Nařízení ze dne 18.12.2013, kterým se mění nařízení vlády č. 1/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní nákladní dopravu, ve znění nařízení vlády č. 295/2000 Sb.

31.12.2013 | Sbírka:  457/2013 Sb. | Částka:  177/2013ASPI

Vztahy

Nadřazené: 266/1994 Sb.
Aktivní derogace: 1/2000 Sb.
457/2013 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 18. prosince 2013,
kterým se mění nařízení vlády č. 1/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní nákladní dopravu, ve znění nařízení vlády č. 295/2000 Sb.
Vláda nařizuje podle § 37 odst. 7 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů:
Čl. I
Nařízení vlády č. 1/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní nákladní dopravu, ve znění nařízení vlády č. 295/2000 Sb., se mění takto:
1. V úvodní větě se slova „k provedení § 772 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 509/1991 Sb., a“ a slova „§ 771 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, a“ zrušují.
2. Poznámka pod čarou č. 1 zní:
„1) Úmluva o mezinárodní přepravě (COTIF), vyhlášená pod č. 8/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.
3. V § 3 se odstavec 1 zrušuje.
Dosavadní odstavce 2 až 6 se označují jako odstavce 1 až 5.
4. V § 3 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Ve vnitrostátní přepravě vozových zásilek lze namísto nákladního listu použít náložný list podle občanského zákoníku.“.
5. V § 4 se doplňuje odstavec 4, který zní:
„(4) Lhůta pro vyzvednutí zásilky se u věcí nebezpečné povahy zkracuje na 1 měsíc a u živých zvířat a u věcí, které se rychle kazí, na 1 týden. Po uplynutí těchto lhůt postupuje dopravce podle § 2581 odst. 1 občanského zákoníku.“.
6. V § 5 odst. 2 písm. b) a v § 22 odst. 3 písm. b) se slova „rodné číslo“ nahrazují slovy „datum narození“.
7. V § 11 odst. 2 se slova „takováto zásilka se považuje za nevyzvednutou věc podle zvláštního právního předpisu.3)“ nahrazují slovy „bude postupovat podle § 2581 odst. 1 občanského zákoníku.“.
Poznámka pod čarou č. 3 se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.
8. V § 11 odst. 5 se slova „je zásilka považována za nevyzvednutou věc podle zvláštního právního předpisu“ nahrazují slovy „bude postupovat podle § 2581 odst. 1 občanského zákoníku“.
9. § 12 se včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 4 zrušuje.
10. V § 17 odstavec 1 zní:
„(1) Přeprava zemřelých osob v drážní přepravě se uskutečňuje jako rychlá vozová zásilka.“.
Poznámka pod čarou č. 12 se zrušuje.
11. V § 24 odst. 4 se slova „jako s nevyzvednutou věcí“ nahrazují slovy „podle § 2581 odst. 1 občanského zákoníku“.
12. V příloze č. 2 se slova „Rodné číslo“ nahrazují slovy „Datum narození“.
Čl. II
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.
Předseda vlády:
Rusnok v. r.
Ministr dopravy:
Žák v. r.