Vládní nařízení ze dne 25.7.1939, jímž se zřizuje vládní vojsko Protektorátu Čechy a Morava

30.9.1939 | Sbírka:  216/1939 Sb. | Částka:  80/1939ASPI

Vztahy

Nadřazené: 330/1938 Sb.
Pasivní derogace: 29/1947 Sb.
216/1939 Sb.
Vládní nařízení
ze dne 25. července 1939,
jímž se zřizuje vládní vojsko Protektorátu Čechy a Morava.
Vláda Protektorátu Čechy a Morava nařizuje podle čl. II ústavního zákona zmocňovacího ze dne 15. prosince 1938, č. 330 Sb. z. a n.:
§ 1
(1) Zřizuje se vládní vojsko Protektorátu Čechy a Morava.
(2) Úkolem vládního vojska jest spolupůsobiti při udržování vnitřní bezpečnosti a pořádku, počítajíc v to i použití k pomocným službám, zejména při pohromách ohrožujících život a majetek.
(3) Velitelem vládního vojska jest státní president. Správní záležitosti tohoto vojska náležejí do oboru působnosti předsedy vlády.
§ 2
(1) Do vládního vojska bude převeden potřebný počet vojenských gážistů z povolání, déle sloužících a občanských zaměstnanců vojenské správy podle vládního nařízení ze dne 6. června 1939, č. 139 Sb., o umisťování a jiném zaopatření zaměstnanců vojenské správy a déle sloužících.
(2) Doplňování vládního vojska bude se díti přijímáním uchazečů dobrovolně se hlásících.
§ 3
(1) Po ukončení 25leté služby má každý příslušník mužstva vládního vojska nárok, aby byl umístěn na úřednickém nebo jiném zaměstnaneckém služebním místě. Doba, kterou mužstvo vládního vojska skutečně ztrávilo v dřívější armádě bývalé Československé republiky, v bývalé rakousko-uherské armádě, nebo v bývalém zahraničním vojsku, započítává se do služby ve vládním vojsku.
(2) Nárok na umístění na úřednických nebo jiných zaměstnaneckých služebních místech může mužstvo vládního vojska uplatňovati počínajíc dnem 1. října 1940.
(3) Podrobnosti stanoví vládní nařízení.
§ 4
(1) Až do jiné úpravy věci platí pro příslušníky vládního vojska obdobně předpisy platné pro dřívější armádu bývalé Československé republiky, pokud neodporují účelu vládního vojska a poměrům vzniklým zřízením Protektorátu Čechy a Morava. Poměry platové (služební, odpočivné a zaopatřovací) budou upraveny zvláště. Ustanovení § 3 vl. nař. č. 139/1939 Sb. neplatí pro příslušníky vládního vojska.
(2) Ustanovení odstavce 1, věty prvé platí obdobně i o opatřování věcných potřeb pro vládní vojsko (ubytování, dopravní prostředky atd.).
§ 5
Příslušníci vládního vojska skládají služební přísahu, jejíž znění určí k návrhu vlády státní president.
§ 6
Stejnokroj příslušníků vládního vojska požívá ochrany vojenského stejnokroje podle dosud platných ustanovení o vojenském stejnokroji.
§ 7
Výdaje na vládní vojsko, které vzniknou do konce roku 1939, jdou na vrub rozpočtu ministerstva národní obrany v likvidaci.
§ 8
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 1939; provede je předseda vlády.
 Dr. Hácha v. r.
            Ing. Eliáš v. r.
       Ježek v. r.      Dr. Šádek v. r.
       Dr. Kalfus v. r.    Dr. Havelka v. r.
       Dr. Kapras v. r.    Čipera v. r.
       Dr. Krejčí v. r.    Dr. Feierabend v. r.
            Dr. Klumpar v. r.