Nařízení ze dne 1.9.1939 o vybudování správy a Německé bezpečnostní policie v Protektorátu Čechy a Morava

1.9.1939 | Sbírka:  RP26/39 | Částka:  19/1939ASPI

Vztahy

Pasivní derogace: 1983/1946 Ú.l.I
RP26/39
NAŘÍZENÍ
o vybudování správy a Německé bezpečnostní policie v Protektorátu Čechy a Morava
ze dne 1. září 1939
(Říšský zák. I., str. 1681)
Ministerská rada pro obranu Říše nařizuje s platností zákona:
I.
Vybudování německé správy v Protektorátu Čechy a Morava
§ 1
Všechny úřady, služební místa a orgány Říše v Protektorátu Čechy a Morava s výjimkou branné moci podléhají říšskému protektorovi.
§ 2
Říšský protektor vede dozor nad veškerou autonomní správou Protektorátu.
§ 3
Úřad říšského protektora jest příslušným pro veškerá správní odvětví říšské správy s výjimkou branné moci. Uvnitř obvodu příslušnosti říšského protektora jest tvoření dalších zvláštních služebních míst vedle říšského protektora vyloučeno.
§ 4
Povšechným zástupcem říšského protektora ve vedení úřadů jest státní tajemník, v případě zaneprázdnění tohoto státní podtajemník. Úřadu říšského protektora přidělí se potřební úředníci a pomocní pracovníci. Říšský protektor určí vnitřní rozčlenění svého úřadu v dohodě s říšským ministrem vnitra jakožto ústřednou pro Čechy a Moravu.
§ 5
Protektorát Čechy a Morava se rozčleňuje na obvody Oberlandratů. Hranice obvodů Oberlandratů určí Říšský protektor v dohodě s říšským ministrem vnitra.
§ 6
(1) Pro každý obvod Oberlandratu se ustanoví Oberlandrat.
(2) Oberlandrat jest podřízeným úřadem říšského protektora pro všechna správní odvětví převzatá do přímé říšské správy s výjimkou branné moci, říšské pracovní služby, říšské správy finanční, pokud se vztahuje na správu cel, říšské pošty, říšské dráhy a spravedlnosti.
(3) Oberlandrat vykonává ve svém stupni dozor nad úřady Protektorátu ve svém úředním obvodě.
(4) V obvodu úřední činnosti Oberlandrata (odst. 2 a 3) jest tvoření zvláštních přímých říšských služebních míst mimo něj vyloučeno.
(5) Oberlandratovi podléhají všechny úřady, služební místa a orgány Říše v jeho úředním obvodu s výjimkou branné moci a spravedlnosti.
§ 7
Říšský protektor může naříditi, aby úřady Protektorátu mu v určitých, dle druhu označených věcech podávaly zprávu bez vyzvání. Právě tak může naříditi, aby podřízené úřady Protektorátu Oberlandratům nebo jiným služebním místům Říše, jež má sám určiti, stejným způsobem podávaly zprávu. Oberlandrat může dáti pro svůj úřední obvod stejné příkazy.
§ 8
(1) Úřady Protektorátu mají zákony a jiné právní předpisy, pokud se tyto vztahují na více než jeden obvod Oberlandrata, před vyhlášením předložiti říšskému protektorovi, jinaké právní předpisy Oberlandratovi.
(2) Říšský protektor může naříditi, aby správní opatření, která jest dle druhu stanoviti, byla mu před nařízením sdělena a soudní rozsudky s právní mocí před vykonáním předloženy. Stejné oprávnění má Oberlandrat pro svůj úřední obvod.
§ 9
Námitky a příkazy dle § 5 Výnosu ze dne 16. března 1939 (Říšský zák. I., str. 485) jsou pro úřady Protektorátu závazné. Rozklady u říšského protektora nemají odkladného účinku.
II.
Německá bezpečnostní policie v Protektorátu Čechy a Morava
§ 10
V Protektorátu Čechy a Morava budou Tajná státní policie a části kriminální policie, tyto, pokud se to stane nutným zavedením německého trestního práva, do přímé říšské správy převzaty.
§ 11
Orgány Německé bezpečnostní policie v Protektorátu Čechy a Morava mají úlohu, všechny státu i národu nepřátelského snahy v území Protektorátu Čechy a Morava vypátrati a potírati, výsledek šetření sbírati a využiti, říšský protektor jakož i jemu podřízené úřady zpravovati a o zjištěních pro ně důležitých v běžném stavu udržovati a je náměty opatřovati.
§ 12
(1) Německá služební místa podřízená říšskému protektorovi a úřady Protektorátu Čechy a Morava mají vyhověti pokynům vedoucích míst státní policie, úřady Protektorátu také pokynům ostatních služebních míst Tajné státní policie v politicko-policejních záležitostech.
(2) Německá kriminální policie v Protektorátu Čechy a Morava vykonává odborný dozor nad kriminální policií Protektorátu, pokud společné úkoly toho vyžadují. Policejní úřady Protektorátu mají v tomto rámci vyhověti odborným pokynům Německé kriminální policie.
§ 13
Říšský protektor v Čechách a na Moravě jakož i říšský vůdce SS a šéf Německé policie ve shodě s říšským protektorem mohou správní opatření nutná k udržení bezpečnosti a pořádku v Protektorátu Čechy a Morava učiniti také mimo hranice jinak pro to stanovené. Mohou toto oprávnění přenésti.
§ 14
Říšský ministr vnitra (říšský vůdce SS a šéf Německé policie) vydává v dohodě s říšským protektorem v Čechách a na Moravě právní a správní předpisy nutné k provádění § § 10 až 14 tohoto nařízení.
V Berlíně, dne 1. září 1939.
Předseda ministerské rady pro obranu Říše
Göring,
generál polní maršál
Generální zmocněnec říšské správy
Frick
Říšský ministr a šéf říšské kanceláře
Dr. Lammers