Vyhláška ze dne 16.10.2013 o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance

6.11.2013 | Sbírka:  346/2013 Sb. | Částka:  136/2013ASPI

Vztahy

Nadřazené: 6/1993 Sb.
Prováděcí: 1/2016 (CBO), 3/2014 (CBO)
Pasivní derogace: 300/2015 Sb., 216/2014 Sb.
346/2013 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 16. října 2013
o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance
Změna: 216/2014 Sb.
Změna: 300/2015 Sb.
Česká národní banka stanoví podle § 41 odst. 3 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 227/2013 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška upravuje obsah, formu, lhůty a způsob sestavování a předkládání výkazů České národní bance bankami a pobočkami zahraničních bank, a to jak výkazů v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1), tak i dalších výkazů k zabezpečení úkolů České národní banky.
§ 2
Vymezení pojmů
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) datovým souborem elektronické seskupení údajů s předem definovanými datovými strukturami, které jsou informačním systémem metodicky popsány, předávány a zpracovávány jako celek,
b) zabezpečovací značkou údaje v elektronické podobě, které jsou připojeny k datové zprávě a které
1. jsou jednoznačně spojené s označující osobou a umožňují její identifikaci prostřednictvím vydaného certifikátu,
2. byly vytvořeny a připojeny k datové zprávě pomocí prostředků pro vytváření elektronických značek, které označující osoba může udržet pod svou výhradní kontrolou, a
3. jsou k datové zprávě, ke které se vztahují, připojeny takovým způsobem, že je možné zjistit jakoukoli následnou změnu dat,
c) cenným papírem i zaknihovaný cenný papír.
Výkazy banky a pobočky zahraniční banky
§ 3
(1) Banka a pobočka zahraniční banky sestavuje k poslednímu dni každého kalendářního měsíce a předkládá
a) do 15 dnů po skončení kalendářního měsíce, k němuž se vztahují, tyto výkazy:
1. Bil (ČNB) 1-12 „Měsíční bilance aktiv a pasiv banky/pobočky zahraniční banky“,
2. V (ČNB) 60-12 „Měsíční výkaz o tradiční sekuritizaci a jiných převodech úvěrů banky/pobočky zahraniční banky“,
3. VST (ČNB) 1-12 „Měsíční výkaz banky/pobočky zahraniční banky o úvěrech a pohledávkách za klienty“,
4. VST (ČNB) 3-12 „Měsíční výkaz banky/pobočky zahraniční banky o úvěrech a vkladech ve vztahu k úvěrovým institucím“,
5. VST (ČNB) 11-12 „Měsíční výkaz banky/pobočky zahraniční banky o vkladech a úvěrech od klientů“,
6. VST (ČNB) 22-12 „Měsíční výkaz o cenných papírech vydaných bankou/pobočkou zahraniční banky“ a
7. VST (ČNB) 41-12 „Měsíční přehled cenných papírů v držení banky/pobočky zahraniční banky“,
b) do 17 dnů po skončení kalendářního měsíce, k němuž se vztahují, tyto výkazy:
1. VT (ČNB) 1-12 „Měsíční výkaz banky/pobočky zahraniční banky o odpisech úvěrů a jiných pohledávek“,
2. VUS (ČNB) 1-12 „Měsíční výkaz banky/pobočky zahraniční banky o úrokových sazbách přijatých vkladů a úvěrů“,
3. VUS (ČNB) 2-12 „Měsíční výkaz banky/pobočky zahraniční banky o úrokových sazbách poskytnutých úvěrů“ a
4. VUS (ČNB) 3-12 „Měsíční výkaz banky/pobočky zahraniční banky o úrokových sazbách neobchodovatelných dluhových cenných papírů“,
c) do 20 dnů po skončení kalendářního měsíce, k němuž se vztahují, tyto výkazy:
1. VUS (ČNB) 11-12 „Měsíční výkaz banky/pobočky zahraniční banky o úrokových sazbách nově přijatých vkladů a úvěrů“,
2. VUS (ČNB) 12-12 „Měsíční výkaz banky/pobočky zahraniční banky o úrokových sazbách nově poskytnutých úvěrů“ a
3. VUS (ČNB) 13-12 „Měsíční výkaz banky/pobočky zahraniční banky o úrokových sazbách neobchodovatelných dluhových cenných papírů v nových obchodech“,
d) do 24 dnů po skončení kalendářního měsíce, k němuž se vztahuje, výkaz Dev (ČNB) 11-12 „Měsíční výkaz banky/pobočky zahraniční banky o vybraných inkasech a platbách“,
e) do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce, k němuž se vztahují, tyto výkazy:
1. FIS (ČNB) 10-12 „Rozvaha a podrozvaha“,
2. FIS (ČNB) 20-12 „Výkaz zisku nebo ztráty“,
3. FIS (ČNB) 40-12 „Doplňkové informace k rozvaze“ a
4. FIS (ČNB) 50-12 „Doplňkové informace k výkazu zisku nebo ztráty“ a
f) do 28 dnů po skončení kalendářního měsíce, k němuž se vztahuje, výkaz BD (ČNB) 4-12 „Hlášení o kategorizaci pohledávek banky/pobočky zahraniční banky“.
(2) Výkazy podle odstavce 1 písm. e) a f) sestavované za prosinec se předkládají do 10. února následujícího roku.
§ 4
(1) Banka a pobočka zahraniční banky sestavuje k poslednímu dni každého kalendářního čtvrtletí a předkládá
a) do 15 dnů po skončení kalendářního čtvrtletí, k němuž se vztahuje, výkaz E (ČNB) 5-04 „Hlášení o organizační struktuře a kvalifikovaných účastech banky/pobočky zahraniční banky“,
b) do 20 dnů po skončení kalendářního čtvrtletí, k němuž se vztahuje, výkaz V (ČNB) 61-04 „Čtvrtletní výkaz banky/pobočky zahraniční banky o tradiční sekuritizaci a jiných převodech úvěrů“,
c) do 20 dnů po skončení kalendářního čtvrtletí tyto výkazy:
1. P (ČNB) 3-04 „Čtvrtletní výkaz banky/pobočky zahraniční banky o předpokládaných inkasech nerezidentů z tuzemských cenných papírů“ a
2. P (ČNB) 4-04 „Čtvrtletní výkaz banky/pobočky zahraniční banky o budoucích splátkách úvěrů přijatých od nerezidentů“,
d) do 25 dnů po skončení kalendářního čtvrtletí, k němuž se vztahují, tyto výkazy:
1. V (ČNB) 13-04 „Čtvrtletní výkaz o úrokových nákladech a výnosech banky/pobočky zahraniční banky“,
2. V (ČNB) 39-04 „Doplňkové údaje banky/pobočky zahraniční banky o hypotečních úvěrech“ a
3. BD (ČNB) 18-04 „Hlášení banky/pobočky zahraniční banky o hypotečních zástavních listech a hypotečních úvěrech“,
e) do 29 dnů po skončení kalendářního čtvrtletí, k němuž se vztahují, tyto výkazy:
1. BD (ČNB) 16-04 „Hlášení o angažovanosti banky/pobočky zahraniční banky vůči jednotlivým zemím“ a
2. BD (ČNB) 25-04 „Hlášení banky/pobočky zahraniční banky o koncentraci úvěrů a vkladů“,
f) do 33 dnů po skončení kalendářního čtvrtletí, k němuž se vztahuje, výkaz BD (ČNB) 23-04 „Hlášení o úrokovém riziku banky/pobočky zahraniční banky“ a
g) do 37 dnů po skončení kalendářního čtvrtletí, k němuž se vztahuje, výkaz FIS (ČNB) 90-04 „Výkonné a nevýkonné expozice a expozice s úlevou“.
(2) Výkaz podle odstavce 1 písm. d) bodu 1 sestavovaný za 4. čtvrtletí se předkládá do 20. února následujícího roku.
(3) Výkaz podle odstavce 1 písm. d) bodu 2 sestavovaný za 4. čtvrtletí se předkládá do 31. ledna následujícího roku.
(4) Výkazy podle odstavce 1 písm. d) bodu 3 a písmene e) až g) sestavované za 4. čtvrtletí se předkládají do 10. února následujícího roku.
§ 5
Banka a pobočka zahraniční banky za každý kalendářní rok sestavuje a předkládá
a) do 15. února podle stavu k 31. prosinci předcházejícího roku výkaz E (ČNB) 10-01 „Roční výkaz banky/pobočky zahraniční banky o počtech zpracovaných bankovek a mincí“,
b) do 20. února podle stavu k 31. prosinci předcházejícího roku výkaz PLS (ČNB) 10-01 „Roční výkaz o platebním styku banky/pobočky zahraniční banky“,
c) do 31. května podle stavu k 30. dubnu běžného roku výkaz E (ČNB) 9-01 „Roční výkaz o pokladní činnosti bank/poboček zahraničních bank“,
d) do 31. července podle stavu k 31. prosinci předcházejícího roku výkaz Bil (ČNB) 3-01 „Roční výkaz rozdělení zisku banky/pobočky zahraniční banky“ a
e) do 30. dubna podle stavu k 31. prosinci předcházejícího roku výkaz FIS (ČNB) 30-01 „Výkaz o úplném výsledku hospodaření“.
§ 6
Výkazy banky a pobočky banky z jiného než členského státu
(1) Banka a pobočka banky z jiného než členského státu sestavuje k poslednímu dni každého kalendářního čtvrtletí a předkládá do 30 dnů po skončení kalendářního čtvrtletí, k němuž se vztahuje, výkaz BD (ČNB) 24-04 „Čtvrtletní výkaz o pojištěných pohledávkách z vkladů“.
(2) Banka sestavuje a předkládá na individuálním základě
a) výkazy podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího obezřetnostní požadavky2) a předpisů jej provádějících a
b) za každý kalendářní rok do 31. března podle stavu k 31. prosinci předcházejícího roku výkaz FPS (ČNB) 10-01 „Plán financování banky“.
--------------------------
Pozn. ASPI: Podle čl. III vyhlášky č. 300/2015 Sb. nabývá ustanovení odst. 2 písm. b) účinnosti již dnem 1.12.2015.
--------------------------
(3) Pobočka banky z jiného než členského státu sestavuje a předkládá na individuálním základě výkazy odpovídající přímo použitelnému předpisu Evropské unie upravujícího obezřetnostní požadavky a předpisům jej provádějícím ve shodném rozsahu, periodicitě a termínech jako banky podle odstavce 2 písm. a), s výjimkou výkazů, které sledují skutečnosti týkající se pákového efektu.
§ 7
Výkazy banky na konsolidovaném základě
(1) Banka, která je podle zákona upravujícího činnost bank nebo podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího obezřetnostní požadavky povinna udržovat kapitálový poměr na konsolidovaném základě, sestavuje a předkládá
a) výkazy podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího obezřetnostní požadavky a předpisů jej provádějících a
b) za každý kalendářní rok do 31. března podle stavu k 31. prosinci předcházejícího roku výkaz FPK (ČNB) 10-01 „Plán financování banky na konsolidovaném základě“.
--------------------------
Pozn. ASPI: Podle čl. III vyhlášky č. 300/2015 Sb. nabývá ustanovení odst. 1 písm. b) účinnosti již dnem 1.12.2015.
--------------------------
(2) Banka, která je tuzemskou ovládající bankou, odpovědnou bankou ve skupině zahraniční ovládající banky, odpovědnou bankou ve skupině finanční holdingové osoby, odpovědnou bankou ve skupině smíšené holdingové osoby nebo odpovědnou bankou ovládanou smíšenou finanční holdingovou osobou, nevztahují-li se na takovou banku pouze příslušná ustanovení zákona upravujícího doplňkový dohled nad finančními konglomeráty, každý kalendářní rok sestavuje podle stavu k 1. lednu a předkládá do 31. ledna a dále bez zbytečného odkladu po změně nebo vzniku rozhodné události výkaz E (ČNB) 8-01 „Hlášení o struktuře konsolidačního celku“.
(3) Banka, která je členem skupiny smíšené holdingové osoby, sestavuje k poslednímu dni každého kalendářního čtvrtletí a předkládá do 35 dnů po skončení kalendářního čtvrtletí, k němuž se vztahuje, výkaz BD (ČNB) 14-04 „Hlášení o operacích uvnitř skupiny smíšené holdingové osoby“.
(4) Výkaz podle odstavce 3 za 4. čtvrtletí se předkládá do 25. března následujícího roku.
Společná ustanovení pro výkazy banky a pobočky zahraniční banky
§ 8
(1) Výkazy podle § 3 odst. 1 písm. e) a f), § 4 odst. 1 písm. e) bod 1 a písmene f) se předkládají též na vyžádání podle zákona upravujícího činnost bank.
(2) Obsah výkazů podle § 3 až 7, s výjimkou výkazů podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího obezřetnostní požadavky a předpisů jej provádějících a výkazu BD (ČNB) 14-04, je uveden v příloze č. 1 této vyhlášky. Obsah výkazu BD (ČNB) 14-04 je uveden v příloze č. 2 této vyhlášky.
§ 9
(1) Banka a pobočka zahraniční banky sestavuje a předkládá výkazy řady V, s výjimkou výkazu V (ČNB) 13-04, a dále výkazy řady VST, VT, VUS, Dev, P, výkaz Bil (ČNB) 1-12, výkaz E (ČNB) 9-01, výkaz E (ČNB) 10-01 a výkaz PLS (ČNB) 10-01 s údaji, které se vztahují k činnosti této banky nebo této pobočky zahraniční banky na území České republiky. Výkaz VST (ČNB) 41-12 banka sestavuje a předkládá rovněž samostatně za činnosti svých poboček v zahraničí.
(2) Výkazy podle § 3 až 7, které nejsou uvedeny v odstavci 1, sestavuje a předkládá
a) banka s údaji, které se vztahují k činnosti této banky na území České republiky i k činnosti jejích poboček v zahraničí,
b) pobočka zahraniční banky s údaji, které se vztahují k činnosti této pobočky zahraniční banky na území České republiky.
§ 10
Společná ustanovení pro sestavování výkazů
(1) Banka a pobočka zahraniční banky postupuje při sestavování předkládaných výkazů podle pravidel stanovených právními předpisy upravujícími účetnictví a sestavování účetní závěrky3) nebo podle mezinárodních účetních standardů upravených právem Evropské unie4) (dále jen „mezinárodní účetní standardy“).
(2) Banka zahrnuje údaje za své pobočky v zahraničí do vykazovaných údajů podle právních předpisů upravujících účetnictví nebo podle mezinárodních účetních standardů.
(3) Pro oceňování vykazovaných údajů se použijí způsoby stanovené právními předpisy upravujícími účetnictví a mezinárodními účetními standardy, anebo právními předpisy upravujícími obezřetnostní požadavky.
(4) Pro přepočet údajů v cizích měnách na údaje vykazované v české měně použije banka a pobočka zahraniční banky kurz devizového trhu vyhlášený Českou národní bankou pro den sestavení výkazu, nestanoví-li právní předpis upravující účetnictví nebo obezřetnostní požadavky jinak. Pro údaje v měnách, pro něž Česká národní banka nevyhlašuje kurzy devizového trhu, použije banka a pobočka zahraniční banky přepočet podle právního předpisu upravujícího účetnictví.
(5) Při vykazování údajů o pohledávkách a závazcích vůči měnovým finančním institucím, které jsou rezidenty
a) České republiky, použije banka a pobočka zahraniční banky pro jejich identifikaci a klasifikaci „Seznam měnových finančních institucí v České republice“ vydaný a aktualizovaný Českou národní bankou, která jej uveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup,
b) členských států Evropské unie, s výjimkou České republiky, použije banka a pobočka zahraniční banky pro jejich identifikaci a klasifikaci „Seznam měnových finančních institucí pro statistické účely“ vydaný a aktualizovaný Evropskou centrální bankou, která jej uveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup.
§ 11
Způsob a forma předkládání výkazů
(1) Banka a pobočka zahraniční banky zasílá České národní bance výkazy podle § 3 až 7, s výjimkou výkazu podle § 7 odst. 3, v elektronické podobě jako datové zprávy a ve struktuře a formě datových souborů, které jsou dostupné prostřednictvím
a) programové aplikace České národní banky pro sběr dat od nebankovních subjektů (SDNS), která je dostupná způsobem umožňujícím dálkový přístup,
b) vlastní programové aplikace banky nebo pobočky zahraniční banky umožňující elektronickou výměnu informací (EDI/EDIFACT), nebo
c) vlastní programové aplikace banky nebo pobočky zahraniční banky používající pro předání výkazu webové služby České národní banky pro sběr dat (SDNS-WS).
(2) Datové zprávy zasílané prostřednictvím aplikací uvedených v odstavci 1 písm. a) a c) podepíše kontaktní osoba uznávaným elektronickým podpisem5).
(3) Datové zprávy zasílané prostřednictvím aplikace uvedené v odstavci 1 písm. b) označí banka nebo pobočka zahraniční banky zabezpečovací značkou založenou na certifikátu vydaném Českou národní bankou.
(4) Výkaz BD (ČNB) 14-04 předkládá banka České národní bance v elektronické podobě bez použití aplikací uvedených v odstavci 1.
§ 12
Opravy a změny ve výkazech
(1) Je-li po předložení výkazů České národní bance zjištěna chyba nebo provedena změna v údajích výkazu, předloží banka nebo pobočka zahraniční banky České národní bance bez zbytečného odkladu opravený výkaz. Pokud oprava ovlivňuje údaje i v jiných výkazech nebo výkazy k dalším časovým obdobím, opraví banka nebo pobočka zahraniční banky též všechny tyto navazující výkazy.
(2) Dojde-li na základě ověření účetní závěrky auditorem banky nebo pobočky zahraniční banky ke změnám údajů vykazovaných ve výkazech Bil (ČNB) 1-12, VST (ČNB) 1-12, VST (ČNB) 11-12, VST (ČNB) 22-12, VST (ČNB) 41-12, VUS (ČNB) 1-12, VUS (ČNB) 2-12, VUS (ČNB) 3-12, E (ČNB) 5-04, ve výkazech řady BD a FIS sestavených k 31. prosinci, předloží banka nebo pobočka zahraniční banky do patnácti dnů po provedení odpovídajících změn v jejich účetnictví tyto výkazy opětovně s upravenými hodnotami.
(3) Banka nebo pobočka zahraniční banky opětovně předloží z důvodu změny údajů po ověření účetní závěrky auditorem výkazy, které jsou uvedeny v odstavci 2, sestavené též za další období běžného roku, pokud jsou ovlivněny úpravou údajů k 31. prosinci minulého roku. Opětovné předložení uvedených výkazů provede banka a pobočka zahraniční banky formou běžné opravy do jednoho měsíce po předložení výkazů podle odstavce 2.
§ 13
Zajištění organizačních předpokladů pro předkládání výkazů
(1) Banka a pobočka zahraniční banky, která sestavuje a předkládá výkazy České národní bance pomocí aplikace uvedené v § 11 odst. 1 písm. a) nebo c), sdělí České národní bance
a) jména kontaktních osob,
b) adresu pracoviště, telefonní číslo a adresu elektronické pošty těchto osob a
c) číslo kvalifikovaného certifikátu, včetně názvu a identifikačního čísla osoby poskytovatele certifikačních služeb, který jej vydal.
(2) Banka a pobočka zahraniční banky informuje Českou národní banku bez zbytečného odkladu o změnách údajů uvedených v odstavci 1.
(3) Pokud jsou výkazy sestavovány a předkládány České národní bance pomocí aplikace uvedené v § 11 odst. 1 písm. b), Česká národní banka na požádání vystaví certifikát určený k vytváření zabezpečovací značky uvedené v § 11 odst. 3.
§ 14
Doplňkové informace k předkládaným výkazům
(1) K výkazu E (ČNB) 8-01 předkládá banka doplňující informace, jejichž obsah je uveden v příloze č. 3 této vyhlášky. Tyto informace zašle banka České národní bance v elektronické podobě v termínu shodném s termínem předložení tohoto výkazu.
(2) Banka a pobočka banky z jiného než členského státu předkládají k výkazům BD (ČNB) 23-04, FPS (ČNB) 10-01 a FPK (ČNB) 10-01 doplňkové informace, jejichž obsah je uveden v příloze č. 4 této vyhlášky.
§ 15
Zvláštní ustanovení
Výkaz podle § 3 odst. 1 písm. g) sestaví banka a pobočka zahraniční banky naposledy k 31. březnu 2015.
§ 16
Přechodné ustanovení
Pro povinnost sestavit a předložit výkazy, které se vztahují k období do 31. prosince 2013, se použije opatření České národní banky č. 2 ze dne 18. listopadu 2011, ve znění opatření České národní banky č. 1 ze dne 12. listopadu 2012.
§ 17
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.
Guvernér:
Ing. Singer, Ph.D., v. r.
Příloha 1
Obsah výkazů předkládaných bankou a pobočkou zahraniční banky České národní bance
1.
Bil (ČNB) 1-12 "Měsíční bilance aktiv a pasiv banky/pobočky zahraniční banky"
Výkaz obsahuje údaje o bilančních položkách pro měnové účely. Bilance aktiv a pasiv je doplněna o specifické údaje potřebné pro propočet povinných minimálních rezerv, údaje pro sledování úvěrů a depozit vůči spřízněným institucím přijímajícím vklady a o podrobnější členění finančních derivátů. Pro potřeby sestavení korunové a devizové pozice banky nebo pobočky zahraniční banky je základní členění aktiv a pasiv doplněno o vybrané položky rozvahových aktiv a pasiv a některé další doplňkové údaje.
2.
Bil (ČNB) 3-01 "Roční výkaz rozdělení zisku banky/pobočky zahraniční banky"
Výkaz obsahuje údaje o počátečním stavu, rozdělení a výsledném stavu nerozděleného zisku z předchozích období a zisku minulého roku podle rozhodnutí valné hromady nebo jiného oprávněného orgánu banky.
3.
FIS (ČNB) 10 - 12 Rozvaha a podrozvaha
Výkaz obsahuje údaje o ekonomické situaci banky nebo pobočky zahraniční banky na individuálním základě, a to o aktivech, závazcích a vlastním kapitálu v základním členění odvozeném z mezinárodních účetních standardů a poskytnutých a přijatých příslibech a zárukách.
4.
FIS (ČNB) 20-12 Výkaz zisku nebo ztráty
Výkaz obsahuje přehled výnosů, nákladů a účetního zisku nebo ztráty od počátku roku ke dni sestavení výkazu v základním členění odvozeném z mezinárodních účetních standardů.
5.
FIS (ČNB) 30-01 Výkaz o úplném výsledku hospodaření
Výkaz obsahuje údaje o úplném výsledku hospodaření a strukturu jeho tvorby od počátku roku ke dni sestavení výkazu.
6.
FIS (ČNB) 40-12 Doplňkové informace k rozvaze
Výkaz obsahuje doplňkové informace k rozvaze, tj. zejména členění aktiv a závazků podle portfolií, typu aktiv nebo závazků, sektorů, účelu, ocenění, znehodnocení a splatnosti. Dále jsou sledovány stav a pohyb opravných položek, deriváty k obchodování a zajišťovací deriváty v členění podle rizik a trhů, repo operace a obdobné transakce a zajištění.
7.
FIS (ČNB) 50-12 Doplňkové informace k výkazu zisku nebo ztráty
Výkaz obsahuje doplňkové informace k výkazu zisku nebo ztráty, tj. zejména úrokové výnosy a náklady podle produktů a sektorů, zisky a ztráty z finančních aktiv podle portfolií, produktů a rizika a strukturu výnosů a nákladů na poplatky a provize od počátku roku ke dni sestavení výkazu.
8.
V (ČNB) 13-04 "Čtvrtletní výkaz o úrokových nákladech a výnosech banky/pobočky zahraniční banky"
Výkaz obsahuje přehled kumulativních hodnot celkových úrokových nákladů a výnosů z úvěrů a vkladů od počátku roku ke dni sestavení výkazu v členění podle ekonomických sektorů.
9.
V (ČNB) 39-04 "Doplňkové údaje banky/pobočky zahraniční banky o hypotečních úvěrech"
Výkaz obsahuje údaje o počtech a objemech hypotečních úvěrů podle účelu poskytnutí a způsobu pořízení předmětu hypotečního úvěru na stavy a nové obchody, o hypotečních úvěrech podle doby fixace a průměrné úrokové sazby v členění na stavy a nové obchody a o hypotečních úvěrech členěných podle kategorizace.
10.
V (ČNB) 60-12 "Měsíční výkaz o tradiční sekuritizaci a jiných převodech úvěrů banky/pobočky zahraniční banky"
Výkaz obsahuje údaje o čistých tocích sekuritizovaných úvěrů formou tradiční sekuritizace a jiných převodech úvěrů s dopadem na bilančně vykazované stavy úvěrů a bez dopadu na bilančně vykazované stavy úvěrů. Dále výkaz obsahuje údaje o zůstatcích sekuritizovaných úvěrů formou tradiční sekuritizace, které nebyly odúčtovány z rozvahy banky nebo pobočky zahraniční banky. Údaje se vztahují na vybrané protistrany úvěrového převodu v kombinaci se základním sektorovým a teritoriálním členěním úvěrového dlužníka.
11.
V (ČNB) 61-04 "Čtvrtletní výkaz o tradiční sekuritizaci a jiných převodech úvěrů banky/pobočky zahraniční banky"
Výkaz obsahuje údaje o čistých tocích sekuritizovaných úvěrů formou tradiční sekuritizace a jiných převodech úvěrů s dopadem na bilančně vykazované stavy úvěrů. Dále výkaz obsahuje údaje o zůstatcích sekuritizovaných úvěrů formou tradiční sekuritizace spravovaných v rámci sekuritizace. Údaje se vztahují na vybrané protistrany úvěrového převodu v kombinaci se základním sektorovým a teritoriálním členěním úvěrového dlužníka a v členění úvěrů podle účelu a původní doby splatnosti sekuritizovaného úvěru.
12.
VST (ČNB) 1-12 "Měsíční výkaz banky/pobočky zahraniční banky o úvěrech a pohledávkách za klienty"
Výkaz obsahuje údaje o stavu a struktuře poskytnutých úvěrů banky nebo pobočky zahraniční banky za klienty bez úvěrových institucí v členění podle zásad kategorizace, původní doby splatnosti, vybraných měn, příslušnosti protistran do ekonomických sektorů, hlavní ekonomické činnosti klientů, teritoriální příslušnosti protistran, typu úvěrů, charakteru úvěrů na úvěry revolvingového typu a ostatní, podle velikosti a typu jištění.
Doplňující údaje jsou zavedeny pro poskytnuté úvěry centrální protistraně z reverzního repa a úvěry poskytnuté institucím pro sekuritizaci aktiv. Další doplňující informací jsou objemy poskytnutých syndikovaných úvěrů.
13.
VST (ČNB) 3-12 "Měsíční výkaz banky/pobočky zahraniční banky o úvěrech a vkladech ve vztahu k úvěrovým institucím"
Výkaz obsahuje údaje o stavu a struktuře vkladů uložených bankou nebo pobočkou zahraniční banky u jiných úvěrových institucí a o vkladech jiných úvěrových institucí přijatých bankou nebo pobočkou zahraniční banky, údaje o struktuře úvěrů poskytnutých bankou nebo pobočkou zahraniční banky jiným úvěrovým institucím a úvěrů přijatých bankou nebo pobočkou zahraniční banky od jiných úvěrových institucí, a to v členění podle vybraných měn, teritoriální příslušnosti protistran, typu vkladů (úvěrů) a podle příslušnosti protistran (úvěrových institucí) do ekonomických sektorů.
Doplňujícími údaji jsou informace o objemu poskytnutých syndikovaných úvěrů úvěrovým institucím, o objemu přijatých syndikovaných úvěrů od úvěrových institucí a o objemu přijatých převoditelných vkladů od úvěrových institucí.
14.
VST (ČNB) 11-12 "Měsíční výkaz banky/pobočky zahraniční banky o vkladech a úvěrech od klientů"
Výkaz obsahuje údaje o stavu a struktuře vkladů a přijatých úvěrů od klientů bez úvěrových institucí v členění podle původní doby splatnosti, vybraných měn, příslušnosti protistran do ekonomických sektorů, hlavní ekonomické činnosti klientů, teritoriální příslušnosti protistran a typu vkladů.
Výkaz je doplněn o údaje charakterizující převoditelné vklady klientů, elektronické peníze, závazky vůči clearingovým protistranám, specializovaným institucím pro sekuritizaci aktiv a svěřenským fondům, a dále obsahuje údaje o objemech přijatých syndikovaných úvěrů.
15.
VST (ČNB) 22-12 "Měsíční výkaz o cenných papírech emitovaných bankou/pobočkou zahraniční banky"
Výkaz obsahuje údaje o stavu jednotlivých emitovaných neobchodovatelných a ostatních dluhových a majetkových cenných papírů bankou nebo pobočkou zahraniční banky v držení klientů a úvěrových institucí v členění podle příslušnosti protistran do ekonomických sektorů, teritoriální příslušnosti, vybraných měn a druhů cenných papírů.
Doplňkovou část tvoří údaje o stavu bankou nebo pobočkou zahraniční banky emitovaných ostatních dluhových cenných papírů s nominální kapitálovou jistotou při splacení menším než 100 % v základním měnovém členění.
16.
VST (ČNB) 41-12 "Měsíční přehled cenných papírů v držení banky/pobočky zahraniční banky"
Výkaz obsahuje přehled cenných papírů a účastí v držení banky nebo pobočky zahraniční banky na vlastní účet, přehled závazků z krátkých prodejů cenných papírů a přehled změn reálných hodnot spotových operací s cennými papíry. Údaje jsou vykazovány po jednotlivých cenných papírech s uvedením základních charakteristik o cenném papíru a jeho emitentovi.
17.
VT (ČNB) 1-12 "Měsíční výkaz banky/pobočky zahraniční banky o odpisech úvěrů a jiných pohledávek"
Výkaz obsahuje údaje o objemech odpisů pohledávek z úvěrů a některých dalších položek z rozvahových aktiv včetně ztrát z postoupených pohledávek, které banka nebo pobočka zahraniční banky provedla za sledované období, v členění podle původní doby splatnosti, vybraných měn, teritoriální příslušnosti protistran a příslušnosti protistran do ekonomických sektorů.
Zahrnuty jsou rovněž odpisy dluhových a majetkových cenných papírů, které nejsou přeceňovány reálnou hodnotou nebo ekvivalencí. Dále výkaz obsahuje údaje o objemech odpisů poskytnutých syndikovaných úvěrů.
18.
VUS (ČNB) 1-12 "Měsíční výkaz banky/pobočky zahraniční banky o úrokových sazbách přijatých vkladů a úvěrů"
Výkaz obsahuje údaje o stavu a struktuře vkladů a úvěrů přijatých od klientů v členění podle propočtené úrokové sazby, původní doby splatnosti, vybraných měn, příslušnosti protistran do ekonomických sektorů a typu vkladů.
19.
VUS (ČNB) 2-12 "Měsíční výkaz banky/pobočky zahraniční banky o úrokových sazbách poskytnutých úvěrů"
Výkaz obsahuje údaje o stavu a struktuře poskytnutých úvěrů za klienty v členění podle propočtené úrokové sazby, původní doby splatnosti, vybraných měn, příslušnosti protistran do ekonomických sektorů, doby po splatnosti a restrukturalizace pohledávky, zbytkové doby splatnosti úvěru, zbytkové doby fixace sazby, typu úvěrů a charakteru úvěrů na úvěry revolvingového typu a ostatní.
20.
VUS (ČNB) 3-12 "Měsíční výkaz banky/pobočky zahraniční banky o úrokových sazbách neobchodovatelných dluhových cenných papírů"
Výkaz obsahuje údaje o stavu bankou nebo pobočkou zahraniční banky emitovaných neobchodovatelných dluhových cenných papírů v držení klientů a o stavu bankou nebo pobočkou zahraniční banky držených neobchodovatelných dluhových cenných papírů emitovaných nebankovními subjekty v členění podle propočtené úrokové sazby, příslušnosti protistran do ekonomických sektorů, vybraných měn, druhu cenných papírů a původní splatnosti stanovené při emisi.
21.
VUS (ČNB) 11-12 "Měsíční výkaz banky/pobočky zahraniční banky o úrokových sazbách nově přijatých vkladů a úvěrů"
Výkaz obsahuje údaje o objemech nově přijatých vkladů a úvěrů sjednaných mezi bankou nebo pobočkou zahraniční banky a klienty v průběhu sledovaného měsíce v členění podle propočtené úrokové sazby, příslušnosti protistran do ekonomických sektorů, vybraných měn, typu vkladů a původní doby splatnosti.
22.
VUS (ČNB) 12-12 "Měsíční výkaz banky/pobočky zahraniční banky o úrokových sazbách nově poskytnutých úvěrů"
Výkaz obsahuje údaje o objemech nově poskytnutých úvěrů sjednaných mezi bankou nebo pobočkou zahraniční banky a klienty v průběhu sledovaného měsíce v členění podle propočtené úrokové sazby, příslušnosti protistran do ekonomických sektorů, vybraných měn, typu úvěrů, počáteční doby fixace úrokové sazby, výše úvěrů, restrukturalizace pohledávky, původní doby splatnosti, výše zajištění a podle kategorie nového úvěrového obchodu. Dále výkaz obsahuje doplňující údaje o objemech nově poskytnutých úvěrů klientům v členění podle roční procentní sazby nákladů.
23.
VUS (ČNB) 13-12 "Měsíční výkaz banky/pobočky zahraniční banky o úrokových sazbách neobchodovatelných dluhových cenných papírů v nových obchodech"
Výkaz obsahuje údaje o objemech bankou nebo pobočkou zahraniční banky emitovaných neobchodovatelných dluhových cenných papírů, které byly prodány rezidentům v České republice, a o objemech neobchodovatelných dluhových cenných papírů emitovaných nebankovními subjekty v České republice a nakoupených bankou nebo pobočkou zahraniční banky v primárních emisích v průběhu sledovaného měsíce v členění podle propočtené úrokové sazby, příslušnosti protistran do ekonomických sektorů, vybraných měn, druhu cenných papírů a původní splatnosti stanovené při emisi.
24.
Dev (ČNB) 11-12 "Měsíční výkaz banky/pobočky zahraniční banky o vybraných inkasech a platbách"
Bilance objemů inkas a plateb provedených bankou nebo pobočkou zahraniční banky ve sledovaném měsíci v konvertibilních cizích měnách a v českých korunách vůči zahraničí za vybrané operace, v členění na:
a) nákup a prodej cizí měny v členění podle měn,
b) finanční služby v členění podle zemí, výkaz obsahuje inkasa a platby tuzemských bank nebo poboček zahraničních bank ve vztahu k zahraničním obchodním bankám za poskytované a čerpané finanční služby při provádění vlastních transakcí nebo transakcí z příkazu klienta,
c) realizované zisky/ztráty z finančních derivátů v členění podle podkladového aktiva.
25.
P (ČNB) 3-04 "Čtvrtletní výkaz banky/pobočky zahraniční banky o předpokládaných inkasech nerezidentů z tuzemských cenných papírů"
Výkaz obsahuje údaje o předpokládaných inkasech nerezidentů - klientů banky nebo pobočky zahraniční banky, jimž banka nebo pobočka zahraniční banky poskytuje služby úschovy, správy, uložení nebo obhospodařování tuzemských dluhových cenných papírů se smluvní dobou splatnosti nad 1 rok. Údaje za dluhové cenné papíry jsou uváděny zvlášť za inkasa jmenovitých hodnot při splatnosti a inkasa předpokládaných výnosů z držení cenných papírů, v členění podle sektoru emitenta cenného papíru, a to od data sestavení výkazu do jejich zbytkové splatnosti. Výkaz nezahrnuje cenné papíry poskytnuté nebo přijaté v repo operacích, včetně zapůjčených a vypůjčených cenných papírů a prodaných nebo nakoupených cenných papírů s pevným závazkem zpětného nákupu nebo prodeje, a dále derivátové obchody s cennými papíry.
26.
P (ČNB) 4-04 "Čtvrtletní výkaz banky/pobočky zahraniční banky o budoucích splátkách úvěrů přijatých od nerezidentů"
Výkaz obsahuje údaje o budoucích splátkách finančních a účelových dlouhodobých úvěrů se smluvní splatností nad 1 rok přijatých od nerezidentů, v členění na úvěry od úvěrových institucí a od klientů s rozdělením na splátky jistin a úroků, a to od data sestavení výkazu do jejich zbytkové splatnosti.
27.
BD (ČNB) 4-12 "Hlášení o kategorizaci pohledávek banky/pobočky zahraniční banky"
Výkaz obsahuje základní údaje o kategorizaci pohledávek podle právního předpisu upravujícího obezřetnostní požadavky. Uvádějí se pohledávky z finančních činností podle selhání dlužníka a z pohledu znehodnocení. Veškeré informace se sledují zvlášť za úvěrové instituce bez centrálních bank a za jiné osoby než úvěrové instituce včetně vládních institucí.
28.
BD (ČNB) 16-04 "Hlášení o angažovanosti banky/pobočky zahraniční banky vůči jednotlivým zemím"
Výkaz obsahuje aktiva celkem, závazky a vlastní kapitál celkem a vybrané položky rozvahových a podrozvahových aktiv a závazků podle země sídla subjektu, vůči kterému má banka nebo pobočka zahraniční banky pohledávku nebo závazek.
29.
BD (ČNB) 18-04 "Hlášení banky/pobočky zahraniční banky o hypotečních zástavních listech a hypotečních úvěrech"
Výkaz obsahuje údaje o krytí hypotečních zástavních listů, o realizovaných a plánovaných emisích hypotečních zástavních listů, o hypotečních úvěrech a o hodnotě zastavených nemovitostí.
30.
BD (ČNB) 23-04 "Hlášení o úrokovém riziku banky/pobočky zahraniční banky"
Výkaz obsahuje údaje o základní struktuře aktiv, závazků a vlastního kapitálu a podrozvahových položek podle časových pásem doby přecenění a výsledky standardizovaného šoku pro investiční portfolio.
31.
BD (ČNB) 25-04 "Hlášení banky/pobočky zahraniční banky o koncentraci úvěrů a vkladů"
Výkaz obsahuje údaje o souhrnné výši pohledávek v hodnotě před znehodnocením a závazků za 15 úvěrových institucí a 15 jiných osob než úvěrových institucí (vládní instituce a ostatní klienti) s nejvyšším objemem pohledávek nebo závazků.
32.
E (ČNB) 5-04 "Hlášení o organizační struktuře a kvalifikovaných účastech banky/pobočky zahraniční banky"
Výkaz obsahuje základní identifikační a klasifikační údaje o bance nebo pobočce zahraniční banky, zřizovateli pobočky zahraniční banky, pobočkách banky v zahraničí, o osobách ve vrcholovém vedení banky nebo pobočky zahraniční banky a o kontaktních osobách pro vymezené oblasti činností. Výkaz dále obsahuje údaje o základním kapitálu, hlasovacích právech banky, počtu pracovníků a organizačních složkách banky nebo pobočky zahraniční banky a základní identifikační a klasifikační informace o akcionářích s podílem na základním kapitálu banky vyšším nebo rovném 5 % a údaje o kvalifikovaných účastech banky v jiných právnických osobách.
33.
E (ČNB) 8-01 "Hlášení o struktuře konsolidačního celku"
Výkaz obsahuje základní informace o konsolidačním celku a osobách do něho zahrnutých, zejména pak základní identifikační údaje, základní kapitál, základní identifikační a klasifikační údaje o členech vedoucích orgánů, o kvalifikovaných účastech, metodách konsolidace pro účely obezřetnostních požadavků.
34.
E (ČNB) 9-01 "Roční výkaz o pokladní činnosti bank/poboček zahraničních bank"
Výkaz obsahuje údaje o počtu obchodních míst, ve kterých banka nebo pobočka zahraniční banky provádí pokladní hotovostní operace s klienty v českých korunách, bez samostatně umístěných směnárenských pracovišť banky nebo pobočky zahraniční banky a zařízení banky nebo pobočky zahraniční banky pro automatizovaný příjem a výdej hotovosti a bez obchodních míst banky nebo pobočky zahraniční banky v zahraničí. Počet obchodních míst banky nebo pobočky zahraniční banky je členěn podle obcí a územních statistických jednotek (NUTS 4 - okresy) v České republice.
35.
E (ČNB) 10-01 "Roční výkaz banky/pobočky zahraniční banky o počtech zpracovaných bankovek a mincí"
Výkaz obsahuje informace o počtu zpracovaných tuzemských bankovek a mincí, s výjimkou tuzemských bankovek a mincí zpracovaných na přepážkových pokladnách, a to v členění podle způsobu zpracování tuzemských bankovek a mincí na zpracované strojově nebo ručně. Dále obsahuje informace o nezpracovaných tuzemských bankovkách a mincích předaných ke zpracování zpracovateli tuzemských bankovek a mincí, jiné úvěrové instituci provádějící pokladní operace nebo České národní bance, a také o počtu tuzemských bankovek a mincí vracených do oběhu neanonymními zařízeními, a to v členění podle způsobu zpracování tuzemských bankovek a mincí vracených do oběhu na zpracované neanonymním zařízením, vykazujícím subjektem, Českou národní bankou, zpracovatelem tuzemských bankovek a mincí nebo jinou úvěrovou institucí.
36.
PLS (ČNB) 10-01 „Roční výkaz o platebním styku banky/pobočky zahraniční banky“
Výkaz obsahuje údaje o počtu a druhu účtů vedených klientům, o počtu provozovaných zařízení akceptujících platební karty (dále jen „akceptační zařízení“) v členění podle jejich druhu a země umístění, o počtu a druhu vydaných platebních karet a o počtu a objemu platebních transakcí na nich uskutečněných, o počtu a objemu klientských transakcí podle druhu platební služby v geografickém členění, o počtu a objemu platebních transakcí provedených na akceptačních zařízeních v členění podle vydavatele karty, podle druhu platební transakce provedené kartou v dalším geografickém členění podle země umístění a provozovatele akceptačního zařízení a údaje o počtu a objemu hotovostních klientských transakcí prováděných na přepážce vykazující banky/pobočky zahraniční banky nebo u obchodníka.
37.
FPS (ČNB) 10-01 „Plán financování banky“
Výkaz obsahuje informace o aktuální pozici a pozici banky v následujících třech letech z hlediska jejího financování. Zahrnuje údaje o úvěrech, vkladech a emitovaných cenných papírech, zdrojích financování z veřejného sektoru, pojištěných a nepojištěných vkladech a ostatních finančních nástrojích, strukturách inovativního financování, prognóze ukazatelů likvidity, cenové tvorbě u úvěrů a vkladů, úvěrech a vkladech v nejvýznamnějších třech měnách a o plánech nabývání, ukončení a snížení velikosti úvěrů a vkladů.
38.
FPK (ČNB) 10-01 „Plán financování banky na konsolidovaném základě“
Výkaz obsahuje informace o aktuální pozici a pozici banky v následujících třech letech z hlediska jejího financování na konsolidovaném základě. Zahrnuje údaje o úvěrech, vkladech a emitovaných cenných papírech, zdrojích financování z veřejného sektoru, pojištěných a nepojištěných vkladech a ostatních finančních nástrojích, strukturách inovativního financování, prognóze ukazatelů likvidity, cenové tvorbě u úvěrů a vkladů, úvěrech a vkladech v nejvýznamnějších třech měnách a o plánech nabývání, ukončení a snížení velikosti úvěrů a vkladů.
39.
FIS (ČNB) 90-04 „Výkonné a nevýkonné expozice a expozice s úlevou“
Výkaz obsahuje informace o výkonných expozicích a nevýkonných expozicích se selháním a se znehodnocením týkajících se dluhových cenných papírů a úvěrů v sektorové struktuře a v členění podle pásem zbytkové doby splatnosti a informace o přijatých kolaterálech k těmto výkonným a nevýkonným expozicím. Dále obsahuje informace o úlevách podle typu, které byly realizovány vůči dluhovým cenným papírům a úvěrům v sektorové struktuře. U jednotlivých typů pohledávek je vykazována i kumulovaná hodnota znehodnocení a hodnota kumulovaných změn reálné hodnoty z titulu úvěrového rizika a rezerv.
40.
BD (ČNB) 24-04 „Čtvrtletní výkaz o pojištěných pohledávkách z vkladů“
Výkaz obsahuje údaje o pojištěných a krytých pohledávkách z vkladů u banky v členění podle typu věřitele.
Příloha 2
Obsah výkazu BD (ČNB) 14-04
Hlášení o operacích uvnitř skupiny smíšené holdingové osoby BD (ČNB) 14-04 obsahuje přehled vybraných operací sjednaných ve sledovaném období, zejména obchodů, služeb a jiných ujednání vykazující osoby sjednaných mezi vykazující osobou na jedné straně a smíšenou holdingovou osobou nebo dalšími jí ovládanými osobami na straně druhé (dále v této příloze jen "protistrana"), včetně poskytnutých a přijatých záruk a jiných podrozvahových operací.
1. Údaje o jednotlivých sledovaných operacích obsahují alespoň celkovou hodnotu operace v českých korunách a případně také ve sjednané měně, identifikační údaje o protistraně, s níž vykazující osoba provedla dotčenou operaci, typ operace podle klasifikace operací uvnitř skupiny a označení, zda se jedná o operaci významnou nebo nikoliv.
2. Operace uvnitř skupiny se považuje za významnou, přesahuje-li 5% z 8% celkového objemu rizikové expozice podle článku 92 odst. 3 přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího obezřetnostní požadavky vykazujícího subjektu na individuálním základě. Pokud se pod daným typem vyskytuje méně než pět významných operací, uvádí se pět hodnotově nejvyšších operací, pokud se v daném typu a sledovaném období vyskytují. Pro účely hlášení se operace stejné povahy sjednané se stejnou protistranou a ve stejné měně považují za jednu operaci.
3. V současně zaslané příloze k hlášení uvede vykazující osoba podrobnější informace o vykazovaných operacích a protistranách, s nimiž vykazované operace sjednala. Vykazující osoba také uvede, zda a jak operace uvnitř skupiny podrobněji člení v rámci jednotlivých typů operací.
4. Uvedený typ operace vyjadřuje charakter obchodu, služby nebo jiného ujednání sjednaného mezi vykazující osobou a protistranou dané operace. K zařazení vykazované operace do příslušného typu použije banka následující klasifikaci stanovenou Českou národní bankou:
Typ 1 operace, jejichž výsledkem je kapitálové propojení osob ve skupině smíšené holdingové osoby, zejména peněžité nebo nepeněžité vklady do základního kapitálu, rezervních či kapitálových fondů, podřízené pohledávky.
Typ 2 operace uskutečněné v důsledku kapitálového propojení osob ve skupině smíšené holdingové osoby, zejména převod zisku nebo jeho části, převod z rozdělení jiných vlastních zdrojů.
Typ 3 obchody s finančními nástroji, zejména obchody s cennými papíry, obchody s deriváty, úvěry, vklady.
Typ 4 podrozvahové operace, zejména úvěrové přísliby, pojištění a zajištění, záruky, ručení.
Typ 5 služby, zejména služby v oblasti řízení rizik, řízení likvidity, vypořádání obchodů, správy aktiv, obhospodařování aktiv, poradenství.
Typ 6 porušení smluvní nebo zákonné povinnosti vůči protistraně.
Typ 7 plnění vůči protistraně, které je plněním bez právního důvodu, plněním z neplatného právního úkonu nebo plněním z právního důvodu, který odpadl nebo plnění povinnosti, kterou měla po právu plnit jiná osoba ve skupině smíšené finanční holdingové osoby.
Typ 8 ostatní operace neuvedené pod typem 1 až 7.
Příloha 3
Doplňkové informace předkládané k výkazu E (ČNB) 8-01
K výkazu E (ČNB) 8-01 předkládanému za konsolidační celky předloží banka podle § 14 odst. 1 následující doplňkové informace v textové a grafické podobě:
1. textové informace o ovládající osobě:
1. předmět podnikání (činnosti) zapsaný v obchodním rejstříku,
2. přehled činností skutečně vykonávaných;
2. textové informace o ovládaných osobách:
a) předmět podnikání (činnosti) zapsaný v obchodním rejstříku,
b) přehled činností skutečně vykonávaných,
c) přehled služeb poskytovaných ovládanou osobou ovládající osobě,
d) přehled služeb poskytovaných ovládanou osobou dalším osobám v konsolidačním celku (netýká se skupiny smíšené holdingové osoby),
e) přehled služeb poskytovaných ovládající osobou ovládané osobě (netýká se smíšené holdingové osoby);
3. textové informace o přidružených osobách
a) předmět podnikání (činnosti) zapsaný v obchodním rejstříku,
b) přehled činností skutečně vykonávaných,
c) přehled služeb poskytovaných přidruženou osobou ovládající osobě,
d) přehled služeb poskytovaných přidruženou osobou dalším osobám v konsolidačním celku (netýká se skupiny smíšené holdingové osoby),
e) přehled služeb poskytovaných ovládající osobou přidružené osobě (netýká se smíšené holdingové osoby);
4. grafické znázornění konsolidačního celku z hlediska vlastnického uspořádání s vyznačením osob zahrnutých do konsolidačního celku sestaveného pro účely obezřetnostních požadavků a
5. grafické znázornění konsolidačního celku z hlediska řízení s vyznačením osob zahrnutých do konsolidačního celku sestaveného pro účely obezřetnostních požadavků.
Příloha 4
Obsah informací předkládaných bankou České národní bance
1. K předkládanému výkazu BD (ČNB) 23-04 vypracuje banka a pobočka zahraniční banky z jiného než členského státu komentář, který zašle v elektronické podobě v termínu shodném s termínem předložení výkazu. V komentáři banka a pobočka zahraniční banky z jiného než členského státu uvede základní parametry a předpoklady systému výpočtu a podíl výsledku standardizovaného šoku na kapitálu v procentním vyjádření podle jednotlivých měn, a to pro každou měnu s minimálně 5% podílem na hodnotě aktiv či závazků investičního portfolia a agregovaným způsobem pro zbývající měny investičního portfolia. Banka uvede, zda použila metodu paralelního posunu výnosové křivky o 200 bazických bodů oběma směry nebo metodu 1. a 99. percentilu jednodenní pozorované změny sazeb (v takovém případě banka uvede metodu výpočtu percentilů). Dále uvede informace o metodě výpočtu dopadu standardizovaného šoku (způsob mapování nástrojů do pozic/cash-flow, agregace do časových pásem, použitá diskontní křivka, metoda interpolace) a popis všech předpokladů a modelů týkajících se nakládání s položkami, jejichž odhadovaná doba přecenění použitá při výpočtu je odlišná od smluvní doby přecenění (například běžné účty) včetně jejich rozložení do časových pásem použitých bankou při výpočtu dopadu regulatorního úrokového šoku (v rámci komentáře nebo v přiloženém *.xls souboru).
2. K předkládaným výkazům FPS (ČNB) 10-01 a FPK (ČNB) 10-01 vypracuje banka v případě vykázání informací o inovativním financování komentář, který zašle v elektronické podobě v termínu shodném s termínem předložení výkazu. V komentáři banka uvede podrobné informace ke strukturám inovativního financování (informace o podkladových produktech vykázaných pro plánované pozice za následující tři roky). Dodatečné informace obsahují minimálně podrobnosti o struktuře produktů, částkách jednotlivých produktů, protistranách, splatnostech a o datu první emise.
Vybraná ustanovení novel
Čl. II vyhlášky č. 30/2015 Sb.
Přechodná ustanovení
1. Výkazy podle § 6 odst. 2 písm. b) vyhlášky č. 346/2013 Sb., ve znění účinném ode dne 1. prosince 2015, sestaví banka poprvé k 31. prosinci 2015.
2. Výkazy podle § 7 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 346/2013 Sb., ve znění účinném ode dne 1. prosince 2015, sestaví banka uvedená v § 7 odst. 1 poprvé k 31. prosinci 2015.
1) Čl. 5 Protokolu (č. 4) o statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky.
Nařízení Rady (ES) č. 2533/98 ze dne 23. listopadu 1998 o shromažďování statistických informací Evropskou centrální bankou, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013 ze dne 21. května 2013 o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii.
Nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 1071/2013 ze dne 24. září 2013 o rozvaze sektoru měnových finančních institucí (přepracované znění) (ECB/2013/33).
Nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 1072/2013 ze dne 24. září 2013 o statistice úrokových sazeb uplatňovaných měnovými finančními institucemi (přepracované znění) (ECB/2013/34), v platném znění.
Nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 1409/2013 ze dne 28. listopadu 2013 o statistice platebního styku (ECB/2013/43).
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 184/2005 ze dne 12. ledna 2005 o statistice Společenství týkající se platební bilance, mezinárodního obchodu službami a přímých zahraničních investic, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012.
2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013.
3) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění pozdějších předpisů.
4) Čl. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19. července 2002 o uplatňování mezinárodních účetních standardů.
5) § 11 odst. 3 zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění zákona č. 167/2012 Sb.