Změna ze dne 28.11.2012 Českého účetního standardu č. 701 - Účty a zásady účtování na účtech pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů

30.11.2012 | Sbírka:  MF-116836/2012/28 | Částka:  8/2012ASPI

Vztahy

Nadřazené: 410/2009 Sb., 563/1991 Sb.
Aktivní derogace: FZ03/2012, 282/102 406/2009
MF-116836/2012/28
Změna
Českého účetního standardu č. 701 - Účty a zásady účtování na účtech pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů
ze dne 28. 11. 2012
PID: MFCR2XLCAF
V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů, č. 701 - Účty a zásady účtování na účtech, jehož vydání bylo oznámeno ve Finančním zpravodaji č. 7/2009 rozeslaném dne 31. prosince 2009 a jehož změny byly oznámeny ve Finančním zpravodaji č. 9/2011 ze dne 20. prosince 2011:
V bodu 6.4. se ve větě první slovo „vkladu“ nahrazuje slovem „zápisu“.
Tato změna nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013.
Ing. Petr Plesnivý, v. r. ředitel odboru 28 - Účetnictví a audit
Referent:
JUDr. David Bauer
Ing. Michal Svoboda