Změna ze dne 13.10.2011 Českého účetního standardu č. 708 - Odpisování dlouhodobého majetku pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů

20.10.2011 | Sbírka:  28/93428/2011-282 | Částka:  5/2011ASPI

Vztahy

Nadřazené: 563/1991 Sb.
Aktivní derogace: 28/37684/2011-282
28/93428/2011-282
Změna
Českého účetního standardu č. 708 - Odpisování dlouhodobého majetku pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů
ze dne 13. 10. 2011
Referent:
JUDr. David Bauer
Ing. Michal Svoboda
V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů, č. 708 - Odpisování dlouhodobého majetku, jehož vydání bylo oznámeno ve Finančním zpravodaji č. 3/2011 rozeslaném dne 30. března 2011:
1. V bodu 2. se na konec tabulky doplňuje řádek, který zní:
„
Bod 9.   Přechodná ustanovení“
2. Na konci bodu 3.1. se doplňuje písmeno e), které zní:
„e) transferovým podílem podíl přijatého investičního transferu k pořizovací ceně tohoto majetku; v případě technického zhodnocení dlouhodobého majetku, který je odpisován, se k okamžiku zařazení tohoto technického zhodnocení do užívání nově stanoví transferový podíl jako podíl dosud časově nerozlišené výše přijatého investičního transferu na pořízení příslušného dlouhodobého majetku i na jeho technické zhodnocení, k pořizovací ceně zvýšené o technické zhodnocení a snížené o výši oprávek a opravných položek k tomuto majetku k okamžiku zařazení tohoto technického zhodnocení do užívání.“.
3. Bod 5.1. zní: „Volba a změna způsobu odpisování“.
4. Za bod 5.1. se vkládají nové body 5.1.1. a 5.1.2., které znějí:
„5.1.1. Účetní jednotka pro naplnění ustanovení § 7 odst. 1 zákona zvolí způsob odpisování rovnoměrný, výkonový nebo komponentní. V účetním období roku 2011 a 2012 může účetní jednotka použít též zjednodušený způsob odpisování. Kombinace způsobů odpisování v rámci účetní jednotky není vyloučena. Změnu způsobu odpisování lze provést vždy pouze s účinností od prvního dne následujícího účetního období.
5.1.2. Pokud účetní jednotka provádí změnu způsobu odpisování, s výjimkou postupu podle bodu 7.3., upraví pro již odpisovaný dlouhodobý majetek odpisový plán s přihlédnutím ke zbývající době používání. V tomto případě účetní jednotka neprovádí dopočet oprávek za období, po které dlouhodobý majetek užívala a odpisovala.“.
5. V bodu 5.3.4. větě první se slovo „předpokládanou“ zrušuje a na konci věty se doplňují slova „stanovené zbývající době používání v letech v dané účetní odpisové skupině podle přílohy č. 4“.
6. Bod 5.4.1. zní:
„5.4.1. Nenaplní-li účetní jednotka podmínky podle bodu 5.6.1. pro použití výkonového způsobu nebo nerozhodne-li se pro použití komponentního způsobu podle bodu 5.7., odpisuje dlouhodobý majetek rovnoměrným způsobem. Ustanovení bodu 5.1.1. není tímto dotčeno.“.
7. Na konci bodu 7.1.2. se doplňují slova „, a to s přihlédnutím ke zbývající době používání majetku“.
8. Na konci bodu 7.1.3. se doplňují slova „, a to s přihlédnutím ke zbývající době používání majetku“.
9. Bod 8.3. zní:
„8.3. V případě dlouhodobého majetku, který je odpisován a byl pořízen zcela nebo částečně z investičního transferu, účetní jednotka s výjimkou organizační složky státu účtuje současně s odpisem tohoto majetku podle bodu 8.1. o časovém rozlišení přijatého investičního transferu na stranu MÁ DÁTI účtu 403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku se souvztažným zápisem na stranu DAL příslušného syntetického účtu účtové skupiny 67 - Výnosy z transferů, a to v částce tohoto odpisu násobené transferovým podílem.“.
10. Bod 8.4. zní:
„8.4. V případě oprávek dlouhodobého majetku podle bodu 8.2. účetní jednotka účtuje v částce těchto oprávek násobené transferovým podílem na stranu MÁ DÁTI účtu 403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 401 - Jmění účetní jednotky.“.
11. Za bod 8.4. se vkládají nové body 9. a 9.1., které znějí:
„9. Přechodná ustanovení
9.1. V případě, že účetní jednotka použila pro účtování o odpisech dlouhodobého majetku v účetním období roku 2011 nebo 2012 zjednodušený způsob odpisování, upraví k 1. lednu následujícího účetního období, nejpozději však k 1. lednu 2013 pro takto odpisovaný dlouhodobý majetek odpisový plán, a to s přihlédnutím ke zbývající době používání majetku.“.
12. Příloha č. 1 se upravuje. Úplné znění přílohy č. 1 následuje za textem.
Český účetní standard č. 708 - Odpisování dlouhodobého majetku ve znění těchto změn použijí některé vybrané účetní jednotky poprvé při sestavování účetní závěrky k 31. prosinci 2011.
Ing. Petr Plesnivý, v. r.
ředitel odboru 28 - Účetnictví a audit
Příloha č. 1
Kategorizace dlouhodobého majetku a zařazení do účetních odpisových skupin vycházejících z Klasifikace produkce „CZ-CPA“ a Klasifikace stavebních děl „CZ-CC“ (viz novelizační bod 12)
 ------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------
Část A Účetní odpisová skupina I
------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------
Účetní odpisová CZ-CPA  
skupina
------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------
I        1     Produkty zemědělství a myslivosti a související služby
I        01.49.12 Hospodářské ptactvo, živé, j. n.
              
I        13    Textilie, vč. souvisejících služeb a prací
I        13.92.22 Nepromokavé plachty, ochranné a stínicí plachty; lodní plachty, plachty k surfům a
              pozemním dopravním prostředkům; stany a kempinkové výrobky
I        13.92.23 Padáky (vč. řiditelných padáků) a rotorové padáky; jejich díly
I        13.92.29 Ostatní konfekční textilní výrobky
              
I        16    Dřevo a dřevěné a korkové výrobky, kromě nábytku; proutěné a slaměné výrobky, vč.
              souvisejících služeb a prací
I        16.29.22 Výrobky z přírodního korku
I        16.29.24 Aglomerovaný korek; výrobky z aglomerovaného korku j. n.
              
I        23    Ostatní nekovové minerální výrobky, vč. souvisejících služeb a prací
I        23.12.12 Bezpečnostní sklo
I        23.12.13 Skleněná zrcadla; izolační skla (z několika tabulí skla)
I        23.13.13 Užitkové sklo používané ke stolování nebo ke kuchyňským účelům, jako toaletní nebo
              kancelářské předměty, jako pokojová dekorace apod.
I        23.19.24 Skleněné díly pro svítidla a osvětlovací zařízení, světelné znaky, světelné
              ukazatele a podobné výrobky
I        23.19.26 Skleněné výrobky j. n.
I        23.41.11 Kuchyňské a stolní nádobí, ostatní předměty převážně pro domácnost a toaletní
              předměty z porcelánu
I        23.41.12 Kuchyňské a stolní nádobí, ostatní předměty převážně pro domácnost a toaletní
              předměty z jiných materiálů než porcelánu
I        23.41.13 Sošky a jiné ozdobné předměty z keramiky
I        23.44.11 Keramické výrobky pro laboratorní, chemické nebo jiné technické účely, z porcelánu
I        23.49.11 Keramické výrobky používané pro zemědělské účely, dopravu nebo k balení výrobků
I        23.49.12 Ostatní nestrukturované keramické výrobky j. n.
              
I        25    Kovodělné výrobky, kromě strojů a zařízení, vč. subdodavatelských prací
I        25.73.10 Ruční nástroje a nářadí používané v zemědělství, zahradnictví nebo lesnictví
I        25.73.30 Ostatní ruční nástroje a nářadí
I        25.73.40 Vyměnitelné příslušenství pro ruční nástroje a nářadí, též mechanicky poháněné,
              nebo pro obráběcí stroje
              
I        26    Počítače, elektronické a optické přístroje a zařízení, vč. souvisejících služeb a
              prací
I        26.20.11 Přenosná zařízení pro automatizované zpracování dat o hmotnosti     <= 10 kg, např.
              přenosné počítače (notebooky); osobní digitální asistenti a podobné počítače
I        26.20.12 Pokladní terminály, peněžní automaty, bankomaty a podobné stroje s možností
              připojení k zařízení nebo síti pro zpracování dat
I        26.20.13 Digitální zařízení pro automatizované zpracování dat obsahující pod společným
              krytem nejméně základní jednotku, vstupní a výstupní jednotku, též kombinované
I        26.20.14 Digitální zařízení pro automatizované zpracování dat předkládané ve formě systémů
I        26.20.15 Ostatní digitální zařízení pro automatizované zpracování dat, mohou též obsahovat
              pod společným krytem jednu nebo dvě z následujících jednotek: paměťové, vstupní,
              výstupní jednotky
I        26.20.16 Vstupní nebo výstupní jednotky pro počítače, mohou též obsahovat pod společným
              krytem paměťové jednotky
I        26.20.17 Monitory a projektory, hlavně pro zařízení pro automatizované zpracování dat
I        26.20.18 Jednotky vykonávající dvě nebo více z těchto funkcí: tisk, skenování, kopírování,
              faxování
              
I        28    Stroje a zařízení j. n., vč. souvisejících služeb a prací
I        28.24.11 Ruční elektromechanické nástroje s vestavěným elektrickým motorem
I        28.24.12 Ostatní ruční mechanizované nástroje
              
I        32    Ostatní výrobky zpracovatelského průmyslu, vč. subdodavatelských prací
I        32.50.21 Léčebné nástroje a přístroje; dýchací přístroje
I        32.99.51 Výrobky pro slavnosti, karnevaly nebo jiné zábavy, vč. kouzelnických rekvizit a
              žertovných výrobků
I        32.99.53 Přístroje, zařízení a modely určené k demonstračním účelům
------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------
Část B Účetní odpisová skupina II
------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------
Účetní odpisová CZ-CPA  
skupina
------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------
II        1     Produkty zemědělství a myslivosti a související služby
II        01.41.10 Živý mléčný skot
II        01.42.11 Jiný skot a buvoli, živí, kromě telat
II        01.42.12 Telata skotu a buvolů, živá
II        01.43.10 Koně a jiní koňovití, živí
II        01.44.10 Velbloudi a velbloudovití, živí
II        01.45.11 Ovce, živé
II        01.45.12 Kozy, živé
II        01.46.10 Prasata, živá
II        01.49.13 Hospodářští plazi (vč. hadů a želv), živí
II        01.49.19 Ostatní zvířata, živá, j. n.
              
II        13    Textilie, vč. souvisejících služeb a prací
II        13.92.1  Konfekční bytové textilní výrobky
II        13.92.15 Záclony (vč. závěsů) a vnitřní rolety; záclonky nebo postelové draperie
II        13.92.16 Bytové textilie j. n.; soupravy sestávající z tkanin a nití pro výrobu koberečků,
              tapiserií apod.
II        13.93.1  Koberce a kobercové předložky
II        13.93.11 Koberce a jiné textilní podlahové krytiny, vázané
II        13.93.12 Koberce a jiné textilní podlahové textilní krytiny, tkané, jiné než všívané nebo
              povločkované
II        13.93.13 Koberce a jiné textilní podlahové krytiny, všívané
II        13.93.19 Ostatní koberce a textilní podlahové krytiny (vč. plstěných)
II        13.96.12 Tkaniny z kovových nití a tkaniny z metalizovaných vláken, přízí j. n.
II        13.96.13 Pryžové nitě a provazy (lana) potažené textilem; textilní příze a pásy impregnované
              nebo potažené pryží nebo plasty
II        13.96.14 Textilie impregnované, povrstvené nebo potažené j. n.
II        13.96.15 Pneumatikové kordové textilie z vysokopevnostních nití z nylonu nebo jiných
              polyamidů, polyesterů nebo viskózových vláken
II        13.96.16 Textilní výrobky a výrobky pro technické účely
              
II        14    Oděvy, vč. subdodavatelských prací
II        14.11.10 Oděvy z kůže nebo z kompozitu kůže
II        14.20.10 Oděvy, oděvní doplňky a jiné výrobky z kožešin
              
II        15    Usně a související výrobky, vč. subdodavatelských prací
II        15.12.11 Sedlářské a řemenářské výrobky pro všechna zvířata z jakéhokoliv materiálu
II        15.12.12 Brašnářské, sedlářské a podobné výrobky z usní, kompozitních usní, plastových
              fólií, textilních materiálů, vulkanizovaného vlákna nebo lepenky
II        15.12.19 Ostatní výrobky z přírodních nebo kompozitních usní (vč. výrobků pro strojní nebo
              strojírenské použití nebo pro ostatní technické použití) j. n.
              
II        16    Dřevo a dřevěné a korkové výrobky, kromě nábytku; proutěné a slaměné výrobky, vč.
              souvisejících služeb a prací
II        16.29.13 Intarzované a inkrustované dřevo, dřevěné skříňky a pouzdra na klenoty nebo příbory
              a podobné výrobky ze dřeva, sošky a jiné ozdobné dřevěné předměty
II        16.29.14 Dřevěné rámy na obrazy, fotografie, zrcadla nebo podobné předměty a jiné dřevěné
              výrobky
              
II        22    Pryžové a plastové výrobky, vč. souvisejích služeb a prací
II        22.19.72 Podlahové krytiny a předložky, z nelehčené vulkanizované pryže
II        22.19.73 Ostatní výrobky z vulkanizované pryže j. n.; tvrdá pryž ve všech formách a výrobky
              z ní; podlahové krytiny a předložky z vulkanizované lehčené pryže
II        22.22.19 Ostatní plastové obaly
II        22.23.13 Plastové zásobníky, nádrže, kádě a podobné nádoby
II        22.23.14 Plastové dveře, okna a jejich rámy a dveřní prahy, okenice, rolety a podobné
              výrobky a jejich díly
II        22.23.19 Plastové výrobky pro stavebnictví j. n.
II        22.29.24 Plastové díly pro svítidla a osvětlovací zařízení, světelné znaky, světelné
              ukazatele a podobné výrobky, j. n.
II        22.29.29 Ostatní výrobky z plastů
              
II        23    Ostatní nekovové minerální výrobky, vč. souvisejících služeb a prací
II        23.42.10 Keramické sanitární výrobky
II        23.62.10 Sádrové výrobky pro stavební účely
II        23.65.11 Panely, tabule, bloky a podobné výrobky z rostlinných vláken, slámy a dřevěných
              odpadů aglomerovaných minerálními pojivy
II        23.69.11 Ostatní výrobky ze sádry nebo směsí na bázi sádry j. n.
II        23.91.11 Mlýnské kameny, brusné kameny, brusné kotouče a podobné výrobky a jejich díly, bez
              rámů, z přírodního kamene, aglomerovaných přírodních nebo umělých brusiv nebo z
              keramiky
II        25    Kovodělné výrobky, kromě strojů a zařízení, vč. subdodavatelských prací
II        25.71.13 Jiné nožířské výrobky
II        25.71.15 Šavle, kordy, bodáky, kopí a podobné sečné a bodné zbraně, jejich díly
              
II        26    Počítače, elektronické a optické přístroje a zařízení, vč. souvisejících služeb a
              prací
II        26.11.22. Polovodičová zařízení; diody vyzařující světlo; zamontované piezoelektrické
              krystaly;
II        26.30.11 Vysílací přístroje obsahující přijímací zařízení
II        26.30.12 Vysílací přístroje neobsahující přijímací zařízení
II        26.30.13 Televizní kamery
II        26.30.21 Telefonní přístroje pro pevnou telekomunikační síť s bezdrátovými sluchátky
II        26.30.22 Telefony pro celulární síť (mobilní telefony) nebo jiné bezdrátové sítě
II        26.30.23 Ostatní telefonní přístroje a zařízení pro přenos nebo příjem zvuku, obrazu nebo
              jiných dat, vč. přístrojů pro komunikaci v pevné nebo bezdrátové síti (např. sítě
              LAN a WAN)
II        26.30.40 Antény a parabolické antény všech druhů, jejich díly; díly vysílacích přístrojů
              rozhlasových nebo televizních a televizních kamer
II        26.30.50 Poplachová zařízení na ochranu proti krádeži nebo požáru a podobné přístroje
II        26.40.12 Rozhlasové přijímače provozuschopné jen s vnějším zdrojem napájení
II        26.40.20 Televizní přijímače, též s vestavěnými rozhlasovými přijímači nebo s přístroji pro
              záznam nebo reprodukci zvuku nebo obrazu
II        26.40.31 Gramofony, gramofonové chassis, kazetové přehrávače a jiné zvukové reprodukční
              přístroje
II        26.40.32 Magnetofony a jiné přístroje pro záznam zvuku
II        26.40.33 Videokamery a ostatní videorekordéry nebo reprodukční přístroje
II        26.40.34 Monitory a projektory, které neobsahují televizní přijímací zařízení a nejsou
              určeny především pro zařízení pro automatizované zpracování dat
II        26.40.41 Mikrofony a jejich stojany
II        26.40.42 Reproduktory; sluchátka všech druhů a kombinované řečnické soupravy
II        26.40.43 Elektrické nízkofrekvenční zesilovače; elektrické zesilovače zvuku
II        26.40.44 Přijímací přístroje pro radiotelefonii nebo radiotelegrafii j. n.
II        26.40.60 Videohry (použitelné s     televizním přijímačem nebo s vlastní obrazovkou) a ostatní
              hry náhody nebo dovednosti s elektronickým displejem
II        26.51.11 Buzoly (kompasy); jiné navigační nástroje a přístroje
II        26.51.12 Dálkoměry, teodolity a tachymetry (tacheometry); ostatní zeměměřické, hydrografické,
              oceánografické, hydrologické, meteorologické nebo geofyzikální nástroje a přístroje
II        26.51.20 Radiolokační a radionavigační přístroje
II        26.51.31 Váhy o citlivosti nejméně 5 cg nebo citlivější
II        26.51.41 Nástroje a přístroje pro měření nebo detekci ionizujícího záření
II        26.51.42 Katodové osciloskopy a oscilografy
II        26.51.43 Nástroje a přístroje pro měření velikosti elektrických veličin, bez registračního
              zařízení
II        26.51.44 Nástroje a přístroje určené pro telekomunikace
II        26.51.45 Nástroje a přístroje pro měření nebo kontrolování velikosti elektrických veličin j.
              n.
II        26.51.52 Nástroje pro měření a kontrolu průtoku, hladiny, tlaku nebo jiných proměnných
              charakteristik kapalin nebo plynů
II        26.51.53 Nástroje a přístroje pro fyzikální nebo chemické rozbory j. n.
II        26.51.61 Mikroskopy (jiné než optické) a difraktografy
II        26.51.62 Stroje a přístroje na zkoušení mechanických vlastností materiálů
II        26.51.63 Plynoměry, průtokoměry kapalin, elektroměry
II        26.51.64 Otáčkoměry a počítadla pro různá výrobní odvětví, taxametry; indikátory rychlosti a
              tachometry; stroboskopy
II        26.51.65 Automatické regulační nebo kontrolní přístroje a nástroje, hydraulické nebo
              pneumatické
II        26.51.66 Měřicí nebo kontrolní přístroje a nástroje j. n.
II        26.51.70 Termostaty, manostaty (presostaty) a jiné automatické regulační nebo kontrolní
              přístroje a zařízení
II        26.52.11 Náramkové, kapesní a jiné hodinky s pouzdrem z drahých kovů nebo kovu plátovaných
              drahými kovy
              
II        26.52.12 Ostatní náramkové, kapesní a podobné hodinky, vč. stopek
II        26.52.13 Hodiny do přístrojových (palubních) desek a podobné hodiny pro vozidla
II        26.52.14 Hodiny s hodinkovým strojkem; budíky a nástěnné hodiny; ostatní hodiny
II        26.52.22 Hodinové strojky, úplné a smontované
II        26.52.23 Hodinkové strojky úplné, nesmontované nebo částečně smontované; neúplné strojky
              smontované
II        26.52.25 Hodinové strojky úplné a neúplné, nesmontované
II        26.52.26 Pouzdra, kryty a skříňky k hodinářským výrobkům a jejich díly
II        26.52.27 Ostatní hodinářské díly
II        26.52.28 Kontrolní píchací hodiny; hodiny zaznamenávající datum a čas, parkovací hodiny;
              časové spínače, s hodinovým nebo hodinkovým strojkem
II        26.60.11 Rentgenové přístroje a přístroje používající záření alfa, beta nebo gama
II        26.60.12 Lékařské elektrodiagnostické přístroje
II        26.60.13 Přístroje s ultrafialovým nebo infračerveným zářením používané v lékařských,
              chirurgických, dentálních nebo veterinárních vědách
II        26.60.14 Srdeční stimulátory; sluchové pomůcky
II        26.70.11 Objektivy pro fotografické přístroje, kamery, promítací přístroje, zvětšovací nebo
              zmenšovací fotografické přístroje
II        26.70.12 Fotografické přístroje používané k přípravě tiskových štočků nebo válců; fotografické
              přístroje k záznamu dokumentů na mikrofilmy, mikrofiše apod.
II        26.70.13 Digitální kamery
II        26.70.14 Fotografické přístroje pro okamžité vyvolání a kopírování a ostatní fotoaparáty
II        26.70.15 Kinematografické kamery
II        26.70.16 Kinematografické promítací přístroje; promítací přístroje pro diapozitivy; ostatní
              promítací přístroje pro statické snímky
II        26.70.17 Přístroje s výbojkou pro bleskové světlo; fotografické přístroje zvětšovací nebo
              zmenšovací; přístroje a vybavení pro fotografické nebo kinematografické laboratoře;
              negatoskopy; promítací plátna
II        26.70.18 Čtecí přístroje pro mikrofilmy, mikrofiše nebo jiné mikroformáty
II        26.70.21 Polarizační materiál v listech nebo deskách; čočky, hranoly, zrcadla a jiné optické
              články (jiné než z opticky neopracovaného skla), též nezasazené, jiné než určené
              pro fotografické přístroje, promítací přístroje, zvětšovací nebo zmenšovací
              fotografické přístroje
II        26.70.23 Zařízení s tekutými krystaly; lasery, kromě laserových diod; ostatní optické
              přístroje a zařízení j. n.
II        26.80.11 Magnetická média, nenahraná, jiná než karty s magnetickým proužkem
II        26.80.12 Optická média, nenahraná
II        26.80.13 Ostatní záznamová média, vč. matric a galvanických otisků pro výrobu disků
II        26.80.14 Karty s magnetickým proužkem
              
II        27    Elektrická zařízení, vč. subdodavatelských prací
II        27.40.32 Elektrická svítidla pro vánoční stromky
II        27.40.33 Refiektory a světlomety
II        27.40.39 Ostatní svítidla a jejich příslušenství j. n.
II        27.90.11 Elektrické stroje a přístroje s individuální funkcí
              
II        28    Stroje a zařízení j. n., vč. souvisejících služeb a prací
II        28.23.11 Stroje na zpracování textu
II        28.23.12 Elektronické kalkulačky a kapesní přístroje k záznamu, vyvolání a zobrazení údajů s
              výpočetními funkcemi
II        28.23.13 Účtovací stroje, registrační pokladny, frankovací stroje, stroje na vydávání lístků
              a podobné stroje, vybavené počítacím zařízením
II        28.23.21 Fotokopírovací stroje s optickým nebo kontaktním systémem nebo termokopírovací
              stroje
II        28.23.22 Ofsetové tiskařské stroje pro archový tisk (plochý tisk) kancelářského typu
II        28.23.23 Ostatní kancelářské stroje
II        28.30.40 Sekačky na trávu pro úpravu trávníků, parků nebo sportovních ploch
II        28.30.60 Stroje a přístroje ke stříkání, rozstřikování nebo rozprašování kapalin a prášků
              pro zemědělství nebo zahradnictví
II        28.30.86 Stroje a přístroje pro zemědělství, zahradnictví, lesnictví, drůbežářství nebo
              včelařství j. n.
II        28.94.40 Šicí stroje
              
II        30    Ostatní dopravní prostředky a zařízení, vč. souvisejících služeb a prací
II        30.12.11 Rekreační a sportovní plachetnice (kromě nafukovacích), též s pomocným motorem
II        30.12.12 Nafukovací rekreační a sportovní čluny
II        30.12.19 Ostatní rekreační a sportovní plavidla; veslařské čluny a kánoe
II        30.92.10 Jízdní kola a jiná kola bez motoru
II        30.92.40 Dětské kočárky a jejich díly
              
II        32    Ostatní výrobky zpracovatelského průmyslu, vč. subdodavatelských prací
II        32.13.10 Bižuterie a příbuzné výrobky
II        32.30.16 Rybářské pruty, ostatní výrobky pro lov na udici; lovecké a rybářské potřeby j. n.
II        32.40.11 Panenky a loutky představující lidské bytosti
II        32.40.12 Hračky představující zvířata nebo jiné než lidské bytosti
II        32.40.20 Vláčky (hračky) a jejich příslušenství; jiné zmenšené modely nebo stavebnice a
              stavebnicové hračky
II        32.40.31 Dětská vozidla a vozítka; kočárky pro panenky
II        32.40.39 Hry a hračky j. n.
II        32.40.42 Kulečníky a jejich příslušenství; potřeby pro lunaparkové, stolní a společenské
              hry; ostatní hry fungující po vhození mince nebo hrací známky
II        32.50.11 Dentální nástroje a přístroje
II        32.50.12 Sterilizační přístroje pro lékařské nebo laboratorní účely
II        32.50.13 Oftalmologické a ostatní nástroje a přístroje j. n.
II        32.50.30 Lékařský, chirurgický, stomatologický nebo veterinární nábytek; křesla pro
              holičství a kadeřnictví a podobná křesla a jejich díly
II        32.50.50 Ostatní výrobky pro lékařské nebo chirurgické účely
II        32.99.59 Ostatní podobné výrobky j. n.
              
II        58    Vydavatelské služby
II        58.11.12 Odborné, technické a vědecké knihy v tištěné podobě
II        58.11.14 Slovníky a encyklopedie v tištěné podobě
II        58.11.15 Atlasy a jiné knihy obsahující mapy v tištěné podobě
II        58.11.16 Zeměpisné, hydrografické a podobné mapy v tištěné podobě, v jiné formě než knižní,
              územní plán
II        58.11.19 Ostatní knihy, brožury apod. v tištěné podobě
------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------
Část C Účetní odpisová skupina III
------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------
Účetní odpisová CZ-CPA  
skupina
------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------
III       25    Kovodělné výrobky, kromě strojů a zařízení, vč. subdodavatelských prací
III       25.40.12 Revolvery,     pistole, nevojenské střelné zbraně a podobná zařízení
III       25.72.12 Ostatní zámky z obecných kovů
III       25.72.13 Závěry a závěrové rámy, s vestavěnými zámky; jejich díly
III       25.92.12 Sudy, barely, plechovky, krabice nebo podobné nádoby z hliníku pro jakékoliv
              materiály (kromě plynu)
III       25.99.11 Výlevky, umyvadla, vany a ostatní sanitární výrobky a jejich díly ze železa, oceli,
              mědi nebo hliníku
III       25.99.12 Stolní, kuchyňské nebo jiné výrobky převážně pro domácnost a jejich díly, ze
              železa, oceli, mědi nebo hliníku
              
III       26    Počítače, elektronické a optické přístroje a zařízení, vč. souvisejících služeb a
              prací
III       26.70.22 Binokulární a monokulární dalekohledy a jiné optické teleskopy; ostatní
              astronomické přístroje; optické mikroskopy
III       27    Elektrická zařízení, vč. subdodavatelských prací
III       27.31.11 Optické kabely vyrobené z jednotlivých opláštěných vláken
III       27.31.12 Optická vlákna a svazky optických vláken; optické kabely (jiné než vyrobené z
              jednotlivých opláštěných vláken)
III       27.40.22 Elektrické noční lampy, kancelářské a stojací lampy
III       27.40.23 Neelektrická svítidla a jejich příslušenství
III       27.40.24 Světelné znaky, světelné ukazatele a podobné výrobky
III       27.51.15 Ventilátory a ventilační nebo recirkulační odsávače
III       27.51.21 Elektromechanické spotřebiče s vestavěným elektrickým motorem
III       27.51.23 Elektrotepelné přístroje pro péči o vlasy a vysoušeče rukou; elektrické žehličky
III       27.51.24 Ostatní elektrotepelné spotřebiče
III       27.51.25 Elektrické průtokové nebo zásobníkové ohřívače vody a ponorné ohřívače
III       27.51.26 Elektrické přístroje pro vytápění prostor a půdy (zeminy)
III       27.51.27 Mikrovlnné trouby a pece
III       27.51.28 Ostatní trouby a pece; vařiče, varné desky, varná tělíska; grily a opékače
III       27.51.29 Elektrické topné rezistory
III       27.52.14 Neelektrické průtokové nebo zásobníkové ohřívače vody
III       27.90.40 Ostatní elektrická zařízení j. n. (vč. elektromagnetů; elektromagnetických spojek a
              brzd; elektromagnetických zdvihacích hlav; elektrických urychlovačů částic;
              generátorů signálů (měřicí vysílače) a strojů a přístrojů pro galvanické
              pokovování, elektrolýzu nebo elektroforézu)
III       27.90.70 Elektrické přístroje a zařízení signalizační, bezpečnostní nebo pro řízení
              železniční, tramvajové, silniční a vnitrozemské vodní dopravy, pro parkovací
              zařízení a pro vybavení přístavů nebo letišť
              
III       28    Stroje a zařízení j. n., vč. souvisejících služeb a prací
III       28.21.11 Hořáky pro topeniště; mechanická přikládací zařízení a mechanické rošty; mechanická
              zařízení pro odstraňování popela a podobná zařízení
III       28.29.12 Přístroje na filtrování nebo čištění kapalin
III       28.29.22 Hasicí přístroje, stříkací pistole, dmychadla na vrhání písku nebo vhánění páry a
              podobné tryskací přístroje, kromě používaných v zemědělství
III       28.29.31 Váhy pro průmyslové účely; váhy pro průběžné vážení výrobků na dopravnících; váhy
              pro konstantní odvažování a váhy pro dávkování předem stanoveného množství
              materiálů
III       28.29.39 Ostatní přístroje a zařízení k určování hmotnosti
III       28.29.41 Odstředivky j. n.
III       28.29.42 Kalandry nebo jiné válcovací stroje (kromě strojů na válcování kovů nebo skla)
III       28.29.43 Prodejní automaty
              
III       29    Motorová vozidla (kromě motocyklů), přívěsy a návěsy, vč. subdodavatelských prací
III       29.10.52 Vozidla konstruovaná pro jízdu na sněhu, na golfových hřištích apod., s motorem
III       29.10.59 Motorová vozidla pro zvláštní účely j. n.
              
III       30    Ostatní dopravní prostředky a zařízení, vč. souvisejících služeb a prací
              
III       30.30.20 Balony a vzducholodě; větroně, rogala a ostatní bezmotorové prostředky pro létání
              
III       30.91.11 Motocykly a jízdní kola s pomocným vratným spalovacím pístovým motorem s vnitřním
              spalováním a s obsahem válců <= 50 cmł
III       30.91.12 Motocykly s vratným spalovacím pístovým motorem s vnitřním spalováním a s obsahem
              válců > 50 cmł
III       30.91.13 Motocykly j. n.; postranní vozíky
              
III       30.92.20 Vozíky pro invalidy, kromě dílů a příslušenství
              
III       30.99.10 Ostatní dopravní prostředky a zařízení j. n.
              
III       31    Nábytek, vč. souvisejících služeb a prací
III       31.09.14 Nábytek z plastů nebo z jiných materiálů
------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------
Část D Účetní odpisová skupina IV
------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------
Účetní odpisová CZ-CPA  
skupina
------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------
IV        16    Dřevo a dřevěné korkové výrobky, kromě nábytku; proutěné a slaměné výrobky, vč.
              souvisejících služeb a prací
IV        16.23.19 Dřevěné výrobky stavebního truhlářství a tesařství j. n.
              
IV        23    Ostatní nekovové minerální výrobky, vč. souvisejících služeb a prací
IV        23.69.19 Výrobky z cementu, betonu nebo umělého kamene j. n.
IV        23.70.11 Mramor, travertin a alabastr, opracované, a výrobky z nich
IV        23.70.12 Ostatní opracované kameny pro výtvarné a stavební účely a výrobky z nich
              
IV        25    Kovodělné výrobky, kromě strojů a zařízení, vč. subdodavatelských prací
IV        25.21.11 Radiátory k ústřednímu topení a jejich díly, ze železa nebo oceli
IV        25.21.12 Kotle k ústřednímu topení, schopné dodávat jak teplou vodu, tak i nízkotlakou páru
IV        25.29.11 Zásobníky, nádrže, kádě a podobné nádoby (jiné než pro stlačený nebo zkapalněný
              plyn) ze železa, oceli nebo hliníku, nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením
IV        25.29.12 Kovové nádoby pro stlačený nebo zkapalněný plyn
IV        25.30.11 Parní kotle; kotle zvané „na přehřátou vodu“
IV        25.30.12 Pomocné přístroje a zařízení pro kotle; kondenzátory pro parní stroje
IV        25.99.26 Lodní vrtule a jejich lopatky
IV        25.99.29 Ostatní výrobky z obecných kovů j. n.
              
IV        27    Elektrická zařízení, vč. subdodavatelských prací
IV        27.11.10 Motory s výkonem <= 37,5 W; ostatní stejnosměrné motory; stejnosměrné generátory
IV        27.11.21 Univerzální střídavé a stejnosměrné motory s výkonem > 37,5 W
IV        27.11.23 Střídavé vícefázové motory s výkonem <= 750 W
IV        27.11.24 Střídavé vícefázové motory s výkonem > 750 W, avšak <= 75 kW
IV        27.11.25 Střídavé vícefázové motory s výkonem > 75 kW
IV        27.11.26 Střídavé generátory (alternátory)
IV        27.11.31 Generátorová soustrojí s pístovými vznětovými motory s vnitřním spalováním
IV        27.11.32 Generátorová soustrojí se zážehovým spalovacím pístovým motorem s vnitřním
              spalováním; ostatní generátorová soustrojí; elektrické rotační měniče
IV        27.11.41 Transformátory s kapalinovým dielektrikem
IV        27.11.42 Ostatní transformátory s výkonem <= 16 kVA
IV        27.11.43 Ostatní transformátory s výkonem > 16 kVA
IV        27.11.50 Předřadníky pro výbojky nebo výbojkové trubice; statické měniče; ostatní induktory
IV        27.12.10 Elektrická zařízení k vypínání, spínání nebo k ochraně elektrických obvodů pro
              napětí > 1 000 V
IV        27.12.21 Jisticí přístroje pro napětí <= 1 000 V
IV        27.12.31 Rozvaděče, rozvodné panely a jiné základny, vybavené elektrickým zařízením k
              vypínání, spínání nebo k ochraně elektrických obvodů, pro napětí <= 1 000 V
IV        27.40.21 Přenosná elektrická svítidla s vlastním zdrojem elektrické energie (např. na suché
              články, akumulátory, magnety)
IV        27.40.25 Lustry a ostatní stropní nebo nástěnná svítidla a jejich příslušenství
IV        27.51.11 Chladicí a mrazicí zařízení převážně pro domácnost
IV        27.51.12 Myčky nádobí převážně pro domácnost
IV        27.51.13 Pračky a sušičky převážně pro domácnost
IV        27.52.11 Neelektrické spotřebiče pro vaření a ohřívače talířů převážně pro domácnost ze
              železa, oceli nebo mědi
              
IV        27.52.12 Ostatní spotřebiče převážně pro domácnost na plyn, plyn a jiná paliva, na kapalná
              nebo pevná paliva
IV        27.52.13 Neelektrické ohřívače vzduchu a rozvodná zařízení horkého vzduchu, ze železa nebo
              oceli, j. n.
IV        27.90.31 Elektrické stroje a přístroje pro pájení na měkko, pájení natvrdo nebo svařování;
              elektrické     stroje a přístroje pro stříkání kovů nebo slinutých kovových karbidů za
              tepla
              
IV        28    Stroje a zařízení j. n., vč. souvisejících služeb a prací
IV        28.11.11 Závěsné motory pro pohon lodí
IV        28.11.12 Zážehové spalovací motory pro pohon lodí; ostatní motory
IV        28.11.13 Vznětové pístové motory s vnitřním spalováním
IV        28.11.21 Parní turbíny
IV        28.11.22 Vodní turbíny a vodní kola
IV        28.11.24 Větrné turbíny
IV        28.12.11 Hydraulické a pneumatické pohony s lineárním pohybem (válců)
IV        28.12.12 Rotační hydraulické a pneumatické pohony
IV        28.12.13 Hydraulická čerpadla
IV        28.12.14 Hydraulické a pneumatické ventily
IV        28.12.15 Hydraulické sestavy
IV        28.12.16 Hydraulické systémy
IV        28.13.11 Čerpadla na pohonné hmoty, mazadla, chladicí kapaliny a beton
IV        28.13.12 Ostatní objemová čerpadla s kmitavým pohybem na kapaliny
IV        28.13.13 Ostatní objemová rotační čerpadla na kapaliny
IV        28.13.14 Ostatní odstředivá čerpadla na kapaliny; ostatní čerpadla
IV        28.13.21 Vývěvy
IV        28.13.22 Vzduchová čerpadla na ruční nebo nožní ovládání
IV        28.13.23 Kompresory typů používaných v chladicích zařízeních
IV        28.13.24 Vzduchové kompresory na podvozku, pro tažení
IV        28.13.25 Turbokompresory
IV        28.13.26 Vratné objemové kompresory
IV        28.13.27 Rotační objemové kompresory s jednou nebo více hřídelemi
IV        28.13.28 Ostatní kompresory
IV        28.14.11 Redukční, regulační, zpětné, pojistné nebo odvzdušňovací ventily
IV        28.14.13 Regulační, uzavírací (šoupátka), kulové (přímé) a jiné ventily
IV        28.21.12 Neelektrické průmyslové nebo laboratorní pece, vč. spaloven, avšak kromě
              pekárenských pecí
IV        28.21.13 Elektrické průmyslové nebo laboratorní pece a kamna; zařízení s dielektrickým nebo
              indukčním ohřevem
IV        28.22.11 Kladkostroje a zdvihací zařízení j. n.
IV        28.22.12 Navijáky na přemísťování dopravních košů a skipů v důlních šachtách; navijáky
              speciálně upravené pro práci pod zemí; ostatní navijáky; vrátky
IV        28.22.13 Zdviháky; zdvihací zařízení na zdvihání vozidel
IV        28.22.14 Lodní otočné sloupové jeřáby; jeřáby; mobilní zdvihací rámy, zdvižné obkročné
              vozíky, portálové nízkozdvižné vozíky a jeřábové vozíky
IV        28.22.15 Vidlicové stohovací vozíky, jiné vozíky; malé tahače používané na nádražních
              stanicích
IV        28.22.17 Pneumatické a ostatní výtahy a dopravníky pro plynulé přemísťování výrobků a
              materiálu
IV        28.22.18 Ostatní zdvihací, manipulační, nakládací nebo vykládací zařízení
IV        28.25.11 Výměníky tepla, přístroje a zařízení na zkapalňování vzduchu nebo jiných plynů
IV        28.25.12 Klimatizační zařízení
IV        28.25.13 Chladicí a mrazicí zařízení, tepelná čerpadla
IV        28.25.14 Stroje a zařízení na filtrování a čištění j. n.
IV        28.25.20 Ventilátory (kromě stolních, podlahových, nástěnných, okenních, stropních nebo
              střešních)
IV        28.29.50 Myčky nádobí průmyslového charakteru
IV        28.29.60 Stroje a zařízení na zpracovávání materiálu výrobními postupy spočívajícími ve
              změně teploty j. n.
IV        28.29.70 Neelektrické stroje a přístroje pro pájení na měkko, pájení natvrdo nebo svařování
              a jejich díly; plynové stroje a přístroje pro povrchové kalení
IV        28.30.10 Jednonápravové malotraktory
IV        28.30.21 Traktory s výkonem motoru <= 37 kW
IV        28.30.22 Traktory s výkonem motoru > 37 kW, avšak <= 59 kW
IV        28.30.23 Traktory s výkonem motoru > 59 kW
IV        28.30.31 Pluhy
IV        28.30.32 Brány, rozrývače (skarifikátory), kultivátory, prutové brány a plečky
IV        28.30.33 Secí, sázecí a jednoticí stroje
IV        28.30.34 Rozmetadla hnoje a umělých hnojiv
IV        28.30.39 Ostatní stroje k přípravě nebo obdělávání půdy
IV        28.30.51 Žací stroje (vč. žacích lišt k připevnění na traktory) j. n.
IV        28.30.52 Stroje a přístroje na zpracování sena a píce
IV        28.30.53 Stroje na lisování nebo balení slámy a píce, vč. sběracích lisů
IV        28.30.54 Stroje na sklízení kořenů nebo hlíz
IV        28.30.59 Stroje a přístroje pro sklizeň a výmlat j. n.
IV        28.30.70 Samonakládací nebo samovýklopné přívěsy a návěsy pro zemědělské účely
IV        28.30.81 Stroje pro čištění a třídění vajec, ovoce nebo jiných zemědělských produktů, kromě
              semen, zrn a sušených luštěnin
IV        28.30.82 Dojicí stroje
IV        28.30.83 Stroje a přístroje pro přípravu krmiv pro zvířata
IV        28.30.84 Inkubátory a umělé líhně pro drůbežářství
IV        28.30.85 Stroje a přístroje pro drůbežářství
IV        28.41.11 Obráběcí stroje na zpracování kovů úběrem materiálu pomocí laserů, ultrazvuku apod.
IV        28.41.12 Obráběcí centra, jednopolohové a vícepolohové stavebnicové obráběcí stroje na
              obrábění kovů
IV        28.41.21 Soustruhy na obrábění kovů
IV        28.41.22 Obráběcí stroje na vrtání, vyvrtávání nebo frézování kovů; obráběcí stroje na
              řezání vnitřních nebo vnějších závitů pro kovové materiály j. n.
IV        28.41.23 Obráběcí stroje pro odstraňování ostřin (otřepů), k ostření, broušení nebo k jiné
              konečné úpravě kovových materiálů
IV        28.41.24 Obráběcí stroje k hoblování, strojní pily, odřezávací stroje a jiné stroje na
              řezání kovů
IV        28.41.31 Stroje k ohýbání, drážkování a rovnání kovů
IV        28.41.32 Stroje ke stříhání, děrování a nastřihování nebo vrubování kovů
IV        28.41.33 Stroje na kování, ražení nebo lisování v zápustce a buchary; hydraulické a jiné
              lisy pro tváření kovových materiálů j. n.
IV        28.41.34 Ostatní tvářecí stroje na opracování kovů, slinutých kovových karbidů nebo cermetů,
              jinak než úběrem materiálu
IV        28.49.11 Obráběcí stroje pro opracování kamene, keramiky, betonu a podobných nerostných
              materiálů nebo pro opracovávání skla za studena
IV        28.49.12 Obráběcí stroje pro opracovávání dřeva, korku, kostí, tvrdé pryže, tvrdých plastů
              nebo podobných materiálů; stroje a přístroje pro galvanické pokovování
IV        28.49.21 Nástrojové držáky a samočinné závitořezné hlavy, pro obráběcí stroje
IV        28.49.22 Upínací zařízení pro obráběcí stroje
IV        28.49.23 Dělicí hlavy nebo jiná speciální přídavná zařízení k obráběcím strojům
IV        28.91.11 Konvertory, licí pánve, kokily na ingoty a odlévací stroje; válcovací stolice
IV        28.92.11 Výtahy a dopravníky pro plynulý provoz, konstruované pro používání pod zemí
IV        28.92.12 Brázdicí nebo zásekové stroje pro těžbu uhlí nebo hornin a stroje pro ražení
              tunelů, chodeb a štol; ostatní vrtací nebo hloubicí stroje
IV        28.92.21 Buldozery nebo angldozery s vlastním pohonem
IV        28.92.22 Stroje na vyrovnávání a srovnávání terénu (grejdry a nivelátory) s vlastním pohonem
IV        28.92.23 Škrabače (skrejpry) s vlastním pohonem
IV        28.92.24 Dusadla a silniční válce s vlastním pohonem
IV        28.92.25 Čelní lopatové nakladače s vlastním pohonem
              
IV        28.92.26 Mechanické lopaty, rypadla a lopatové nakladače s vlastním pohonem a nástavbou
              otočnou o 360°, kromě čelních lopatových nakladačů
IV        28.92.27 Ostatní mechanické lopaty, rypadla a lopatové nakladače s vlastním pohonem; ostatní
              stroje pro těžbu a dobývání s vlastním pohonem
IV        28.92.28 Radlice buldozerů nebo angldozerů
IV        28.92.29 Terénní vyklápěcí vozy (dampry)
IV        28.92.30 Ostatní stroje pro zemní a stavební práce
IV        28.92.40 Stroje a přístroje pro třídění, mletí, míchání nebo jiné zpracování zeminy, kamenů,
              rud a ostatních nerostných hmot
IV        28.92.50 Pásové traktory
IV        28.93.11 Odstředivky mléka
IV        28.93.12 Mlékárenské stroje a zařízení
IV        28.93.13 Stroje a přístroje používané v mlynářství a při zpracování obilí nebo sušené
              zeleniny j. n.
IV        28.93.14 Stroje a přístroje na výrobu vína, jablečných moštů a ovocných šťáv a podobných
              nápojů
IV        28.93.15 Pece pekárenské neelektrické; průmyslové stroje a přístroje na vaření nebo ohřívání
              jídel
IV        28.93.16 Sušicí stroje na sušení zemědělských produktů
IV        28.93.17 Stroje a přístroje na výrobu potravin a nápojů, vč. tuků a olejů, j. n.
IV        28.93.19 Stroje a přístroje na přípravu nebo zpracování tabáku j. n.
IV        28.93.20 Stroje na čištění, třídění nebo prosévání semen, zrn nebo sušených luštěnin
IV        28.94.11 Stroje na vytlačování, protahování, tvarování nebo stříhání chemických textilních
              materiálů; stroje na přípravu textilních vláken
IV        28.94.12 Textilní spřádací a dopřádací stroje; stroje na zdvojování nebo kroucení vláken,
                  stroje na navíjení nebo soukání
IV        28.94.13 Tkalcovské stavy
IV        28.94.14 Pletací stroje; stroje na zpevnění prošitím apod.; všívací stroje
IV        28.94.15 Přídavná (pomocná) strojní zařízení k textilním strojům; stroje na potisk
              textilních materiálů
IV        28.94.21 Stroje a přístroje na praní textilních přízí nebo tkanin, jejich čištění, ždímání,
              žehlení, barvení, navíjení apod.; stroje a přístroje na konečnou úpravu plsti
IV        28.94.22 Pračky pro prádelny; stroje pro chemické čištění; sušičky
IV        28.94.23 Odstředivé ždímačky prádla
IV        28.94.24 Šicí stroje, kromě strojů na sešívání knih a šicích strojů převážně pro domácnost
IV        28.94.30 Stroje a přístroje na přípravu, vyčiňování a zpracování kůží nebo usní a na výrobu
              nebo opravy obuvi apod.
IV        28.95.11 Stroje a přístroje na výrobu papíru a lepenky, kromě jejich dílů
IV        28.96.10 Stroje na zpracování pryže, plastů nebo na zhotovování výrobků z těchto materiálů
              j. n.
IV        28.99.11 Stroje a přístroje na brožování a vázání knih, vč. strojů na sešívání knih
IV        28.99.12 Stroje, přístroje a zařízení na sázení písma, na přípravu nebo zhotovování
              tiskařských štočků, desek apod.
IV        28.99.13 Ofsetové tiskařské stroje, kromě kancelářských
IV        28.99.14 Ostatní tiskařské stroje, kromě kancelářských
IV        28.99.20 Stroje a přístroje používané výhradně či převážně na výrobu polovodičových
              materiálů nebo destiček, polovodičových zařízení, elektronických integrovaných
              obvodů nebo plochých panelových displejů
IV        28.99.31 Sušicí stroje na sušení dřeva, buničiny, papíru a lepenky; průmyslové sušicí stroje
              j. n.
IV        28.99.32 Kolotoče, houpačky, střelnice a ostatní pouťové atrakce
IV        28.99.39 Letecké katapulty; přístroje a zařízení pro přistání na letadlové lodi; zařízení na
              vyvažování pneumatik; ostatní stroje pro speciální účely j. n.
              
IV        29    Motorová vozidla (kromě motocyklů), přívěsy a návěsy, vč. subdodavatelských prací
IV        29.10.11 Vratné zážehové spalovací pístové motory s vnitřním spalováním a s obsahem válců <=
              1 000 cmł
IV        29.10.12 Vratné zážehové spalovací pístové motory s vnitřním spalováním a s obsahem válců >
              1 000 cmł
IV        29.10.13 Pístové vznětové motory s vnitřním spalováním, používané k pohonu vozidel
IV        29.10.21 Automobily se zážehovým spalovacím motorem s obsahem válců <= 1 500 cmł
IV        29.10.22 Automobily se zážehovým spalovacím motorem s obsahem válců > 1 500 cmł
IV        29.10.23 Automobily s pístovým vznětovým motorem s vnitřním spalováním (s dieselovým motorem
              nebo motorem s žárovou hlavou)
IV        29.10.24 Ostatní automobily pro přepravu osob
IV        29.10.30 Motorová vozidla pro přepravu deseti a více osob
IV        29.10.41 Motorová vozidla pro nákladní dopravu s pístovým vznětovým motorem s vnitřním
              spalováním (s dieselovým motorem nebo motorem s žárovou hlavou)
IV        29.10.42 Motorová vozidla pro nákladní dopravu se zážehovým spalovacím pístovým motorem s
              vnitřním spalováním; ostatní nákladní motorová vozidla
IV        29.10.43 Silniční návěsové tahače
IV        29.10.44 Podvozky motorových vozidel s motory (šasi)
IV        29.10.51 Jeřábové automobily
IV        29.20.21 Kontejnery speciálně konstruované a vybavené pro jeden nebo více druhů dopravy
IV        29.20.22 Obytné nebo kempinkové přívěsy a návěsy typu karavan
IV        29.20.23 Ostatní přívěsy a návěsy
              
IV        30    Ostatní dopravní prostředky a zařízení, vč. souvisejících služeb a prací
IV        30.30.11 Letecké zážehové spalovací motory
IV        30.30.12 Proudové motory a turbovrtulové pohony
IV        30.30.13 Reaktivní motory (kromě proudových)
IV        30.30.14 Pozemní přístroje pro letecký výcvik, jejich díly
IV        30.30.31 Vrtulníky
IV        30.30.32 Letouny a ostatní letadla, o vlastní hmotnosti <= 2 000 kg
IV        30.30.33 Letouny a ostatní letadla, o vlastní hmotnosti > 2 000 kg, avšak <= 15 000 kg
IV        30.30.34 Letouny a ostatní letadla, o vlastní hmotnosti > 15 000 kg
              
IV        31    Nábytek, vč. souvisejících služeb a prací
IV        31.01.11 Kovový nábytek
IV        31.01.12 Kancelářský nábytek dřevěný
IV        31.01.13 Nábytek do obchodů dřevěný
IV        31.02.10 Kuchyňský nábytek
IV        31.09.11 Kovový nábytek j. n.
IV        31.09.13 Dřevěný nábytek j. n.
              
IV        32    Ostatní výrobky zpracovatelského průmyslu, vč. subdodavatelských prací
IV        32.12.11 Kultivované perly, drahokamy a polodrahokamy, syntetické nebo rekonstituované,
              opracované, avšak nezasazené
IV        32.12.12 Průmyslové diamanty opracované; drť a prach z přírodních nebo syntetických
              drahokamů a polodrahokamů
IV        32.12.13 Klenoty a jejich díly; zlatnické nebo stříbrnické výrobky a jejich díly
IV        32.12.14 Ostatní výrobky z drahých kovů; výrobky z přírodních nebo kultivovaných perel,
              drahokamů nebo polodrahokamů
IV        32.20.11 Klavíry a ostatní strunné hudební nástroje s klaviaturou
IV        32.20.12 Ostatní strunné hudební nástroje
IV        32.20.13 Píšťalové varhany s klaviaturou; harmonia a podobné nástroje; tahací harmoniky a
              podobné nástroje; foukací harmoniky; dechové hudební nástroje
IV        32.20.14 Hudební nebo klávesové nástroje, jejichž zvuk je tvořen nebo musí být zesilován
              elektricky
IV        32.20.15 Ostatní hudební nástroje
              
IV        9 999 012 Pěstitelské celky trvalých porostů s dobou plodnosti delší než tři roky
              
IV        CZ-CC   Jen: Osvětlení venkovní a osvětlovací sítě u staveb
IV        21.11.92 Osvětlovací síť dálnic a silnic
IV        21.11.93 Signalizační a zabezpečovací zařízení dálnic a silnic
IV        21.12.92 Osvětlovací síť staveb
IV        21.12.93 Signalizační a zabezpečovací zařízení staveb
IV        21.30.92 Osvětlovací síť letišť
IV        21.30.93 Signalizační a zabezpečovací zařízení letišť
------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------
Část E Účetní odpisová skupina V
------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------
Účetní odpisová CZ-CPA  
skupina
------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------
V        25    Kovodělné výrobky, kromě strojů a zařízení, vč. subdodavatelských prací
V        25.99.21 Pancéřové nebo zpevněné sejfy, trezory, skříně a dveře a bezpečnostní schránky pro
              komorové trezory, příruční pokladny nebo bezpečnostní skříňky nebo kazety a podobné
              výrobky, z obecných kovů
              
V        27    Elektrická zařízení, vč. subdodavatelských prací
V        27.11.43 Ostatní transformátory s výkonem > 16 kVA
V        27.12.32 Rozvaděče, rozvodné panely a jiné základny, vybavené elektrickým zařízení k
              vypínání, spínání nebo k ochraně elektrických obvodů, pro napětí > 1 000 V
              
V        28    Stroje a zařízení j. n., vč. souvisejících služeb a prací
V        28.11.23 Plynové turbíny, jiné než proudové a turbovrtulové
V        28.22.16 Výtahy a skipové výtahy, eskalátory a pohyblivé chodníky
              
V        30    Ostatní dopravní prostředky a zařízení, vč. souvisejících služeb a prací
V        30.11.10 Vojenské lodě
V        30.11.21 Rekreační lodě, výletní čluny a podobná plavidla převážně pro přepravu osob;
              trajektové lodě všech druhů
V        30.11.22 Tankery pro přepravu ropy, ropných produktů, chemických látek, zkapalněného plynu
V        30.11.23 Chladírenská plavidla, kromě tankerů
V        30.11.24 Lodě pro přepravu suchého nákladu
V        30.11.31 Rybářská plavidla; plavidla zařízená k průmyslovému zpracování nebo konzervování
              produktů rybolovu
V        30.11.32 Vlečná a tlačná plavidla
V        30.11.33 Plovoucí bagry; majákové lodě, plovoucí jeřáby; ostatní plavidla
V        30.11.40 Pobřežní plavidla a infrastruktura
V        30.11.50 Ostatní plavidla (vč. prámů, nádrží, kesonů, přístavních můstků, bójí a pobřežních
              výstražných plováků)
V        30.20.11 Železniční lokomotivy závislé na vnějším zdroji proudu
V        30.20.12 Dieselelektrické lokomotivy
V        30.20.13 Ostatní železniční lokomotivy; zásobníky (tendry)
V        30.20.20 Železniční a tramvajové vozy s vlastním pohonem pro přepravu osob; nákladní vozy a
              podvozky s vlastním pohonem, kromě údržbových, vyprošťovacích a odtahových vozidel
V        30.20.31 Železniční a tramvajová údržbová, vyprošťovací a odtahová vozidla
V        30.20.32 Železniční a tramvajové vozy, bez vlastního     pohonu, pro přepravu osob; zavazadlové
              vozy a jiné vozy pro zvláštní účely
V        30.20.33 Železniční a tramvajové vozy a vagony, bez vlastního pohonu, pro přepravu nákladu
------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------
Část F Účetní odpisová skupina VI
------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------
         CZ-CC   Jen: Všechny budovy a stavby ze dřeva a plastů
Účetní odpisová CZ-CPA  
skupina
------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------
VI        16    Dřevo a dřevěné a korkové výrobky, kromě nábytku; proutěné a slaměné výrobky, vč.
              souvisejících služeb a prací
VI        16.23.20 Montované stavby ze dřeva
              
VI        22    Pryžové a plastové výrobky, vč. souvisejících služeb a prací
VI        22.23.20 Montované stavby z plastů
              
VI             Skleníky a fóliovníky pro pěstování rostlin
VI        12.71.13 Skleníky pro pěstování rostlin
VI        99.99.02 Skleníky v botanických zahradách
              
         CZ-CC   Jen: Oplocení staveb
VI        125 291  Oplocení staveb
              
         CZ-CC   Jen: Oplocení budov
VI        11.10.91 Oplocení budov
              
VI        12    Budovy nebytové
VI        12.52.22 Sila samostatná
VI        12.71.22 Sila pro posklizňovou úpravu a skladování obilí
              
VI        21    Dopravní díla
VI        21.11.11 Dálnice a silnice dálničního typu
VI        21.11.12 Silnice I., II., III. a IV. třídy
VI        21.11.23 Parkoviště u dálnic a silnic
VI        21.12.11 Komunikace v obcích
VI        21.12.19 Komunikace pozemní místní a účelové j. n.
VI        21.12.23 Parkoviště a plochy charakteru pozemních místních komunikací
VI        21.21.11 Spodek drah železničních dálkových
VI        21.21.21 Svršek drah železničních dálkových - tratě
VI        21.21.22 Svršek drah železničních dálkových - stanice
VI        21.21.23 Svršek drah železničních dálkových - výhybky
VI        21.21.24 Svršek drah železničních dálkových - vlečky
VI        21.22.11 Spodek drah kolejových městských a ostatních
VI        21.22.21 Svršek drah kolejových - metro, tramvajové dráhy
VI        21.22.29 Svršek drah kolejových j. n.
VI        21.22.51 Dráhy visuté
VI        21.30.11 Dráhy vzletové a přistávací
VI        21.30.19 Ostatní plochy letišť
VI        21.41.11 Mosty silničních komunikací vč. estakád
VI        21.41.12 Mosty drážních komunikací
VI        21.41.13 Mosty sdružené
VI        21.41.14 Mosty průmyslové a lávky pro pěší
VI        21.41.21 Visuté dálnice
VI        21.42.11 Tunely
VI        21.42.13 Podchody
VI        21.42.31 Štoly (kromě důlních)
VI        21.42.38 Šachty (kromě důlních a šachet u podzemních vedení)
VI        21.51.11 Přístavy
VI        21.51.21 Plavební kanály
VI        21.51.22 Objekty sportovní plavební, loděnice
VI        21.51.23 Plavební komory
VI        21.51.24 Zdvihadla lodní a žlaby nakloněné
VI        21.51.31 Mola, doky, vlnolamy apod.
VI        21.51.49 Ostatní vodní díla
VI        21.52.11 Přehrady a nádrže na tocích
VI        21.52.21 Hráze, jezy a stupně na tocích
VI        21.52.31 Vodní elektrárny (spodní stavba)
VI        21.52.41 Úpravy vodních toků (regulace)
VI        21.53.11 Mosty vodohospodářské (akvadukty)
VI        21.53.41 Vodní díla pro zavlažování
VI        21.53.42 Vodní díla pro odvodnění
              
VI        22    Vedení trubní, telekomunikační a elektrická
VI        22.11.11 Ropovody
VI        22.11.12 Plynovody
VI        22.11.13 Vedení ostatních chemických produktů dálková trubní
VI        22.11.19 Vedení dálková trubní j. n.
VI        22.11.29 Stavby pro dálkovou přepravu a distribuci plynu, ropy a ostatních produktů j. n.
VI        22.11.38 Šachty trubních vedení
VI        22.11.41 Nezastřešené přečerpávací stanice na dálkových vedeních
VI        22.12.11 Řady vodovodní přívodní a zásobovací
VI        22.12.12 Řady násoskové
VI        22.12.13 Sítě prameništní sběrné
VI        22.12.14 Řady parovodní
VI        22.12.15 Řady teplovodní a horkovodní
VI        22.12.16 Řady vzduchovodní, vzduchovody
VI        22.12.19 Vedení vody dálková trubní j. n.
VI        22.12.21 Vedení kanalizační dálková trubní
VI        22.12.32 Nádrže, jímky, objekty čistíren odpadních vod - pozemní (kromě budov)
VI        22.12.38 Šachty trubních vedení
VI        22.12.41 Související čerpací stanice, úpravny vod, stavby vodního hospodářství (kromě budov)
VI        22.12.79 Podzemní stavby vodního hospodářství j. n.
VI        22.13.11 Vedení dálková telekomunikační nadzemní (meziměstská, mezistátní)
VI        22.13.19 Vedení dálková telekomunikační nadzemní j. n.
VI        22.13.21 Vedení dálková kabelová telekomunikační podzemní (meziměstská, mezistátní)
VI        22.13.29 Vedení dálková telekomunikační podzemní j. n.
VI        22.13.31 Chráničky vedení dálkových telekomunikačních podzemních
VI        22.13.38 Šachty podzemních vedení
VI        22.13.41 Věže pro vysílání, retranslační věže a telekomunikační stožáry
VI        22.13.49 Stavby provozní telekomunikační j. n. (kromě budov)
VI        22.14.11 Vedení dálková VVN venkovní nadzemní
VI        22.14.12 Vedení dálková VN venkovní nadzemní
VI        22.14.13 Vedení železnic dálkových a vleček trakční
VI        22.14.19 Vedení dálková elektrická nadzemní j. n.
VI        22.14.21 Vedení dálková VVN podzemní
VI        22.14.22 Vedení dálková VN podzemní
VI        22.14.29 Vedení dálková elektrická podzemní j. n.
VI        22.14.38 Šachty podzemních vedení
VI        22.14.41 Transformovny, měnírny a rozvodny vedení dálkových
VI        22.21.12 Sítě místní plynovodní
VI        22.21.19 Vedení ostatních plynů místní trubní
VI        22.21.29 Stavby pro místní přepravu a distribuci plynu a ostatních produktů j. n.
VI        22.21.38 Šachty místních podzemních vedení
VI        22.22.11 Sítě místní vodovodní rozvodné
VI        22.22.12 Sítě průmyslové vody cirkulační
VI        22.22.13 Vodovody požární
VI        22.22.14 Sítě místní parovodní
VI        22.22.15 Sítě místní teplovodní a horkovodní
VI        22.22.16 Sítě místní vzduchovodní
VI        22.22.19 Vedení vody místní trubní j. n.
VI        22.22.32 Nádrže vod pozemní
VI        22.22.38 Šachty místních vodovodních vedení
VI        22.22.41 Věžové zásobníky vody
VI        22.22.51 Vrty čerpací (studny vrtané)
VI        22.22.52 Studny j. n. a jímání vody
VI        22.22.53 Fontány, hydranty, kašny
VI        22.23.11 Vedení kanalizace místní trubní
VI        22.23.21 Stavby místních čistíren a úpraven odpadních vod
VI        22.23.32 Nádrže, jímky místních vedení kanalizace
VI        22.23.38 Šachty místních vedení kanalizace
VI        22.24.11 Vedení místní VN venkovní nadzemní
VI        22.24.12 Vedení místní NN venkovní nadzemní
VI        22.24.13 Vedení místních železnic a drah kolejových trakční (trolejová)
VI        22.24.14 Vedení místních drah nekolejových trakční (trolejová)
VI        22.24.19 Vedení a rozvody místní nadzemní j. n.
VI        22.24.21 Vedení místní VN podzemní
VI        22.24.22 Vedení místní NN podzemní
VI        22.24.23 Sítě kabelové osvětlovací samostatné j. n.
VI        22.24.29 Vedení místní elektrická podzemní j. n.
VI        22.24.31 Chráničky vedení místních podzemních
VI        22.24.38 Šachty vedení místních podzemních
VI        22.24.41 Transformovny, rozvodny, měnírny vedení místních
VI        22.24.51 Vedení místní telekomunikační nadzemní traťová, síťová
VI        22.24.52 Vedení místní telekomunikační nadzemní spojovací
VI        22.24.53 Vedení místní telekomunikační nadzemní zprostředkovací
VI        22.24.54 Vedení místní telekomunikační nadzemní účastnická
VI        22.24.55 Vedení rozhlasu po vedení
VI        22.24.58 Telekomunikační sítě rozvodné v nespojových organizacích - nadzemní
VI        22.24.59 Vedení místní telekomunikační nadzemní j. n.
VI        22.24.61 Vedení kabelová místní podzemní traťová, síťová
VI        22.24.62 Vedení kabelová místní podzemní spojovací
VI        22.24.63 Vedení kabelová místní podzemní zprostředkovací
VI        22.24.64 Vedení kabelová místní podzemní účastnická
VI        22.24.65 Sítě pro informatiku (kabelová TV, datové sítě apod.) - podzemní
VI        22.24.66 Řídicí sítě slaboproudé (jednotný čas, veřejné požární hlásiče, napájecí sítě
              rozhlasu, návěštní apod.) - podzemní
VI        22.24.67 Vedení kabelová místní podzemní speciální
VI        22.24.68 Telekomunikační sítě rozvodné v nespojových organizacích - podzemní
VI        22.24.69 Vedení telekomunikační místní podzemní j. n.
VI        22.24.71 Ostatní díla pro energetiku - základy apod. energetických zařízení
VI        22.24.79 Podzemní stavby pro energetiku
              
VI        23    Soubory staveb pro průmyslové účely
VI            23.01.11 Díla důlní - vrty a jámy
VI        23.01.12 Díla důlní - šibíky, překopy, chodby, štoly
VI        23.01.19 Díla důlní - prostorová díla a díla důlní ostatní
VI        23.01.21 Dráhy lanové pozemní bezkolejové pro těžbu surovin a dopravu nákladů
VI        23.01.31 Objekty úpravy surovin
VI        23.01.32 Objekty výroby stavebních hmot
VI        23.01.41 Věže, stožáry, věžové zásobníky pro hornictví a těžbu surovin
VI        23.01.51 Různé stavby pozemní výrobní pro těžbu
VI        23.01.71 Základy technologických výrobních zařízení
VI        23.02.11 Objekty jaderných elektráren (kromě budov)
VI        23.02.18 Objekty jaderných elektráren provozní pomocné a speciální
VI        23.02.21 Objekty jaderných neenergetických reaktorů provozní
VI        23.02.31 Objekty elektráren tepelných, větrných, vodních a spaloven
VI        23.02.39 Ostatní stavby elektrárenské pomocné a podobné
VI        23.02.41 Věže chladicí pro energetiku
VI        23.02.49 Stavby výrobní pro energetiku j. n.
VI        23.02.51 Komíny a kouřové kanály pro energetiku
VI        23.02.71 Základy energetických technologických výrobních zařízení
VI        23.02.79 Podzemní stavby elektrárenské
VI        23.03.11 Stavby pro výrobu a úpravu chemických surovin
VI        23.03.18 Stavby pozemní doplňkové pro chemickou výrobu
VI        23.03.41 Věže, stožáry, věžové zásobníky chemických podniků
VI        23.03.49 Stavby výrobní chemických podniků j. n.
VI        23.03.51 Průmyslové komíny chemických podniků
VI        23.03.79 Podzemní stavby chemických podniků
VI        23.04.11 Stavby hutního a těžkého průmyslu
VI        23.04.18 Stavby pozemní doplňkové pro hutní a těžký průmysl
VI        23.04.41 Věže, stožáry, věžové zásobníky - pro ostatní průmysl
VI        23.04.49 Stavby výrobní pro ostatní průmysl j. n.
VI        23.04.51 Průmyslové komíny pro ostatní průmysl
VI        23.04.71 Základy technologických výrobních zařízení pro ostatní průmysl
VI        23.04.79 Podzemní stavby pro ostatní průmysl
              
VI        24    Ostatní inženýrská díla
VI        24.11.11 Plochy stadionů
VI        24.11.12 Plochy hřišť a cvičišť
VI        24.11.13 Golfová hřiště
VI        24.11.31 Nekrytá koupaliště
VI        24.11.32 Venkovní střelnice
VI        24.11.51 Dostihové dráhy
VI        24.11.69 Nekryté plochy sportovišť j. n.
VI        24.12.11 Parky a zahrady
VI        24.12.12 Dětská a školní hřiště
VI        24.12.21 Plochy lyžařských tratí
VI        24.12.22 Plochy nekrytých kluzišť
VI        24.12.31 Přístavní příslušenství pro plachetnice, jachty a sportovní lodě
VI        24.12.49 Ostatní stavby pro sport a rekreaci (kromě budov)
VI        24.20.11 Stavby inženýrské vojenské (kromě budov)
VI        24.20.21 Odpalovací rampy a základny pro satelity
VI        24.20.41 Skládka odpadů
VI        24.20.51 Pomníky a jiná drobná architektura
VI        24.20.52 Zdi a valy samostatné
VI        24.20.61 Konstrukce chmelnic
VI        24.20.62 Konstrukce vinic
VI        24.20.79 Podzemní stavby vojenské
VI        24.20.89 Ostatní inženýrské stavby j. n.
VI        25.11.10. Kovové montované stavby
------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------
Část G Účetní odpisová skupina VII
------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------
Účetní odpisová CZ-CC   
skupina
------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------
VII       11    Budovy bytové
VII       11.10.11 Budovy jednobytové
VII       11.10.12 Budovy jednobytové se služebním vybavením
VII       11.10.21 Chalupy pro rekreaci jednobytové
VII       11.10.22 Chaty pro rekreaci jednobytové
VII       11.21.11 Budovy dvoubytové
VII       11.21.12 Budovy dvoubytové se služebním vybavením
VII       11.21.21 Chalupy pro rekreaci dvoubytové
VII       11.21.22 Chaty pro rekreaci dvoubytové
VII       11.22.11 Budovy tří a vícebytové
VII       11.22.21 Chalupy pro rekreaci tří a vícebytové
VII       11.22.22 Chaty pro rekreaci tří a vícebytové
VII       11.30.11 Budovy se službami sociální péče
VII       11.30.12 Budovy pro ubytování studentů, zaměstnanců apod.
VII       11.30.19 Budovy bytové ostatní j. n.
              
VII       12    Budovy nebytové
VII       12.11.11 Budovy hotelů a podobných ubytovacích zařízení
VII       12.11.12 Budovy restaurací, barů, kaváren
VII       12.12.11 Budovy ostatní pro krátkodobé ubytování (kromě chat bez bytu)
VII       12.12.12 Chaty bez bytu
VII       12.20.11 Budovy peněžních ústavů
VII       12.20.12 Budovy veřejné správy
VII       12.20.13 Budovy pošt
VII       12.20.19 Budovy administrativní ostatní
VII       12.30.11 Budovy obchodních domů
VII       12.30.12 Budovy pro obchod a služby
VII       12.30.79 Podzemní obchodní střediska
VII       12.41.11 Nádraží, terminály a budovy k nim příslušející
VII       12.41.12 Budovy pro telekomunikace, rozhlasové a televizní vysílání
VII       12.41.14 Budovy letišť
VII       12.41.15 Budovy (věže) majáků
VII       12.41.79 Podzemní budovy pro telekomunikace, nádraží a terminály
VII       12.42.11 Garáže nadzemní
VII       12.42.79 Garáže podzemní
VII       12.51.11 Budovy pro průmysl
VII       12.51.12 Budovy výrobní pro energetiku
VII       12.51.13 Budovy vodního hospodářství, čistíren a úpraven vod
VII       12.51.79 Podzemní budovy pro průmysl
VII       12.52.11 Budovy skladů
VII       12.61.11 Budovy divadel
VII       12.61.21 Budovy kin
VII       12.61.31 Budovy zoologických a botanických zahrad
VII       12.61.49 Budovy pro společenské a kulturní účely j. n.
VII       12.61.79 Podzemní budovy pro společenské a kulturní účely
VII       12.62.11 Budovy muzeí, knihoven, galerií, archivů
VII       12.63.11 Budovy škol a univerzit
VII       12.63.21 Budovy pro vědu a výzkum
VII       12.63.79 Podzemní budovy pro vzdělávání, výzkum, vědu apod.
VII       12.64.11 Budovy nemocnic a nemocnic s poliklinikou
VII       12.64.12 Budovy zdravotnických středisek, poliklinik a odborných zdravotnických zařízení
VII       12.64.13 Budovy léčebných ústavů a lázeňských léčeben
VII       12.64.14 Budovy hygienicko - epidemiologické služby
VII       12.64.15 Budovy středisek péče o matku a dítě
VII       12.64.79 Podzemní budovy pro zdravotnictví
VII       12.65.11 Budovy pro halové sporty
VII       12.65.21 Zastřešené tribuny, stadiony
VII       12.65.31 Kryté bazény
VII       12.65.41 Budovy tělocvičen
VII       12.65.51 Budovy jízdáren
VII       12.65.69 Budovy pro sport a rekreaci j. n.
VII       12.71.11 Budovy pro rostlinnou produkci
VII       12.71.21 Budovy pro skladování a úpravu zemědělských produktů
VII       12.71.31 Budovy pro živočišnou produkci
VII       12.72.11 Chrámy, kostely, synagogy apod.
VII       12.72.21 Krematoria, pohřební síně
VII       12.72.31 Hřbitovy a hřbitovní budovy
VII       12.73.11 Hrady a zámky
VII       12.73.51 Pomníky, kašny a jiná drobná architektura, ostatní kulturní památky
VII       12.74.11 Budovy nebytové ostatní
VII       12.74.79 Podzemní budovy nebytové ostatní
------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------