Vládní nařízení ze dne 27.1.1939, kterým se mění označení měnové jednotky ve zkratce a některá ustanovení o Národní bance Česko-Slovenské

2.2.1939 | Sbírka:  16/1939 Sb.I | Částka:  9/1939ASPI

Vztahy

Nadřazené: 330/1938 Sb.
Aktivní derogace: 347/1920 Sb., 187/1919 Sb.
Pasivní derogace: 30/1945 Sb.II
16/1939 Sb.
Vládní nařízení
ze dne 27. ledna 1939,
kterým se mění označení měnové jednotky ve zkratce a některá ustanovení o Národní bance Česko-Slovenské.
Vláda republiky Česko-Slovenské nařizuje podle čl. II ústavního zákona zmocňovacího ze dne 15. prosince 1938, č. 330 Sb. z. a n.:
§ 1.
(1) Koruna česko-slovenská ve zkratce bude napříště označována "K".
(2) Tím se mění ustanovení § 5 zákona ze dne 10. dubna 1919, č. 187 Sb. z. a n., jímž se upravuje oběh a správa platidel v česko-slovenském státě a doplňuje zmocnění ministerstva financí dané zákonem ze dne 25. února 1919, č. 84 Sb. z. a n., jakož i § 3 zákona ze dne 14. dubna 1920, č. 347 Sb. z. a n., o akciové bance cedulové, ve znění čl. II zákona ze dne 23. dubna 1925, č. 102 Sb. z. a n.
(3) Při jednotlivých druzích tisků a ražeb veřejné povahy lze používati dosavadního označení měnové jednotky ve zkratce až do doby, dokud nebudou nahrazeny novými druhy, při tiscích a ražbách soukromé povahy jen do vyčerpání dosavadních zásob.
§ 2.
Ustanovení § 71 zák. č. 347/1920 Sb. z. a n. ve znění čl. XX zák. č. 102/1925 Sb. z. a n. se mění a zní takto:
"Vedoucími správními orgány Národní banky Česko-Slovenské jsou"
a) bankovní rada:
1. guvernér (§ 72),
2. jedenáct členů bankovní rady (§ 73),
3. užší výbor (§ 91),
4. odbory (§ 90),
b) šestičlenný revidující výbor (§ 75) a
c) valná hromada akcionářů (§§ 103 až 120)."
§ 3.
(1) Ustanovení § 73 zák. č. 347/1920 Sb. z. a n. se mění a zní takto:
"Bankovní rada skládá se mimo to ze sedmi volených a čtyř jmenovaných bankovních radů. Práva a povinnosti obou skupin až na výjimku § 74 jsou stejné. Volbu sedmi volených bankovních radů vykonává valná hromada akcionářů (§ 115) na dobu sedmi let. Každoročně končí funkce jednoho z nich. Vystoupivší členové mohou býti vždy znovu voleni. Jmenování čtyř zmíněných bankovních radů vykonává president republiky na návrh vlády na dobu tří let. Jmenovaní bankovní radové mohou býti na návrh vlády presidentem republiky odvoláni nebo suspendováni a po uplynutí tříletí mohou býti znovu jmenováni."
(2) Ustanovení čl. XXI zák. č. 102/1925 Sb. z. a n. se zrušuje. Funkční období dosavadního kooptovaného člena bankovní rady Národní banky Česko- Slovenské končí dnem řádné valné hromady za správní rok 1938.
§ 4.
Ustanovení § 74 zák. č. 347/1920 Sb. z. a n. se mění a zní takto:
"President republiky jmenuje po návrhu vlády z bankovních radů dva náměstky guvernéra Národní banky Česko-Slovenské, kteří podle potřeby zastávají guvernéra banky ve všech funkcích. Alespoň jeden z nich musí býti voleným bankovním radou. Práva obou náměstků jsou stejná. Guvernér určí, v jakém období nebo ve kterých věcech budou ho jednotliví náměstkové zastupovati. Náměstek může býti na návrh vlády zbaven presidentem republiky své hodnosti, zůstává však, je-li voleným bankovním radou, dále v bankovní radě; jinak končí jeho hodnost náměstka uplynutím období, na které byl zvolen bankovním radou. Pro případ, že by ani náměstkové guvernéra nemohli guvernéra zastoupiti, určí guvernér ke svému zastupování kteréhokoli z volených bankovních radů."
§ 5.
Ustanovení § 75 zák. č. 347/1920 Sb. z. a n. se mění a zní takto:
"Revidující výbor jest šestičlenný a jest volen valnou hromadou na dobu šesti let. Každoročně končí funkce jednoho člena. Vystoupivší členové mohou býti znovu voleni. Guvernér banky jmenuje ze středu revidujícího výboru předsedu tohoto výboru a jeho náměstka."
§ 6.
V § 89 zák. č. 347/1920 Sb. z. a n. mění se odstavec 1 a zní takto:
"Bankovní rada jest způsobilá se usnášeti, je-li přítomno i s předsedou nejméně šest členů rady, z nichž jsou nejméně čtyři volení."
§ 7.
Poslední věta § 97, odst. 1 zák. č. 347/1920 Sb. z. a n. se mění a zní takto:
"Vládního komisaře jmenuje vláda a jmenuje zároveň dva zástupce jeho za stejných okolností a se stejnými právy a povinnostmi; tito zástupci zastupují vládního komisaře v pořadí, které vláda určí."
§ 8.
Ustanovení přechodná
(1) Funkční období volených členů bankovní rady a členů revidujícího výboru, kteří zastávají funkci v den účinnosti tohoto nařízení, prodlužuje se o jeden rok, a to na období sedmileté u členů bankovní rady, na období šestileté u členů revidujícího výboru.
(2) Ustanovení § 11, věty prvé zák. č. 347/1920 Sb. z. a n. ve znění čl. III zák. č. 102/1925 Sb. z. a n. zůstává ustanoveními tohoto nařízení nedotčeno.
§ 9.
Toto nařízení platí na území celého státu a nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr financí.
Dr. Hácha v. r.
Beran v. r.
Sidor v. r.
Dr. Chvalkovský v. r.
Dr. Fischer v. r.
Dr. Kalfus v. r.
Teplanský v. r.
Dr. Kapras v. r.
Dr. Krejčí v. r.
Syrový v. r.
Dr. Šádek v. r.
Čipera v. r.
Dr. Feierabend v. r.
Dr. Klumpar v. r.
Dr. Havelka v. r.
Prchala v. r.