Vyhláška ze dne 10.6.2013, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční a další činnosti, ve znění pozdějších předpisů

20.6.2013 | Sbírka:  149/2013 Sb. | Částka:  68/2013ASPI

Vztahy

Nadřazené: 120/2001 Sb.
Aktivní derogace: 418/2001 Sb.
149/2013 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 10. června 2013,
kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční a další činnosti, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 49 odst. 4 a § 131 písm. e) zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů:
Čl. I
Vyhláška č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční a další činnosti, ve znění vyhlášky č. 463/2009 Sb. a vyhlášky č. 491/2012 Sb., se mění takto:
1. V § 2 odst. 3 a 5 se za slova „peněz nebo“ vkládá slovo „jiných“.
2. V § 4 odst. 1 písm. f) se slova „věcech, zaknihovaných cenných papírech nebo listinách, které peněžní ústav povinnému spravuje nebo které jsou povinným nebo pro povinného u peněžního ústavu uschovány“ nahrazují slovy „který peněžní ústav povinnému spravuje nebo který je povinným nebo pro povinného u peněžního ústavu uschován“.
3. Za § 5 se vkládá nový § 5a, který zní:
㤠5a
Formát a struktura datového souboru, který je přílohou exekučního příkazu a přílohou vyrozumění o tom, že byly splněny podmínky podle § 52 odst. 3 zákona, jde-li o provedení exekuce srážkami z jiných příjmů vyplácených Úřadem práce České republiky nebo Českou správou sociálního zabezpečení, a datového souboru, kterým Úřad práce České republiky nebo Česká správa sociálního zabezpečení sdělují exekutorovi označení povinnosti, která má být exekucí vymožena, jsou upraveny v příloze č. 2 k této vyhlášce.“.
4. V § 10a odst. 2 se číslo „2“ nahrazuje číslem „3“.
5. V § 13 se slova „nebo příkazem k výplatě z účtu u peněžního ústavu“ zrušují.
6. V § 16, nadpisu § 16a a § 16a odst. 1 se slovo „nemovitosti“ nahrazuje slovy „nemovité věci“.
7. V § 16 se slovo „podniku“ nahrazuje slovy „obchodního závodu“.
8. V § 16a odst. 1 se za slova „předkupní právo“ vkládají slova „nebo výhrada zpětné koupě“.
9. V § 16a odst. 1 se slova „a nájemní“ nahrazují slovy „ , výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní“.
10. Za přílohu č. 1 se vkládá nová příloha č. 2, která zní:
„Příloha č. 2 k vyhlášce č. 418/2001 Sb.
Formát a struktura datového souboru obsahujícího informace o exekučním příkazu a o vyrozumění o provedení exekuce
Tato příloha stanovuje definici dat obsažených v datovém souboru doprovázejícím běžně vydaný exekuční příkaz nebo vyrozumění o provedení exekuce, stejně tak pravidla pro samotné předávání dat.
1. Obecná pravidla k datovým souborům
a) Datový soubor využívá syntaxe jazyka XML (eXtensible Markup Language).
b) Soubor je kódován v UTF-8.
c) U názvů elementů a atributů je nutné rozlišovat velká a malá písmena.
d) Jeden datový soubor odpovídá jednomu exekučnímu příkazu a jedné osobě povinného nebo manžela povinného - příjemci postihované dávky, případně jednomu vyrozumění o splnění podmínek podle § 52 odst. 3 zákona (vyrozumění o provedení exekuce, případně o právní moci exekučního příkazu).
e) Název datového souboru doprovázejícího exekuční příkaz je tvořen následovně (údaje v hranatých závorkách se nahradí skutečnými - bez závorek):
epdv_[číslo_exekutora]_EX_[kmen čísla jednacího]-[rok vydání]_[číslo_listu]. xml
název datového souboru s vyrozuměním o provedení exekuce:
vpdv_[číslo_exekutora]_EX_[kmen čísla jednacího]-[rok vydání]_[číslo_listu]. xml
f) Datový soubor je vždy odesílán společně (v rámci jedné datové zprávy) s elektronickým vyhotovením exekučního příkazu, případně vyrozuměním o provedení exekuce.
g) Příjemce datového souboru přiloženého k exekučnímu příkazu zašle odesílateli zpět datovou zprávu libovolného formátu, obsahující alespoň informace o vymáhaných povinnostech (tak jak budou odesílatelem specifikovány podle bodu 3 písm. i) této přílohy) a číslo jednací listiny, jejíž přijetí potvrzují.
h) Datový soubor vyhovuje xsd definici, kterou zveřejní Ministerstvo práce a sociálních věcí.
2. Způsob předávání dat
Při vyhotovení exekučního příkazu exekutor přiloží datový soubor a v rámci jedné zprávy odešle prostřednictvím Informačního systému datových schránek (ISDS).
3. Struktura datového souboru k exekučnímu příkazu
a) Datový soubor obsahuje právě jeden element
exPrikaz
.
b) Kořenový element
exPrikaz
povinně obsahuje podelementy
hlavicka, ucastnici, postizena_davka, povinnosti
a
vyplata
.
c) Element
hlavicka
popisuje základní údaje o exekučním příkazu, může obsahovat
exekucni_tituly
a
povereni_ex
, a dále tyto elementy s daty:
+-------------------------+------------------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
| Element         | Datový typ    | Rozsah  | Povinná  | Popis                      |
|             |         |      | položka  |                         |
+-------------------------+------------------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
| spzn_predcisli     | String      | 10    | ANO    | Číslo exekutora                 |
+-------------------------+------------------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
| spzn_kmen        | String      | 60    | ANO    | Označení rejstříku "EX" následované       |
|             |         |      |      | pořadovým číslem věci a posledním        |
|             |         |      |      | dvojčíslím kalendářního roku          |
|             |         |      |      | oddělené lomítkem                |
+-------------------------+------------------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
| spzn_koncovka      | String      | 10    | ANO    | Číslo listu                   |
+-------------------------+------------------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
| exekutor_ic       | String      | 10    | ANO    | Identifikační číslo exekutora          |
+-------------------------+------------------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
    | exekutor_jmeno     | String      | 100    | ANO    | Jméno exekutora                 |
+-------------------------+------------------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
| exekutor_prijmeni    | String      | 100    | ANO    | Příjmení exekutora               |
+-------------------------+------------------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
| ep_vydan        | Date       |      | ANO    | Datum vydání exekučního příkazu         |
+-------------------------+------------------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
| ep_pravni_moc      | Date       |      | NE    | Datum nabytí právní moci exekučního       |
|             |         |      |      | příkazu                     |
+-------------------------+------------------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
| druh_pohledavky     | DruhPohledavky  | 10    | ANO    | Druh pohledávky podle bodu 5          |
|             |         |      |      | (přednostní nebo nepřednostní)         |
+-------------------------+------------------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
| soubor_ep        | String      | 150    | ANO    | Název souboru s vyhotovením exekučního příkazu |
|             |         |      |      | (v datové zprávě)                |
+-------------------------+------------------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
| zpusob_odectu      | DruhOdectu    | 10    | ANO    | Způsob odečtu podle bodu 5 (běžný, s odečtem,  |
|             |         |      |      | bez odečtu, celkový odečet)           |
+-------------------------+------------------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
| castka_odectu      | Decimal     |      | NE    | Případná srážená částka (je-li uveden způsob  |
|             |         |      |      | odečtu "s odečtem")               |
+-------------------------+------------------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
| doh_vyse_srazky     | Decimal     |      | NE    | Dohodnutá výše srážky              |
+-------------------------+------------------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
| predani_prvni_platce  | Date       |      | NE    | Den doručení exekučního příkazu prvnímu plátci |
|             |         |      |      | mzdy                      |
+-------------------------+------------------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
d) Nepovinný element
exekucni_tituly
popisuje tituly, na základě kterých byl exekutor pověřen, obsahuje prázdné elementy
titul
(alespoň jeden) s těmito atributy:
 
+-------------------------+------------------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
| Atribut         | Datový typ    | Rozsah  | Povinná  | Popis                      |
|             |         |      | položka  |                         |
+-------------------------+------------------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
| cis           | Integer     |      | ANO    | Pořadové číslo exekučního titulu        |
+-------------------------+------------------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
| cj           | String      | 50    | ANO    | Číslo jednací exekučního titulu         |
+-------------------------+------------------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
| druh          | String      | 50    | NE    | Druh exekučního titulu             |
+-------------------------+------------------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
| vydal          | String      | 200    | ANO    | Popis subjektu, který vydal exekuční titul   |
+-------------------------+------------------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
| pm           | Date       | ANO    |      | Datum nabytí právní moci exekučního titulu   |
+-------------------------+------------------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
| vykonatelnost      | Date       | ANO    |      | Datum vykonatelnosti exekučního titulu     |
+-------------------------+------------------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+

e) Nepovinný element
povereni_ex
nesoucí informace o pověření exekutora příslušným soudem, obsahuje prázdné elementy
povereni
(alespoň jeden) s těmito atributy:
 
+-------------------------+------------------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
| Atribut         | Datový typ    | Rozsah  | Povinná  | Popis                      |
|             |         |      | položka  |                         |
+-------------------------+------------------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
| cj           | String      | 50    | ANO    | Číslo jednací pověření exekutora        |  
+-------------------------+------------------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
| vydal          | String      | 200    | ANO    | Soud, který pověření vydal           |
+-------------------------+------------------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
| vydano         | date       |      | ANO    | Datum vydání pověření              |
+-------------------------+------------------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
f) Element
ucastnici
obsahuje data o účastnících exekučního řízení a dalších subjektech. Obsahuje prázdné elementy
ucastnik
s těmito atributy:
 
+-------------------------+------------------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
| Atribut         | Datový typ    | Rozsah  | Povinná  | Popis                      |
|             |         |      | položka  |                         |
+-------------------------+------------------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
| druh          | DruhUcastnika  | 1     | ANO    | Druh účastníka podle bodu 5 (povinný, oprávněný,| 
|             |         |      |      | manžel, zástupce)                |
+-------------------------+------------------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
| cis           | Integer     |      | ANO    | Pořadové číslo účastníka            |
+-------------------------+------------------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
| nadr          | Integer     |      | NE    | Vazba zástupce na pořadové číslo účastníka   |
+-------------------------+------------------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
| pfo           | DruhOsoby    | 1     | ANO    | Druh osoby podle bodu 5 (právnická, fyzická   |
|             |         |      |      | osoba)                     |
+-------------------------+------------------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
| firma          | String      | 150    | NE    | Obchodní firma subjektu             |
+-------------------------+------------------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
| jmeno          | String      | 100    | NE    | Jméno fyzické osoby               |
+-------------------------+------------------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
| prijmeni        | String      | 100    | NE    | Příjmení fyzické osoby             |
+-------------------------+------------------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
| titulpred        | String      | 35    | NE    | Titul před jménem                |
+-------------------------+------------------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
| titulza         | String      | 50    | NE    | Titul za jménem                 |
+-------------------------+------------------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
| narozen         | Date       |      | NE    | Datum narození fyzické osoby          |
+-------------------------+------------------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
| identifikator      | String          | 20    | NE    | Hodnota identifikátoru osoby          |
+-------------------------+------------------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
| druh_id         |DruhIdentifikatoru| 5     | NE    | Druh identifikátoru osoby (rodné číslo, IČ,   |
|             |         |      |      | případně další)                 |
+-------------------------+------------------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
Pravidla pro označování osob:
U osob je uveden patřičný identifikátor a jeho druh, tedy rodné číslo, IČ.
Osoby jsou očíslovány v atributu cis, případné právní nebo jiné zastoupení je vyjádřeno v atributu nadr, kde je označen subjekt, ke kterému se zastoupení váže (hodnota jeho atributu cis). V elementu musí být dostatek údajů k jednoznačné identifikaci osoby, je tedy nutno dodržet tato pravidla:
Právnická osoba je označena s pomocí IČ a obchodní firmy.
Fyzická osoba je označena s pomocí:
    Jména, příjmení a rodného čísla
    nebo  Jména, příjmení a IČ
    nebo  Jména, příjmení, data narození a adresy místa trvalého pobytu, případně pobytu
g) Je-li potřeba doplnit adresu subjektu, obsahuje element
ucastnik
prázdný element
adresa
s následujícími atributy:
 
+-------------------------+------------------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
| Atribut         | Datový typ    | Rozsah  | Povinná  | Popis                      |
|             |         |      | položka  |                         |
+-------------------------+------------------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
| ulice          | String      | 100    | NE    | Název ulice                   |
+-------------------------+------------------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
| cp           | String      | 10    | NE    | Číslo popisné                  |
+-------------------------+------------------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
| co           | String      | 10    | NE    | Číslo orientační                |
+-------------------------+------------------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
| ce           | String      | 10    | NE    | Číslo evidenční                 |
+-------------------------+------------------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
| obec          | String      | 450    | ANO    | Název obce                   |
+-------------------------+------------------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
| psc           | String      | 60    | ANO    | Poštovní směrovací číslo            |
+-------------------------+------------------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
| stat          | String      | 3     | ANO    | Stát, 3 písmenný kód podle ISO 3166-1 alpha-3  |
+-------------------------+------------------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
| kod_adresy       | String      | 50    | NE    | Případný kód adresního místa podle RUIAN    |
+-------------------------+------------------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+

Pravidla pro označení adresy:
Adresa je validní, obsahuje-li tyto informace:
    číslo popisné nebo číslo orientační nebo evidenční číslo
    a název obce a případně ulice, je-li adresní místo v nějaké ulici
    a poštovní směrovací číslo
h) Element
postizena_davka
obsahuje jeden prázdný element
davka
, v kterém je pomocí atributu platce označen plátce dávky a pomocí atributu prijemce označen pořadovým číslem (atribut cis elementu ucastnik) ten účastník řízení, který vystupuje v roli povinného a je příjemcem postihovaného příjmu nebo dávky.
 
+-------------------------+------------------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
| Atribut         | Datový typ    | Rozsah  | Povinná  | Popis                      |
|             |         |      | položka  |                         |
+-------------------------+------------------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
| platce         | DruhPlatce    | 4     | ANO    | Označení plátce srážené dávky ("CSSZ", "UP")  |
+-------------------------+------------------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
| prijemce        | Integer     |      | ANO    | Číselné označení příjemce srážené dávky     |
|             |         |      |      | (atribut "cis" u subjektu)           |
+-------------------------+------------------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
i) Element 
povinnosti
popisuje povinnosti vymáhané v rámci exekučního řízení, a tedy i výši pohledávky, která je vymáhána exekučním příkazem. Element povinnosti může obsahovat atributy: +-------------------------+------------------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+ | Atribut | Datový typ | Rozsah | Povinná | Popis | | | | | položka | | +-------------------------+------------------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+ | aktualni_vyse | Decimal | | NE | Aktuální hodnota vymáhané povinnosti | | k_datu | Date | | NE | Datum, ke kterému je aktuální hodnota vyjádřena | +-------------------------+------------------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+ Element povinnosti dále obsahuje alespoň jeden prázdný podelement
povinnost
s těmito atributy: +-------------------------+------------------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+ | Atribut | Datový typ | Rozsah | Povinná | Popis | | | | | položka | | +-------------------------+------------------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+ | cis | Integer | | ANO | Pořadové číslo povinnosti | +-------------------------+------------------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+ | nadr | Integer | | NE | Vazba příslušenství k jiné povinnosti | | | | | | (atribut "cis") | +-------------------------+------------------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+ | druh | DruhPovinnosti | | ANO | Druh vymáhané povinnosti podle bodu 5 | +-------------------------+------------------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+ | castka | Decimal | | NE | Částka vymáhané povinnosti, případně základ u | | | | | | příslušenství | +-------------------------+------------------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+ | mena | String | 3 | ANO | Měna vymáhané povinnosti (podle číselníku ČNB | | | | | | BA0010) | +-------------------------+------------------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+ | interval | DruhUroceni | | NE | Interval u opakovaných plnění, případně u | | | | | | příslušenství (týdenní, denní, | | | | | | měsíční, roční - podle bodu 5) | +-------------------------+------------------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+ | proc | Decimal | | NE | Procento pro výpočet ze základu | +-------------------------+------------------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+ | od | Date | | NE | Den, od kdy je povinnost počítána (u | | | | | | příslušenství, případně opakovaného plnění) | +-------------------------+------------------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+ | do | Date | | NE | Den, do kdy povinnost trvá, pokud není uvedeno, | | | | | | u příslušenství platí trvání do okamžiku | | | | | | zaplacení hlavní povinnosti | +-------------------------+------------------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+ | repo | Boolean | | NE | Příznak výpočtu úroku s pomocí REPO sazby (v | | | | | | atributu "proc" je poté uveden | | | | | | počet procentních bodů, o které | | | | | | je příslušná REPO sazba zvýšena) | +-------------------------+------------------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+ | max | Decimal | | NE | Maximální výše příslušenství v daném intervalu | | | | | | "max_interval" | +-------------------------+------------------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+ | min | Decimal | | NE | Minimální výše příslušenství v daném intervalu | | | | | "min_interval" | +-------------------------+------------------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+ | max_interval | DruhUroceni | | NE | Časový interval pro určení maximální částky | | | | | | příslušenství | +-------------------------+------------------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+ | min_interval | DruhUroceni | | NE | Časový interval pro určení minimální částky | | | | | | příslušenství | +-------------------------+------------------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+ | popis | String | 255 | NE | Popis povinnosti (především pro druh "jine") | +-------------------------+------------------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
Pravidla pro vyplňování atributů elementu povinnost:
Jednotlivé povinnosti jsou očíslovány v atributu cis, případně je-li povinnost příslušenstvím jiné povinnosti, nebo z ní jinak vychází, je to vyjádřeno v atributu nadr, kde je označena povinnost, ke které se váže (hodnota jejího atributu cis).
V atributu druh se nachází právě jedna z možných hodnot, podle kterých se mění požadavky na specifikaci dané povinnosti:
 
+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+
| Druh                       | Nutné atributy                  | 
+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+
| Jistina, dluzne_vyzivne, dluzne_osetrovne    | mena, castka                   | 
+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+
| opakovane_plneni, bezne_vyzivne, bezne_osetrovne | mena, castka, interval              | 
+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+
| urok_z_prodleni                 | mena, zaklad, proc, interval, od         | 
+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+
| poplatek_z_prodleni               | mena, zaklad, proc, interval, od         | 
+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+
| Urok                       | mena, zaklad, proc, interval, od         | 
+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+
| smluvni_pokuta                  | mena, castka, nebo zaklad, proc, interval, od  | 
+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+
| naklady_predch_riz                | mena, castka                   | 
+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+
| Naklady_odv_riz                 | mena, castka                   | 
+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+
| naklady_pr_zast                 | mena, castka                   | 
+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+
| naklady_ex                    | mena, castka                   | 
+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+
| Jiné                       | Popis                      | 
+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+
j) Element vyplaty obsahuje informace o bankovním nebo jiném spojení, kam má být odesíláno vymožené plnění, obsahuje jeden element vyplata s těmito atributy:
+-------------------------+------------------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
| Atribut         | Datový typ    | Rozsah  | Povinná  | Popis                      | 
|             |         |      | položka  |                         |
+-------------------------+------------------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
| ucet          | String      | 34    | ANO    | Číslo účtu pro výplatu vymoženého plnění    |
+-------------------------+------------------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
| banka_kod        | String      | 5     | ANO    | Kód banky                    |
+-------------------------+------------------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
| banka          | String      | 200    | NE    | Název banky                   |
+-------------------------+------------------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
| ss           | Integer     |      | NE    | Specifický symbol platby            |
+-------------------------+------------------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
| vs           | Integer     |      | ANO    | Variabilní symbol platby            |
+-------------------------+------------------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
| IBAN          | String      | 34    | NE    | Kód IBAN                    |
+-------------------------+------------------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
| bic           | String      | 40    | NE    | Kód BIC                     |
+-------------------------+------------------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
| stat          | String      | 3     | NE    | Stát, 3 písmenný kód dle ISO 3166-1 alpha-3   |
+-------------------------+------------------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
| id_banky        | Integer     |      | NE    | Identifikátor banky               |
+-------------------------+------------------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
| pobocka         | String      | 250    | NE    | Název pobočky banky, u které je účet zřízen   |
+-------------------------+------------------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
| mesto          | String      | 250    | NE    | Město sídla banky                |
+-------------------------+------------------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
4. Struktura datového souboru k vyrozumění o provedení exekuce / právní moci exekučního příkazu
a) Datový soubor obsahuje právě jeden kořenový element
vyrozumeni
.
b) Kořenový element vyrozumění povinně obsahuje elementy
hlavicka_ep
,
exekutor
a
subjekt_srazky
.
c) Element
hlavicka_ep
a obsahuje informace o datu provedení exekuce, nebo o datu nabytí právní moci exekučního příkazu (nastane-li tento okamžik po datu, ke kterému může být exekuce provedena) ve smyslu § 46 odst. 6 zákona:
 
+-------------------------+------------------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
| Element         | Datový typ    | Rozsah      | Povinná  | Popis                      | 
|             |         |      | položka  |                         |
+-------------------------+------------------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
| spzn_predcisli     | String      | 10    | ANO    | Číslo exekutora                 |
+-------------------------+------------------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
| spzn_kmen        | String      | 60    | ANO    | Označení rejstříku "EX" následované pořadovým  |
|             |         |      |      | číslem věci a posledním dvojčíslím kalendářního |
|             |         |      |      | roku oddělené lomítkem             |
+-------------------------+------------------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
| spzn_koncovka      | String      | 10    | ANO    | Číslo listu                   |
+-------------------------+------------------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
| spzn_cl_ep       | String      | 3     | ANO    | Číslo listu exekučního příkazu, který nabyl   |
|             |         |      |      | právní moci                   |
+-------------------------+------------------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
| datum_vydani      | Date       |      | ANO    | Datum vydání vyrozumění             |
+-------------------------+------------------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
| exekutor_ic       | String      | 8     | ANO    | IČ exekutora                  |
+-------------------------+------------------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
| ep_vydan        | Date       |      | ANO    | Datum vydání exekučního příkazu         |
+-------------------------+------------------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
| ep_pravni_moc      | Date       |      | ANO    | Datum nabytí právní moci exekučního příkazu   |
+-------------------------+------------------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
| vp_soubor        | String      | 150    | ANO    | Název souboru dokumentu s vyrozuměním      |   
+-------------------------+------------------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
Pravidla pro vyplňování elementu hlavicka_ep:
Elementy
spzn_predcisli, spzn_kmen, spzn_koncovka
a
ep_vydan
slouží pro identifikace jednotlivého exekučního příkazu, následně musí být vyplněno datum v elementu
ep_pravni_moc
. Element
vp_soubor
obsahuje název souboru, terý tento datový soubor doprovází.
d) Element
subjekt_srazky
obsahuje informace o osobě, vůči níž je vedena exekuce srážkou ze mzdy nebo jiného příjmu. Strukturou dat i pravidly pro vyplnění se element přesně shoduje s elementem ucastnik z bodu 3 písm. f), případně může obsahovat podelement adresa s uvedením adresy ve struktuře podle bodu 3 písm. g), je-li to potřeba pro ztotožnění osoby.
5. Speciální datové typy
a) Datový typ
DruhPohledavky
může obsahovat pouze hodnoty typu String v rozsahu 12 znaků, navíc pouze hodnoty odpovídající tomuto konečnému výčtu:
PREDNOSTNI, NEPREDNOSTNI
b) Datový typ
DruhUcastnika
označuje postavení účastníka v exekučním řízení, může obsahovat pouze hodnoty typu String v rozsahu 2 znaky, navíc pouze hodnoty odpovídající tomuto konečnému výčtu:
P - povinný, M - manžel povinného, O - oprávněný, PZ - právní zástupce, OZ - obecný zmocněnec, ZZ - zákonný zástupce
c) Datový typ
DruhOsoby
označuje status osoby, může obsahovat pouze hodnoty typu String v rozsahu 2 znaky, navíc pouze hodnoty odpovídající tomuto konečnému výčtu:
P - právnická osoba, F - fyzická osoba
d) Datový typ
DruhPovinnosti
označuje povinnost, může obsahovat pouze hodnoty typu String v rozsahu 20 znaků, navíc pouze hodnoty odpovídající tomuto konečnému výčtu: jistina, opakovane_plneni, bezne_vyzivne, dluzne_vyzivne, bezne_osetrovne, dluzne_osetrovne, urok_z_prodleni, poplatek_z_prodleni, urok, smluvni_pokuta, naklady_predch_riz, naklady_pr_zast, naklady_odvolaci_riz, naklady_ex, jine
e) Datový typ
DruhUroceni
označuje povinnost, může obsahovat pouze hodnoty typu String v rozsahu 2 znaky, navíc pouze hodnoty odpovídající tomuto konečnému výčtu:
D - denní, T - týdenní, M - měsíční, R - roční
f) Datový typ
DruhIdentifikatoru
označuje identifikátor účastníka, může obsahovat pouze hodnoty typu String v rozsahu 5 znaků, a to RC nebo IC. V případě zavedení jiného vhodného obecně užívaného identifikátoru, může být seznam rozšířen.
g) Datový typ
DruhPlatce
označuje plátce srážené dávky, může obsahovat pouze hodnoty typu String v rozsahu 5 znaků, navíc pouze hodnoty odpovídající tomuto konečnému výčtu:
CSSZ, UP
h) Datový typ
DruhOdectu
označuje způsob odečtu (běžný, s odečtem, bez odečtu, celkový odečet), může obsahovat pouze hodnoty typu String v rozsahu 15 znaků, navíc pouze hodnoty odpovídající tomuto konečnému výčtu:
bezny, s_odectem, bez_odectu, cela_davka.
6. Běžné datové typy
a) Datový typ String odpovídá alfanumerickému řetězci, o maximální délce určené sloupcem "Rozsah" v tabulkách popisujících jednotlivé elementy a atributy.
b) Datový typ Integer odpovídá celému číslu.
c) Datový typ Decimal odpovídá desetinnému číslu, desetinná část je oddělena znakem tečka.
d) Datový typ Boolean odpovídá výčtovému typu s přípustnými hodnotami 0 a 1 (případně true a false).
e) Datový typ Date odpovídá zápisu data v pořadí rok, měsíc a den (RRRR-MM-DD).".
Dosavadní příloha č. 2 se označuje jako příloha č. 3.
Čl. II
Přechodné ustanovení
Pro exekuční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se použije ustanovení § 16a vyhlášky č. 418/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.
Čl. III
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2013, s výjimkou čl. I bodů 1, 2 a 6 až 9, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2014.
Ministr:
JUDr. Blažek, Ph.D., v. r.