Nařízení ze dne 24.9.2012 o zřízení přírodní památky Suchdolský rybník

22.10.2012 | Sbírka:  16/2012 (KS) | Částka:  10/2012ASPI

Vztahy

Nadřazené: 129/2000 Sb., 114/1992 Sb.
16/2012
NAŘÍZENÍ
Středočeského kraje
ze dne 24. 9. 2012
o zřízení přírodní památky Suchdolský rybník
Rada Středočeského kraje jako orgán příslušný podle § 7 a § 59 odst. 1 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle § 36, § 37, § 45c odst. 4 a § 77a odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 114/1992 Sb.“), k zajištění udržení příznivého stavu předmětu ochrany evropsky významné lokality Suchdolský rybník (kód lokality CZ0213077), vydává toto nařízení:
Článek 1
Vymezení přírodní památky a její poslání
(1) Zřizuje se přírodní památka Suchdolský rybník (dále jen „přírodní památka“).
(2) Přírodní památka se nalézá v okrese Benešov, v katastrálním území Mezno.
(3) Hranice přírodní památky se stanovují uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi udanými v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK)1). Seznam souřadnic jednotlivých vrcholů uzavřeného geometrického obrazce je uveden v příloze č. 1 tohoto nařízení. Orientační grafické znázornění hranic přírodní památky je obsaženo v příloze č. 2 k tomuto nařízení.
(4) Celková výměra přírodní památky bez ochranného pásma činí 10,52 ha.
(5) Předmětem ochrany je čolek velký (
Triturus cristatus
), který je silně ohroženým zvláště chráněným druhem.
Článek 2
Bližší ochranné podmínky
(1) Podle § 44 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. se vymezují následující činnosti a zásahy, které jsou vázány na předchozí souhlas Krajského úřadu Středočeského kraje:
a) provádění změn druhu pozemků a způsobu jejich využití podle zvláštních právních předpisů2),
b) manipulace s výškou vodní hladiny v nádržích; souhlas není třeba v případech, kdy je manipulací v nezbytně nutném rozsahu nutno předejít nebezpečí při havarijních a povodňových stavech a při bezprostředním ohrožení zdraví a života, nebo při bezprostřední hrozbě vzniku značné škody na majetku; ten, kdo takovou manipulaci provádí, vyrozumí dodatečně, nejpozději však do 15 dnů, písemně příslušný orgán ochrany přírody,
c) hnojení, popř. vápnění či aplikace chemických látek (např. biocidů) a krmiv,
d) změna složení a početnosti rybích obsádek v nádrži,
e) vypouštění a chov kachny divoké a jiné vodní drůbeže,
f) odbahňování nádrže,
g) provádění zásahů do litorálních partií vodní nádrže,
h) letnění či zimování nádrže,
i) zalesňování bezlesí.
(2) Předchozí souhlas podle čl. 2 odst. 1 tohoto nařízení není vyžadován při provádění činností a prací prováděných v souladu se schváleným plánem péče.
(3) Souhlasem vydaným podle čl. 2 odst. 1 tohoto nařízení nejsou dotčena ustanovení zvláštních zákonů.
Článek 3
Závěrečná ustanovení
(1) Toto nařízení je uloženo u Krajského úřadu Středočeského kraje - Odboru životního prostředí a zemědělství, u Obecního úřadu obce Mezno a u Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, pověřené vedením ústředního seznamu ochrany přírody podle § 5 odst. 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb., o plánech péče, podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území.
(2) Porušení povinností stanovených tímto nařízením lze postihnout jako přestupek nebo jako jiný správní delikt podle zvláštních právních předpisů3).
(3) Souhlas s výkonem činností a zásahů v přírodní památce, uvedených v čl. 2 tohoto nařízení, vydávaný jako podklad pro rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu, je závazným stanoviskem podle správního řádu4).
(4) Toto nařízení bylo vydáno usnesením Rady Středočeského kraje č. 006-35/2012/RK ze dne 24. 9. 2012 a nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jeho vyhlášení ve Věstníku právních předpisů Středočeského kraje.
Ing. Zuzana Moravčíková v. r.
hejtmanka
Ing. Miloš Petera v. r.
náměstek hejtmanky
Příloha 1
Seznam souřadnic (S-JTSK) vrcholů uzavřeného geometrického obrazce tvořícího hranice přírodní památky Suchdolský rybník
                
--------------------------------------------
Číslo bodu v     Y       X
mapě
--------------------------------------------
    1     735906.03   1109498.12
    2     735907.56   1109491.65
    3     735894.43   1109469.81
    4     735871.49   1109445.51
    5     735968.31   1109391.11
    6     735955.05   1109417.44
    7     735947.42   1109436.20
    8     735940.16   1109456.62
    9     735934.21   1109472.17
   10     735848.66   1109423.80
   11     735814.67   1109404.84
   12     735788.03   1109395.70
   13     735771.32   1109384.27
   14     735756.88   1109380.26
   15     735917.01   1109500.50
   16     735891.39   1108908.10
   17     735965.18   1108928.52
   18     735751.17   1109388.53
   19     735671.92   1109294.95
   20     735648.45   1109269.33
   21     735514.36   1109109.63
   22     735963.57   1109221.63
   23     735929.00   1109000.05
   24     735770.85   1109213.90
   25     735961.85   1109143.64
   26     735929.27   1109001.43
   27     735822.71   1109094.96
   28     735680.41   1109176.00
--------------------------------------------                
  
Příloha 2
Orientační znázornění hranic přírodní památky Suchdolský rybník na podkladu katastrální mapy
    


   
1) Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání, ve znění pozdějších předpisů.
2) Například zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů.
3) § 45 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
§ 11 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
§ 87 a § 88 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
4) § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.