Vyhláška ze dne 20.9.2013, kterou se mění vyhláška č. 343/2012 Sb., o Programu statistických zjišťování na rok 2013

9.10.2013 | Sbírka:  317/2013 Sb. | Částka:  120/2013ASPI

Vztahy

Nadřazené: 89/1995 Sb.
Aktivní derogace: 343/2012 Sb.
317/2013 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 20. září 2013,
kterou se mění vyhláška č. 343/2012 Sb., o Programu statistických zjišťování na rok 2013
Český statistický úřad stanoví podle § 27 písm. b) zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění zákona č. 411/2000 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 343/2012 Sb., o Programu statistických zjišťování na rok 2013, se mění takto:
1. V příloze č. 1 části II. bodě číslo 11 písm. a) se na konci textu věty poslední doplňují slova „ , údaje o plochách osevu vybraných ozimých plodin k 30. listopadu 2013“.
2. V příloze č. 2 částech I. a II. písm. B) se body číslo 6. a 14. zrušují.
3. V příloze č. 2 částech I. a II. písm. C) se bod číslo 4. zrušuje.
4. V příloze č. 2 částech I. a II. písm. F) se body číslo 4. a 5. zrušují.
5. V příloze č. 2 částech I. a II. písm. H) se bod číslo 7. zrušuje.
Čl. II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.
Předsedkyně:
prof. Ing. Ritschelová, CSc., v. r.