician for management of assembly, operation and maintenance)
. odpalovač ohňostrojů (fireworks shotfirer)
. pracovník pro řízení montáže, provozu a elektroúdržby zařízení (worker for management of assembly, operation and maintenance of electro- equipment)
. projektant instalace elektrických zařízení (planner of install electric equipment)
. pyrotechnik (pyrotechnic)
. revizní technik elektro (auditorial technician for electro equipment)
. revizní technik plynových zařízení (auditorial technician for gas equipment)
. revizní technik tlakových zařízení (auditorial technician for press equipment)
. revizní technik zdvihacích zařízení (auditorial technician for lifting equipment)
. ředitel hlavní báňské záchranné stanice (central rescue station manager)
. strojník těžního stroje (hoisting engeneer)
. střelmistr (shotfirer)
. technický dozor pro vedení důlních a pozemních děl (deputy)
. technický vedoucí důlních odstřelů (blasting technical manager)
. technický vedoucí odstřělů (blasting technical manager)
. technik pověřený dozorem nad elektrickou částí těžního zařízení (technician for supervising electro components of mining facility)
. technik pověřený dozorem nad strojní částí těžního zařízení (technician for supervising machinery components of mining facility)
. technik pověřený dozorem nad udržováním jámy (technical supervision over maintenance of a mine shaft)
. vedoucí důlní degazace (technician for degassing)
. vedoucí větrání (technician for mine ventilation)
. vedoucí závodní báňské záchranné stanice (mine rescue station chief)
. závodní (managing engineer)
. závodní dolu (mine manager)
. závodní lomu do 500 000 t ročně (quarry manager for quarry with annual production below 500 000t)
. závodní lomu nad 500 000 t ročně (quarry manager for quarry with annual production above 500 000t)
Český úřad zeměměřický a katastrální
(Czech Office for Surveying, Mapping and Cadastre)
. ověřování výsledků zeměměřických činností (verification of results of survey activities)
Drážní úřad
(Rail Authority)
. osoba provádějící revize, prohlídky a zkoušky technických zařízení na železnici (inspection technician for the revision, the examination and test of specified technological equipment)
. osoba řídící drážní vozidlo (person driving the rail vehicle)
. provozovatel dráhy (rail system operator)
. provozovatel drážní dopravy (railway undertaking)
Energetický regulační úřad
(Energetic Regulation Office)
. odpovědný zástupce za licencovanou činnost (responsible representative)
. podnikatel v energetických odvětvích - fyzická osoba (enterpriser in the energy sector - natural person)
Komora daňových poradců ČR
(Czech Chamber of Tax Advisers)
. daňové poradenství (tax adviser)
Komora patentových zástupců
(Chamber of Patent Attorneys)
. patentový zástupce zahraniční usazený (patent attorney foreign settled)
Komora veterinárních lékařů ČR
(Veterinary Doctors Chamber)
. laboratorní a jiná veterinární diagnostická činnost, provozování asanačního podniku (laboratory or other veterinary diagnostic activities, operating a rendering plant)
. provozování jiné veterinární asanační činnosti (veterinary sanitation activities other than for operating a rendering plant)
. veterinární lékař (veterinary surgeon)
. veterinární technik (veterinary technician)
Ministerstvo dopravy
(Ministry of Transport)
. bezpečnostní poradce pro přepravu nebezpečných věcí na silnici (safety advisor for the transport of dangerous goods on roads)
. bezpečnostní poradce pro přepravu nebezpečných věcí pro železniční dopravu (safety advisor for the railway transport of dangerous goods)
. druhý strojní důstojník pro lodě s výkonem hlavních motorů 3000 kW a více (second engineer officer on ships powered by main propulsion machinery of 3000 kW propulsion power or more)
. druhý strojní důstojník pro lodě s výkonem hlavních motorů do 3000 kW (second engineer officer on ships powered by main propulsion machinery of less than 3000 kW propulsion power)
. důstojník palubní strážní služby (The Officer in charge of a navigational watch/ the Mate)
. elektrodůstojník (chief electric officer)
. elektrotechnik (electrician)
. kapitán pro lodě o hrubé prostornosti 3000 GT a více (master on ships of 3000 gross tonnage or more)
. kapitán pro lodě o hrubé prostornosti do 3000 GT (master on ships of less than 3000 gross tonnage)
. kontrolní technik typu „ADR“ (inspection technician of the ADR type)
. kontrolní technik typu „K“ (inspection technician of the K type)
. loďmistr (boatswain)
. lodník (deck hand)
. motorář I. třídy (motorman class I)
. motorář II. třídy (motorman class II)
. námořník I. třídy (Ordinary Seaman (1st Class) - O/S)
. námořník II. Třídy (Ordinary Seaman (2nd Class) - O/S)
. osoba pověřená přezkušováním profesionálních řidičů (person authorized to examine the professional drivers)
. osoba pro provádění průzkumných a diagnostických prací, souvisejících s výstavbou, opravou, údržbou a správou pozemních komunikací (person providing surveys and diagnostic operations associated with the construction, repair, maintenance and management of roads)
. osoba pro výkon běžných prohlídek mostů a pozemních komunikací (person providing routine bridge and road inspections)
. osoba pro výkon hlavních a mimořádných prohlídek mostů pozemních komunikací (person providing main and extraordinary bridge and road inspections)
. palubní asistent (deck assistant)
. první palubní důstojník pro lodě o hrubé prostornosti menší než 3000 RT (chief mate on ships of less than 3000 gross tonnage)
. první palubní důstojník pro lodě o hrubé prostornosti více než 3000 RT (chief mate on ships of more than 3000 gross tonnage)
. první strojní důstojník pro lodě s výkonem hlavních motorů 3000 kW a více (chief engineer officer on
ships powered by main propulsion machinery of 3000 kW propulsion power or more)
. první strojní důstojník pro lodě s výkonem hlavních motorů do 3000 kW (chief engineer officer on ships powered by main propulsion machinery of less than 3000 kW propulsion power)
. radioasistent (radio assistant)
. radiodůstojník (radio officer)
. strojmistr (storekeeper-fitter)
. strojní asistent (engine assistant)
. strojní důstojník (officer in charge of an engineering watch)
. učitel autoškoly (driving school instructor)
. zkušební komisař autoškoly (driving school examiner)
Ministerstvo kultury
(Ministry of Culture)
. provádění archeologických výzkumu (conduct of archeological research)
. restaurování kulturních památek, které jsou díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi (restoration of cultural monuments, which are works of visual art or artistic handicraft)
Ministerstvo práce a sociálních věcí
(Ministry of Labour and Social Affairs)
. koordinátor BOZP na staveništi (coordinator for safety and health matters on the construction site)
. revizní technik elektrických zařízení (inspector of electrical equipment)
. revizní technik plynových zařízení (inspector of gas eguipment)
. revizní technik tlakových zařízení (inspector of pressure eguipment)
. revizní technik zdvihacích zařízení (inspector of lifting eguipment)
. sociální pracovník (social worker)
. zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP (activities related to the protection and prevention of occupational risks)
. zprostředkovatel práce (employment officer)
Ministerstvo průmyslu a obchodu
(Ministry of Industry and Trade)
. aplikace, výroba a opravy ortopedické obuvi (application, manufacture and repair of orthopaedic shoes)
. barvení a chemická úprava textilií (dyeing and chemical treatment of textiles)
. broušení a leptání skla (glass cutting and etching)
. činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence (accounting consulting, bookkeeping, tax accounting)
. činnosti, při kterých je porušována integrita lidské kůže (activities disturbing the integrity of human skin)
. čištění a praní textilu a oděvů (cleaning and wahing of textiles and clothing)
. diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky (diagnosis, testing and consulting related to the protection of plants and the treatment of plants, plant products, structures and soil against harmful organisms by means of plant protection preparations or biocidal preparations)
. drezúra zvířat (animal training)
. energetický audit (energy auditing)
. galvanizérství, smaltérství (galvanizing and smalting)
. geologické práce (geological work)
. hodinářství (watchmaking)
. holičství, kadeřnictví (barbering, hairdressing)
. hostinská činnost (restaurant services)
. izolatérství (insulation)
. kamnářství (stove-fitting)
. klempířství a oprava karoserií (tinsmithery and vehicle bodies repair)
. kominictví (chimney sweeping)
. kontrolní testování mechanizačních prostředků na ochranu rostlin (check testing of machineries used in plant protection)
. kosmetické služby (cosmetic services)
. kovářství, podkovářství (forging, horseshoeing)
. malířství, lakýrnictví, natěračství (painting, varnishing, rating)
. masérské, rekondiční a regenerační služby (massage, reconditioning and regeneration services)
. měření znečišťujících a pachových látek, ověřování množství emisí skleníkových plynů a zpracování rozptylových studií (measurements of pollutants and odorous agents, verification of the quantity of greenhouse gas emissions and processing of dispersion studies)
. mlékárenství (processing of milk and dairy products)
. mlynářství (milling)
. montáž, opravy a rekonstrukce chladících zařízení a tepelných čepadel (installation, repair and reconstruction of cooling equipment and heat pumps)
. montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení (installation, repair, inspection and testing of electrical equipment)
. montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny (installation, repair, inspection and testing of gas equipment and filling of vessels with gas)
. montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny (installation, repair, inspection and testing of pressure equipment and gas vessels)
. montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zaříze (installation, repair, inspection and testing of lifting equipment)
. nákup a prodej kulturních památek nebo předmětů kulturní hodnoty (purchase and sale of cultural monuments or items of cultural value)
. nákup a prodej, půjčování, vývoj, výroba, opravy, úpravy, uschovávání, skladování přeprava, znehodnocování a ničení bezpečnostního materiálu (purchase and sale, rental, development, manufacture, repair, modification, safekeeping, storage, transportation, disabling and destruction of security material) . obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovy (trading in animals used for livestock breeding)
. obráběčství (shaping)
. oceňování majetku pro - věci movité, - věci nemovité, - nehmotný majetek, - finančnímajetek, - podnik (valuation of property - movable assets, - immovable assets, - intangible assets, - financial assests, - enterprises)
. oční optika (optician)
. opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů (repair of other means of transport and work machineries)
. opravy silničních vozidel (road vehicles repair)
. ostraha majetku a osob (security of property and persons)
. péče o dítě do tří let věku v denním režimu (daily care of children up to the age of three)
. pedikúra, manikúra (pedicure and manicure)
. pekařství, cukrářství (bakery, confectionery production)
. podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady (disposal of hazardous waste)
. pokrývačství, tesařství (roofing, carpentry)
. pořádání kurzů k získání znalostí k výkonu speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace (organization of courses in qualifying for operations in special protective disinfection, disinsectization and disinfestation)
. Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru
. poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (providing services realted to occupational safety and health)
. poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob (providing technical services for the protection of property and persons)
. poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti (providing physical education and sport services in the field of)
. projektová činnost ve výstavbě (construction design)
. provádění balzamace a konzervace (embalming and conserving)
. provádění dobrovolných dražeb movitých věcí podle zákona o veřejných dražbách (performance of voluntary auctions of movables under the Public Auctions Act)
. provádění pyrotechnického průzkumu (pyrotechnical research)
. provádění staveb, jejich změn a odstraňování (construction of civil engineering structures, their alteration and demolition)
. provádění trhacích a ohňostrojných prací (blasting and fireworks)
. provádění veřejných dražeb - dobrovolných, - nedobrovolných (public auctions - voluntary, - compulsory)
. provozování autoškoly (driving instruction)
. provozování cestovní kanceláře (tour operators)
. provozování krematoria (operation of crematoriums)
. provozování pohřební služby (operation of funeral establishment)
. provozování solárií (operation of solariums)
. provozování střelnic a výuka a výcvik ve střelbě se zbraní (operation of shooting ranges and shooting courses)
. průvodcovská činnost horská (working as a mountain guide)
. psychologické poradenství a diagnostika (psychological consulting and diagnostics)
. restaurování děl z oboru výtvarných umění, která nejsou kulturními památkami nebo jejich částmi, ale jsou uložena ve sbírkách muzeí a galerií nebo se jedná o předměty kulturní hodnoty (restoration of art works that are not cultural monuments or parts thereof but are held in collections of museums and galleries or that are objects of cultural value)
. revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu (inspection, checking and testing of specified technical equipment in operation)
. řeznictví a uzenářství (butchery and meat processing)
. silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní, mezinárodní příležitostnáosobní, - vnitrostátní veřejná linková, - vnitrostátní zvláštní linková, - mezinárodní linková, - mezinárodní kyvadlová, - taxislužba (road vehicle transport - national haulage operated by vehicles with a maximum permissible weight of 3.5 tonnes inclusive, - national haulage operated by vehicles with a maximum permissible weight above 3.5 tonnes, - international haulage operated by vehicles with a maximum permissible weight of 3.5 tonnes inclusive, - international haulage operated by vehicles with a maximum permissible weight above 3.5 tonnes, - national occasional passenger transport, - international occasional passenger transport, - national public regular service, - national special regular service, - international regular service, - international shuttle service, - taxi service)
. slévárenství, modelářství (casting, pattern-making)
. speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace - bez použití toxických nebo vysoce toxických chemických látek a chemických přípravků s výjimkou speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace v potravinářskýcha zemědělských provozech, - v potravinářských nebo zemědělských provozech, - toxickými nebo vysoce toxickými chemickými látkami nebo chemickými přípravky, s výjimkou speciální ochranné dezinsekce a deratizace v potravinářských nebo zemědělských provozech (special protective disinfection, disinsectization and disinfestation - without using toxic or high toxic chemical substances and chemical products, excluding special protective disinfection, disinsectization and disinfestation in food- processing and agricultural operations, - in food-processing or agricultural operations, - using toxic or high toxic chemical substances and chemical products, excluding special protective disinsectization and disinfestation in food-processing and agricultural operations)
. technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany (fire protection technical - organizational aktivity)
. truhlářství, podlahářství (joinery, flooring)
. vedení spisovny (registry management)
. vnitrozemská vodní doprava (inland water transport)
. vodní záchranářská služba (water rescue service)
. vodoinstalatérství, topenářství (plumbing, rating)
. výkon zeměměřických činností (geodesic activities)
. výroba a opravy hudebních nástrojů (manufacture and repair of musical instruments)
. výroba a opravy sériově zhotovovaných - protéz, - trupových ortéz, - končetinových ortéz, - měkkých bandáží (manufacture and repair of series produced - protheses, - body ortheses, - limb ortheses, - soft bandages)
. výroba a úprava kvasného lihu, konzunmího lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů (s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín a medoviny a ovocných destilátů získaných pěstilelským pálením (production and processing of fermented spirits, consumer spirits and other alcoholic beverages (except for beer, fruit wines, other wines and mead, and growers' own fruit distillates)
. výroba a úprava lihu sulfitového nebo lihu syntetického (production and processing of sulphite or synthetic alkohol)
. výroba a zpracování paliv a maziv (manufacture and processing of fuels and lubricants)
. výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické (manufacture of dangerous chemicals and dangerous chemical products and sale of chemicals and chemical products classified as high toxic and toxic)
. výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW (generation and distribution of heat energy, not under a licence, from heat sources with an installed capacity per source of more than 50 kW)
. výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení (manufacture, installation, repair of electrical machines and appliances, electronic and telecommunication equipment)
. vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání, znehodnocování a ničení zbraní a střeliva (development, manufacture, repair, modification, transportation, purchase and sale, rental, storage, disabling and destruction of arms and ammunition)
. výzkum, vývoj, výroba, ničení, zneškodňování, zpracování, nákup a prodej výbušnin (Research, development, manufacture, destruction, disabling, processing, purchase and sale of explosives)
. zámečnictví, nástrojařství (locksmithery, tool-making)
. zednictví (bricklaying)
. zlatnictví a klenotnictví (goldsmithing and jewellery-making)
. zpracování gumárenských směsí (processing of rubber compounds)
. zpracování kamene (stonemasonry)
. zpracování kůží a kožešin (leather and fur processing)
. zpracování návrhu katalogizačních dat (processing of cataloguing data)
. zpracování tabáku a výroba tabákových výrobků (tobacco processing and manufacture of tobacco products)
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
(Ministry of Education, Youth and Sports)
. asistent pedagoga (teacher’s assistant)
. pedagog volného času (leisure-time instruktor)
. psycholog (psychologist)
. ředitel mateřské školy (headmaster of nursery school)
. ředitel střední školy, jazykové školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, školského zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy a preventivně výchovné péče (head teacher of secondary school, language school, conservatory, tertiary professional school, school facility for performing detention, protective and preventative educational care)
. ředitel základní školy, základní umělecké školy a školského zařízení (head teacher of basic school, basic school of art and school facility)
. trenér (trainer)
. učitel druhého stupně základní školy (teacher of the second stage of basic school)
. učitel mateřské školy (nursery school teacher)
. učitel náboženství (religion teacher)
. učitel odborného výcviku v zařízení sociální péče (vocational training teacher at an educational care centre)
. učitel prvního stupně základní školy (teacher of the first stage of basic school)
. učitel speciální školy (teacher at special school)
. učitel střední školy (secondary school teacher)
. učitel uměleckých odborných předmětů základní umělecké školy, střední odborné školy a konzervatoře (teacher of artistic vocational subjects of basic school of art, secondary vocational school and conservatory)
. učitel v zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (teacher at school establishments for further teacher training)
. učitel vyšší odborné školy (teacher at higher vocational school)
. vychovatel (educator)
Ministerstvo vnitra
(Ministry of the Interior)
. člen (zaměstnanec) jednotky SDH obce (podniku) (voluntary firefighter in municipal (company) voluntary fire unit)
. odborně způsobilá osoba v oblasti požární ochrany (specially qualified person on a field of fire protection
. osoba vykonávající službu v jednotce SDH obce jako své zaměstnání (paid firefighter in municipal (company) voluntary fire unit)
. strojník jednotky HZS podniku (engineer in company proffesional fire unit)
. strojník jednotky SDH obce (podniku) (voluntary engineer in municipal (company) voluntary fire unit)
. technik požární ochrany (fire protection technician)
. technik speciálních služeb jednotky HZS podniku (technician of speciál services in company proffesional fire unit)
. velitel jednotky HZS podniku (commander in company proffesional fire unit)
. velitel jednotky SDH obce (podniku) (voluntary commander in municipal (company) voluntary fire unit)
. Zaměstnanec jednotky HZS podniku (mimo výše uvedené) (firefighter in company proffesional fire unit- (except above mentioned)
. zkušební komisař pro zkoušky odborné způsobilosti žadatelů o vydání zbrojního průkazu (examination commissioner for exams for achieving the competence for holding and carrying weapons)
Ministerstvo zdravotnictví
(Ministry of Health)
. adiktolog (adictologist)
. asistent ochrany a podpory veřejného zdraví (public health protection assiten)
. asistent zubního technika (dental technician assistant)
. autoptický laborant (autopsy technician)
. biomedicínský inženýr (biomedical engineer)
. biomedicínský technik (biomedical technician)
. biotechnický assistant (biotechnical assistant)
. dentální hygienistka (dental hygienist)
. dezinfektor (disinfector)
. ergoterapeut (occupational therapist)
. farmaceut (pharmacist)
. farmaceut, specialista (pharmacist-specialist)
. farmaceutický asistent (pharmacy laboratory technician)
. fyzioterapeut (physiotherapist)
. jiný odborný pracovník (other health worker)
. JOP - logoped (Another professional - speech therapist)
. JOP - psycholog (Another professional - psychologist)
. klinický logoped (clinical speech therapist)
. klinický psycholog (clinical psychologist)
. laboratorní asistent (laboratory assistant)
. laboratorní pracovník (laboratory technician)
. lékař (doctor)
. lékař specialista (doctor-specialist)
. masér/nevidomý a slabozraký masér (masseur/blind and asthenopic masseur)
. nutriční asistent (nutritional assistant)
. nutriční terapeut (nutritional therapist)
. odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků (specialist in laboratory methods)
. odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví (specialist in public health protection) . optometrista (optometrist)
. ortopista (orthopist)
. ortoticko-protetický technik (orthotic- prosthetic technician)
. ortotik-protetik (orthotist-prosthetist)
. ošetřovatel (nurse auxiliary)
. porodní asistentka (midwife)
. radiologický fyzik (clinical physicist)
. radiologický technik (radiographer)
. radiologický asistent (radiographer/radiotherapist)
. řidič dopravy nemocných a raněných (driver of the transport of patients and the wounded)
. řidič vozidla zdravotnické záchranné služby (Ambulance driver)
. sanitář (medical orderly)
. všeobecná sestra (nurse)
. zdravotně - sociální pracovník (health social worker)
. zdravotní laborant (medical laboratory technician)
. zdravotnický asistent (medical assistant)
. zdravotnický záchranář (paramedic)
. zrakový terapeut (sight therapist)
. zubní instrumentářka (dental assistant)
. zubní lékař (dental practitioner)
. zubní lékař, specialista (dental practitioner-specialist)
. zubní technik (dental technician)
Ministerstvo zemědělství
(Ministry of Agriculture)
. dodavatel, který vyrábí nebo dováží rozmnožovací materiál (supplier which produces or imports reproductive material)
. dovoz a uvádění do oběhu premixů nebo určitých proteinových krmiv nebo zrnin nebo olejnin získaných prostřednictvím geneticky modifikovaných organizmů nebo obsahujících geneticky modifikované organizmy (importing and circulating premixes or certain protein fodders or grains or oil bearing crops gained through genetically modified organisms or containing genetically modified organisms)
. dozor nad dodržováním uložených povinností při ochraně zvířat (supervising the upholding of the given duties on animal protection)
. klasifikace jatečních těl jatečních zvířat v systému SEUROP (classifying abattoir bodies of abattoir animals (SEUROP))
. myslivecký hospodář (game manager)
. nakládání se semeny a sazenicemi lesních dřevin (treating forest tree species’ seeds and seedlings)
. odborný lesní hospodář (professional forest manager)
. odpovědný zástupce provozovatele vodovodu a kanalizace (responsible representative of operator of water supply and drainage)
. osoba odborně způsobilá pro činnost chovatelského podniku prasat (competent person for activites of a pigs breeder company)
. osoba odborně způsobilá pro činnost uznaného chovatelského sdružení (competent person for activities of accredited breeder association)
. osoba odborně způsobilá pro provádění inseminace a vpravovaní embryí inseminační technikou (competent person for insemination and embryos insert by insemination technique)
. osoba odborně způsobilá pro testování a posuzování hospodářských zvířat (competent person for farm animals testing and assessment)
. osoba odpovědná za péči o handicapovaná zvířata (Person responsible for care of handicapped animals)
. osoba oprávněná podepisovat zemědělské skladní listy (person authorised to sign agricultural storage sheets)
. osoba provádějící kontrolu výrobce biopotravin nebo osoby, která uvádí biopotraviny nebo bioprodukty do oběhu (inspections of organic food producers and persons placing organic products or organic foods into circulation)
. osoba provádějící kontrolu žadatele, ekologického podnikatele, výrobce nebo dodavatele ekologických krmiv nebo dodavatele ekologického rozmnožovacího materiálu (inspections of organic enterpreneurs and persons classified in the transition period)
. osoba přepravující zvířata (person which transports animals)
. porážení jatečních zvířat na jatkách (slaughtering large farm animals)
. práce se zvířaty pro laboranty, techniky a ošetřovatele (working with animals for laboratory assistants, technicians and keepers)
. projektování pozemkových úprav (designing terrestrial adaptations)
. provádění technicko - bezpečnostního dohledu na vodních dílech (carrying out technical-safety inspections on water structures)
. rostlinolékař (phytopathologist)
. rybářský hospodář a jeho zástupce (fish farmer and deputy fish farmer)
. řízení a kontrola pokusů na zvířatech (administering and controlling animal experiments)
. technický auditor vodovodů a kanalizací (technician auditor of water supply and drainage)
. utrácení zvířete (zvířat) [destroying animals (under the control of a university graduate)]
. výroba krmiv s použitím doplňkových látek nebo premixů a zpracování určitých proteinových krmiv (producing fodders with the use of supplementary substances or premixes and processing certain protein fodders)
. výroba, dovoz a uvádění do oběhu doplňkových látek (production, import and putting into circulation of supplementary substances)
. výroba premixů nebo kompletních a doplňkových krmiv s použitím doplňkových látek nebo s použitím premixů nebo pro výrobu a zpracování určitých proteinových krmiv nebo pro zpracování krmiv s nadlimitním obsahem nežádoucích látek (production of premixes or complete and supplementary feedstuffs using supplementary substnces or using premixes or for the production and processing of certain protein feedstuffs of for the processing of feedstuffs whit an excesive content of undesirable substances)
. zacházení s přípravky na ochranu rostlin při podnikatelské činnosti v zemědělství a lesním hospodářství (working with preparations for prevention plants at entrepreneurial activities in agriculture and forest management)
. zkoušení osiva a sadby (testing seeds and seedlings)
. zpracování lesního hospodářského plánu a lesních hospodářských osnov (elaborating forest management plans and outlines)
Ministerstvo životního prostředí
(Ministry of Environement)
. biologické hodnocení (biological assessment)
. dohled nad provozem spalovny odpadu nebo zařízení schváleného pro spoluspalování odpadu (supervision of operation of incineration plants, facilities for co-incineration of waste and very large combustion sources)
. kontrola těsnosti chladicích a klimatizačních zařízení obsahujících regulované látky nebo fluorované skleníkové plyny (leakage checking of refrigeration and air conditioning eqipement containing regulated substances or fluorineted greenhouse gasses)
. kontrola těsnosti systému požární ochrany obsahujících regulované látky nebo fluorované skleníkové plyny (control and record-keeping of fire resistence containing controlled substances or fluorineted greenhouse gasses)
. kontrola správnosti sledování a měření objemu vypouštěných odpadních vod (inspecting the correctness of waste water pollution monitoring)
. kontrola správnosti sledování znečištění odpadních vod (inspecting the Correctness of Waste Water Pollution Monitoring)
. odborný lesní hospodář (v lesích národních parků a jejich ochranných pásmech) (qualified forest manager in national parks and their protection areas)
. ověřování množství emisí skleníkových plynů (verifying the volume of emissions of greenhouse gases)
. poskytování odborných vyjádření podle § 11 zákona o integrované prevenci (preparation of an expert statement on application for an integrated permit)
. posouzení vlivů záměrů a koncepcí na území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti (assessment of impacts of plans and projects on Site of community importance or bird area)
. pověření k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů uvedených v příloze č. 2 k zákonu č. 185/2001 Sb. pod označením kódem H1, H2, H3-A, H3-B, H12, H13 a H14 (Assessment of Hazardous Properties of Waste from Annex II (codes H1, H2, H3-A, H3-B, H12, H13 a H14) of Act Nr. 185/2001 Coll.)
. pověření k hodnocení ostatních nebezpečných vlastností odpadů uvedených v příloze č. 2 k zákonu č. 185/2001 Sb. (assessment of hazardous properties of other waste from annex II of Act Nr. 185/2001 Coll)
. provádění měření emisí nebo imisí znečišťujících látek, stanovení pachového čísla a míry obtěžování obyvatelstva zápachem, stavových veličin plynů, koncentrace srovnávací látky a vlhkosti v plynu a ověřování správnosti měřeníznečišťujících látek (pursuance of pollutant emission or ambient air quality measurements, determination of odour number and odour nuisance level for the population, gas state values, concentrations of reference substances and moisture content in gases and verification of pollutant measurement accuracy)
. provádění měření účinnosti spalovacího zdroje a vypouštěných látek a ke kontrole spalinových cest (pursuance of measurement of combustion efficiency of combustion sources and discharged substances and for inspection of fl ueways)
. rozbory ke zjištění koncentrace znečišťujících látek v odpadních vodách (analysis for finding concentration of pollutants in waste water)
. řízení a odpovědnost za výkon geologických prací (odpovědný řešitel geologických prací) (management of and responsibility for carrying out of geological works (responsible manager of geological works)
. Údržba nebo servis zařízení obsahujícího regulované látky nebo flourované skleníkové plyny
(maintenance or servicing of applications containing regulated substances or fluorinated greenhouse gasses)
. zajištění odborného nakládání s odpady (odpadový hospodář) (professional waste management (waste manager)
. zkoušení nebezpečné vlastnosti látek a přípravků pro účely registrace (testing of dangerous properties of substances and preparations for purposes of notification)
. zneškodňování regulovaných látek (elimination of regulated substances)
. znovuzískávání regulovaných látek a jejich následné zneškodnění, regenerace nebo recyklace (recovery of controlled substances and their destruction, regeneration or reclamation)
. zpracování hodnocení rizika (preparation of a risk assessment)
. zpracování plánů a osnov (v lesích národních parků a jejich ochraných pásmech) (implementation of plan and schedule (in forests of national parks and their protection areas)
. zpracování rozptylových studií a zpracování odborných posudků (preparation of dispersion studies and expert statements)
. zpracovávání dokumentace a posudku (preparation of documentation and expert report)
Státní plavební správa
(State Navigation Authority)
. bezpečnostní poradce pro přepravu nebezpečných věcí (safety advisor for the transport of dangerous goods)
. inspektor určených technických zařízení (inspector of appointed technical equipment)
. kapitán I. tř. (boat master class I.)
. kapitán II. tř. (boat master class II.)
. kapitán III. tř. (boat master class III.)
. kapitán IV. tř. (boat master class IV.)
. kormidelník. (helmsman)
. lodník (crewman.)
. provozovaní vodní dopravy pro cizí potřeby (water transport operater for other people's necessity)
. převozník I. tř. (ferryman class I.)
. převozníka II. tř. (ferryman class II.)
. převozník III. tř. (ferryman class III.)
. strojmistr I. tř. (machine minder class I.)
. strojmistr II. tř. (machine minder class II.)
. vůdce malého plavidla (small craft leader)
Státní úřad pro jadernou bezpečnost
(State Office for Nuclear Safety)
. dovoz nebo vývoz jaderných položek nebo průvoz jaderných materiálů a vybraných položek (importation or exportation of nuclear items or transit of nuclear materials and selected items)
. hodnocení vlastností zdrojů ionizujícího záření řízením a vykonáváním zkoušek v rozsahu a způsoby stanovenými prováděcím předpisem (evaluation of properties of ionizing radiation sources performed through control of tests to the extent and in the manner established in an implementing regulation)
. manipulace na blokové a nouzové dozorně jaderné elektrárny, řízení a kontrola uvádění do provozu a řízení a kontrola provozu sekundární části reaktorového bloku (operátor sekundární části) (activities performed in a main control room and emergency control room, control and supervision in the course of start-up and operation of a nuclear power plant unit's secondary part (i. e. working activity - profession (nuclear power plant turbine operator) related to nuclear energy utilisation, particularly important from the viewpoint of nuclear safety; an Authorisation is issued for its performance).)
. manipulace na blokové a nouzové dozorně jaderné elektrárny, včetně samostatného odstavení reaktoru, řízení a kontrola uvádění do provozu a řízení a kontrola provozu celé jaderné elektrárny (směnový inženýr) (activities performed in a main control room and emergency control room of a nuclear power plant including self-reliant reactor shutdown, control and supervision in the course of start-up and operation of the whole nuclear power plant (shift engineer))
. manipulace na blokové a nouzové dozorně jaderné elektrárny, včetně samostatného odstavení reaktoru, řízení a kontrola uvádění do provozu a řízení a kontrola provozu pouze jednoho reaktorového bloku (vedoucí reaktorového bloku) (activities performed in a main control room and emergency control room of a nuclear power plant including self-reliant reactor shutdown, control and supervision in the course of start-up and operation of the one reactor unit (unit supervisor))
. manipulace na blokové a nouzové dozorně jaderné elektrárny, včetně samostatného odstavení reaktoru, řízení a kontrola uvádění do provozu a řízení a kontrola provozu primární části reaktorového bloku (operátor primární část) (activities performed in a main control room and emergency control room of a nuclear power plant including self-reliant reactor shutdown, control and supervision in the course of start-up and operation of the nuclear power plant unit’s primary part (reactor operator))
. manipulace na dozorně a přímé řízení provádění jednotlivých kroků testů fyzikálního a energetického spouštění výzkumného jaderného reaktoru a řízení a kontrola dalších spouštecích prací (kontrolních fyzik) (activities performed in a control room and direct control of implementation of individual steps within tests of a nuclear research reactor physical and power start-up and control and supervision of other activities related to start-up of the reactor (control physicist))
. manipulace na dozorně, řízení a kontrola uvádění do provozu a řízení a kontrola provozu výzkumného reaktoru (operátor reaktoru) (activities performed in the control room, the control and supervision of nuclear research reactor start-up and operation (research reactor operator))
. manipulace na dozorně, řízení a kontrola uvádění výzkumného reaktoru do provozu, řízení a kontrola provozu výzkumného reaktoru, řízení a kontrola manipulací s jaderným palivem v aktivní zóně výzkumného reaktoru a řízení a kontrola činnosti celé směny (vedoucí směny) (activities performed in a control room and a control and supervision of nuclear research reactor start-up and operation, control and supervision of manipulations with nuclear fuel in a reactor’s core and management and supervision of the activities performed by the whole personnel shift (shift supervisor))
. mezinárodní přeprava radioaktivních odpadů v rozsahu a způsoby stanovenými prováděcím právním předpisem (international transport of radioactive waste to the extent and in the manner established in an implementing regulation)
. nakládání s vysoce nebezpečnými látkami zneužitelnými k porušování zákazu chemických zbraní (handling with the highly hazardous chemicals related to those which could be abused for breaking of a prohibition of chemical weapons)
. nakládání s vysoce rizikovými biologickými agens a toxiny zneužitelnými k porušování zákazu bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní (handling with the highly hazardous biological agents and toxins which could be abused for breaking of a prohibition of bacteriological (biological) and toxin weapons)
. nakládání s jadernými materiály (nuclear materials management)
. nakládání s radioaktivními odpady v rozsahu a způsoby stanovenými prováděcím právním předpisem (international transport of radioactive waste to the extent and in the manner established in an implementing regulation)
. nakládání se zdroji ionizujícího záření v rozsahu a způsoby stanovenými prováváděcím právním předpisem (ionising radiation sources management to the extent and in the manner established in an implementing regulation)
. odborná příprava vybraných pracovníků (professional training of selected personell)
. opětovné uvedení jaderného reaktoru do kritického stavu po výměně jaderného paliva (restart of a nuclear reactor to criticality following a nuclear fuel re-load)
. provádění osobní dozimetrie a dalších služeb významných z hlediska radiační ochrany v rozsahu a způsoby stanovenými prováděcím právním předpisem (performance of personal dosimetry and other services significant from the viewpoint of radiation protection to the extent and in the manner established in an implementing regulation)
. provedení rekonstrukce nebo jiných změn ovlivňujících jadernou bezpečnost, radiační ochranu, fyzickou ochranu a havarijní připravenost jaderného zařízení nebo pracoviště III. nebo IV. kategorie (performance of reconstruction or other changes affecting nuclear safety, radiation protection, physical protection and emergency preparedness of a nuclear installation or category III or IV workplace)
. provoz jaderného zařízení nebo pracoviště III. a IV. kategorie (operation of a nuclear installation or category III or IV workplace)
. přeprava jaderných materiálů a radioaktivních látek stanovených prováděcím předpisem (transport of nuclear materials and radioactive substances laid down in an implementing legal regulation)
. přidávání radioaktivních látek do spotřebních výrobků při jejich výrobě nebo přípravě nebo k dovozu či vývozu takových výrobků (adding of radioactive substances into consumer products during their manufacturing or preparation or import or export of such products)
. přímé řízení provádění jednotlivých kroků testů fyzikálního a energetického spouštění na blokové
dozorně reaktorového bloku jaderné elektrárny (provozní fyzik) (direct control of implementation of individual steps within tests of a nuclear power plant physical and power start-up in the reactor unit’s main control room (operational physicist))
. řízení a kontrola manipulací s jednotlivými soubory jaderného paliva uvnitř reaktorového bloku mimo uzel čerstvého paliva (kontrolní fyzik) (control and supervision of handling with individual nuclear fuel assemblies of a nuclear power plant, inside a power reactor unit, out of the fresh nuclear fuel storage equipment (control physicist))
. řízení a kontrola sestavení a uspořádání aktivní zóny výzkumného reaktoru, realizace fyzikálních měření v průběhu fyzikálního a energetického spouštění výzkumného reaktoru a řízení a kontrola základního kritického experimentu (vědecký vedoucí spouštění) (the control and supervision of the nuclear research reactor core set-up and arrangement, implementation of physical measurements in the course of research reactor physical and power start-up and control and supervision of the basic critical experiment (start-up scientific supervisor))
. řízení služeb měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve stavebních materiálech, ve vodě určené k veřejnému zásobování pitnou vodou a v balené vodě (control of services in the field of measuring and evaluation of natural radionuclides concentration in building materials, drinking water for public supply and bottled water)
. řízení služeb měření a hodnocení výskytu radonu a produktů přeměny radonu ve stavbách a stanovení radonového indexu pozemku (control of services in the field of measuring and evaluation of radon and its decay products concentration in buildings and determination of radon-related index of a site)
. řízení služeb monitorování podle programu monitorování na pracovištích III. a IV. kategorie s výjimkou činnosti držitele povolení podle ustanovení § 9 odst. (1) písm. d) Atomového zákona (control of servicesin the field of monitoring according to monitoring programs performed at workplaces of category III and IV except licensee's activities under Article 9 (1) d) of the Atomic Act)
. řízení služeb osobní dozimetrie, včetně pro účely zajištění měření, která dovolí pro fyzické osoby stanovené prováděcím právním předpisem určit roční efektivní dávku a v rozsahu a formou stanovenou prováděcím právním předpisem údaje o provedených měřeních evidovat a pravidelně předávat SÚJB (control of services in the field of personal dosimetry, including to assure measurements allowing to determine annual effective dose to the persons specified in an implementing legal regulation, and record and regularly submit to the SÚJB data, in the scope and the form specified in an implementing legal regulation)
. umístění jaderného zařízení nebo úložiště radioaktivních odpadů (siting of a nuclear installation or radioactive waste repository)
. uvádění jaderného zařízení do provozu v jednotlivých etapách stanovených prováděcím právním předpisem; (tj. činnost související s využíváním jaderné energie, pro jejíž výkon je vydáváno Povolení). (particular stages, laid down in an implementing legal regulation, of nuclear installation commissioning (i.e. activity related to nuclear energy utilisation; a Licence is issued for its performance).)
. uvádění radionuklidů do životního prostředí v rozsahu a způsoby stanovenými prováděcím předpisem (discharge of radionuclides into the environment to the extent and in the manner established in an implementing regulation)
. vykonávání soustavného dohledu nad dodržováním požadavků radiační ochrany dalšími osobami s přímou odpovědností za zajištění radiační ochrany při vykonávání radiačních činností (jiných než při lékařském ozáření) určených v programu zabezpečování jakosti a na základě vydaného Povolení SÚJB (performance of a systematic supervision of the observance of radiation protection requirements by other persons with direct responsibility for radiation protection during radiation practices (other than medical exposure) specified in the quality assurance program, carried out on the basic of a SÚJB Licence))
. vykonávání soustavného dohledu nad dodržováním požadavků radiační ochrany dohlížejícími osobami na pracovištích III. nebo IV. kategorie provozovaných na základě Povolení SÚJB nebo kde se nakládá se zdroji ionizujícího zářenína základě Povolení SÚJB (performance of a systematic supervision of the observance of radiation protection requirements, by supervisors at workplaces of nuclear installations or workplaces of III or IV category operated on the basic of a SÚJB Licence, or at workplaces managing ionizing radiation sources on the basis of a SÚJB Licence)
. vykonávání soustavného dohledu nad dodržováním požadavků radiační ochrany osobami s přímou odpovědností za zajištění radiační ochrany při lékařském ozáření na pracovištích II. a vyšší kategorie, které jsou určeny v programu zabezpečování jakosti (Performance of a systematic supervision of the observance of radiation protection requirements, by persons with a direct responsibility for radiation protection during medical exposure performed at workplaces of category II and higher, specified in the quality assurance program)
. vyřazování z provozu jaderného zařízení nebo pracoviště III. nebo IV. kategorie v jednotlivých etapách a v rozsahu a způsoby stanovenými prováděcím předpisem (performance of particular stages of decommissioning of a nuclear installation or category III or IV workplace to the extent and in the manner established in an implementing regulation)
. výstavba jaderného zařízení nebo pracoviště IV. kategorie (performance of a construction of a nuclear installation or category IV workplace)
. zpětný dovoz radioaktivních odpadů vzniklých při zpracování materiálů vyvezených z České republiky (re-import of radioactive waste originated in the procesing of materials exported from the Czech Republic)