Vyhláška ze dne 26.6.2012, kterou se mění vyhláška č. 162/2005 Sb., o stanovení parametrů kvality univerzální služby a jejich mezních hodnot

29.6.2012 | Sbírka:  227/2012 Sb. | Částka:  80/2012ASPI

Vztahy

Nadřazené: 127/2005 Sb.
Aktivní derogace: 162/2005 Sb.
227/2012 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 26. června 2012,
kterou se mění vyhláška č. 162/2005 Sb., o stanovení parametrů kvality univerzální služby a jejich mezních hodnot
Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 150 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění zákona č. 110/2007 Sb. a zákona č. 153/2010 Sb., k provedení § 47 odst. 5 zákona:
Čl. I
Vyhláška č. 162/2005 Sb., o stanovení parametrů kvality univerzální služby a jejich mezních hodnot, se mění takto:
1. § 1 včetně poznámky pod čarou č. 1 zní:
㤠1
Tato vyhláška upravuje na základě práva Evropské unie1) parametry kvality univerzální služby a jejich mezní hodnoty.
1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/22/ES o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických komunikací (směrnice o univerzální službě). Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/136/ES, kterou se mění směrnice 2002/22/ES o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických komunikací, směrnice 2002/58/ES o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací a nařízení (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele.“.
2. § 2 včetně nadpisu zní:
㤠2
Vymezení pojmů
Pro účely této vyhlášky se rozumí účastnickým přípojným okruhem (dále jen „přípojný okruh“) komunikační cesta spojující koncový bod sítě s přípojným bodem telefonní ústředny, popřípadě dálkového koncentrátoru, sestávající z účastnického přípojného vedení včetně k němu příslušejícího technického zařízení nezbytného pro uskutečňování volání; přípojným bodem se rozumí hlavní rozvaděč.“.
3. V § 3 odst. 1 písmena a) až c) znějí:
„a) doba, za kterou je zřízeno připojení v pevném místě k veřejné komunikační síti,
b) četnost poruch přípojných okruhů,
c) doba, za kterou je porucha odstraněna,“.
4. V § 3 odst. 1 písmeno h) zní:
„h) míra pohotovosti veřejných telefonních automatů nebo jiných obdobných technických prostředků umožňujících přístup k veřejně dostupné telefonní službě (dále jen „veřejný telefonní automat“).“.
5. V § 3 odstavec 2 zní:
„(2) Doba, za kterou je zřízeno připojení v pevném místě k veřejné komunikační síti, je doba ode dne, kdy uživatel podal žádost o připojení, do okamžiku zprovoznění koncového bodu sítě v pevném místě; za zprovoznění připojení v pevném místě se považuje rovněž převod užívacích práv ke koncovému bodu sítě stávajícího přípojného okruhu na jiného účastníka.“.
6. V § 3 odst. 3 se slova „vztažená na účastnické přípojné vedení je poměr počtu“ nahrazují slovy „přípojných okruhů je počet“ a slova „k průměrnému počtu účastnických přípojných vedení“ se nahrazují slovy „vztažený k 100 přípojných okruhů“.
7. V § 3 odst. 4 se slova „Doba odstranění poruchy“ nahrazují slovy „Doba, za kterou je porucha odstraněna,“.
8. V § 3 odst. 7 se za slova „vyúčtování ceny za“ vkládají slova „veřejně dostupné“.
9. Příloha k vyhlášce č. 162/2005 Sb. včetně poznámky pod čarou č. 2 zní:
"Příloha k vyhlášce č. 162/2005 Sb.
Stanovené mezní hodnoty parametrů kvality univerzální služby ve veřejné komunikační síti

---------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------
    1            2                3                4
---------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------
 Parametr podle       Parametr            Jednotka           Stanovená mezní
                                               hodnota
---------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------                                                 
§ 3 odst. 1 písm. a)  Doba, za kterou  Počet dnů, během nichž bylo zprovozněno        
            je zřízeno    připojení                       
            připojení                                
            v pevném místě   -  v 95 % případů                 =< 10
            k veřejné                            kalendářních dnů
            komunikační síti                             
                      -  v 99 % případů                 =< 15
                                             kalendářních dnů
                                                 
                                                 
                     Procento případů zprovozněných připojení       100 %
                     v době dohodnuté s uživatelem             
                     
---------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------                                                 
§ 3 odst. 1 písm. b)  Četnost poruch  Četnost poruch vztažená k 100 přípojných     =< 10 /rok
            přípojných okruhů okruhů za rok
            
---------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------
§ 3 odst. 1 písm. c)  Doba, za kterou  Doba odstranění                    
            je porucha     -  80 % poruch                 =< 6 hodin
            odstraněna     -  95 % poruch                 =< 12 hodin
                     na přípojném okruhu
                                                 
                     Procento případů odstranění poruchy na        100 %
                     přípojném okruhu v době dohodnuté s
                     účastníkem
                     
                                                 
                     Doba odstranění                    
                      -  80 % poruch                 =< 6 hodin
                      -  95     % poruch                 =< 12 hodin
                     všech ostatních, s výjimkou poruch na
                     přípojném okruhu
                     
                                                 
                     Procento případů odstranění poruchy,         100 %
                     s výjimkou poruchy na přípojném okruhu,
                     v době dohodnuté s účastníkem
---------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------
§ 3 odst. 1 písm. d)  Doba, za kterou  Průměrná doba, za kterou bylo sestaveno        
            je sestaveno   spojení                       =< 6 s
            spojení       - u národních volání               =< 10 s
                       - u mezinárodních volání2)             
                                                 
                                                 
                     Doba, za kterou bylo sestaveno 95% spojení     =< 12 s
                       - u národních volání               =< 18 s
                       - u mezinárodních volání2)
---------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------
§ 3 odst. 1 písm. e)  Míra neúspěšnosti Poměr vyjádřený v procentech              
            sestavení spojení                            
                     a) u národních volání               =< 2,5 %
                     b) u mezinárodních volání2)            =< 4 %
---------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------
§ 3 odst. 1 písm. f)  Četnost reklamací                            
            na vyúčtování   Poměr vyjádřený v procentech            =< 0,5 %
            ceny
---------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------
§ 3 odst. 1 písm. g)  Doba přihlášení  Průměrná doba přihlášení obsluhy pracoviště     =< 8 s
            obsluhy                                 
            pracoviště
            informačních
            služeb o
            telefonních
            číslech
            
                                                 
                     Poměr počtu přihlášení obsluhy pracoviště v     >= 98 %
                     době do 20 s k celkovému počtu volání         
                     vyjádřený v procentech
---------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------
§ 3 odst. 1 písm. h)  Míra pohotovosti                             
            veřejných     Poměr vyjádřený v procentech            >= 91,5 %
            telefonních
            automatů
---------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------
_______________
2) Uvedené hodnoty u mezinárodních volání jsou doporučené.“.
Čl. II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2012.
Ministr:
MUDr. Kuba v. r.