Směrnice ze dne 19.12.2013 o postupu obcí a krajů při financování voleb

8.1.2014 | Sbírka:  MF-62 970/2013/12-1204 | Částka:  1/2014ASPI
MF-62 970/2013/12-1204
SMĚRNICE
MINISTERSTVA FINANCÍ
ze dne 19. prosince 2013
o postupu obcí a krajů při financování voleb
Změna: MF-6629/2018/1203
Změna: MF-27047/2018/1203
Odvětví: všeobecná správa
Ministerstvo financí v dohodě s Ministerstvem vnitra na základě § 69 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 230/2002 Sb., § 63 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 230/2002 Sb., § 84 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, § 70 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), a § 66 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, vydává k zabezpečení účelného a hospodárného vynakládání prostředků státního rozpočtu České republiky při financování výdajů spojených s volbami, tuto směrnici:
Čl. I
(1) Tato směrnice se vztahuje na výdaje
a) obcí, měst, městysů, městských obvodů a městských částí územně členěných statutárních měst a městských částí hlavního města Prahy (dále jen „obec“) včetně výdajů na činnost okrskových volebních komisí a
b) krajů a hlavního města Prahy (dále jen „kraj“) při úhradě nákladů spojených s volbami do zastupitelstev obcí, zastupitelstev krajů, Parlamentu České republiky, Evropského parlamentu a s volbou prezidenta republiky (dále jen „volby“), které se hradí ze státního rozpočtu České republiky.
(2) Z prostředků poskytnutých jako dotace ze státního rozpočtu České republiky lze hradit jen výdaje v rozsahu nezbytně nutném pro organizačně technické zabezpečení voleb. Těmito výdaji se rozumějí výdaje na
a) základní kancelářské potřeby, například papír, psací pomůcky, pravítka, nůžky, sponky, desky na spisy, jednoduché kalkulačky se základními matematickými funkcemi a paměťové klíče USB (flash disky); jednoduchá kalkulačka a paměťový klíč USB mohou být pořízeny pro jeden volební okrsek nejvýše jednou za 5 let, a to v pořizovací ceně nejvýše 200,- Kč včetně DPH za kus,
b) poštovní poplatky,
c) instalaci a provoz výpočetní a reprografické techniky včetně případné opravy, jejíž potřeba vznikla při přípravě a konání voleb, popřípadě nájem uvedeného technického vybavení za cenu obvyklou, nemůže-li obec využít vlastní techniku; nelze hradit pořízení výpočetní ani reprografické techniky ani softwaru,
d) dopravní výkony zabezpečované obcemi a kraji při cestách vlastními vozidly (náklady na spotřebu pohonných hmot při přípravě a při konání voleb, dopravě určených členů okrskových volebních komisí na školení, kontrole průběhu hlasování ve volebních místnostech a sčítání hlasů, distribuci volebních materiálů apod.); není-li možné použít vozidlo v majetku obce nebo kraje, i jinými vozidly,
e) cestovní náhrady členů okrskových volebních komisí a dalších osob podílejících se na přípravě voleb a plnění úkolů v průběhu voleb při pracovních cestách1) určených starostou obce, ředitelem krajského úřadu, primátorem nebo jimi zmocněnými osobami a předsedou nebo místopředsedou okrskové volební komise, a to po dobu od zahájení činností spojených s volbami až do ukončení činnosti okrskových volebních komisí2); pracovní cestou člena okrskové volební komise není cesta z místa jeho trvalého pobytu nebo z místa, kde se obvykle zdržuje, do místa jednání komise a zpět,
f) pronájem nebytových prostor potřebných pro činnost okrskových volebních komisí při konání voleb včetně školení členů okrskových volebních komisí, nelze-li využít vlastní prostory obce, ozvučení těchto prostor, provoz audiovizuální techniky, to vše na dobu nezbytně nutnou a za cenu obvyklou, nutné výdaje na úklid a na technický provoz nebytových prostor, to je náklady na otop, elektrický proud, plyn, vodu, páru, popřípadě na pronájem mobilního sociálního zařízení,
g) vybavení volebních místností podle volebních zákonů, oddělení prostoru pro úpravu hlasovacích lístků tak, aby byla zajištěna tajnost hlasování, do 1 000,- Kč na oddělení jednoho prostoru včetně DPH a na jeho opravu; opakovaný výdaj na oddělení prostoru pro hlasování a na jeho opravu je možné uskutečnit nejdříve po uplynutí 5 let,
h) platy zaměstnanců v pracovním poměru na dobu určitou nebo odměny osob vyplácené podle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr uzavřených k zajištění prací spojených s přípravou a konáním voleb a na platy za přesčasovou práci a s tím spojené výdaje na zdravotní pojištění a pojistné na sociální zabezpečení,
i) zajištění distribuce hlasovacích lístků voličům v částce 5,54 Kč bez DPH na jednoho voliče a na poštovné ve výši dohodnuté Ministerstvem vnitra s držitelem poštovní licence v případech, kdy bude distribuce hlasovacích lístků zajišťována jeho prostřednictvím, a výdaje na kompletaci a vkládání hlasovacích lístků do obálek nejvýše 1,- Kč na jednoho voliče,
j) občerstvení s výjimkou alkoholických nápojů. Občerstvení může poskytnout příslušný obecní úřad přednostně jako nepeněžité plnění, a to i formou stravenek, členům okrskových volebních komisí, jestliže úkoly stanovené okrskovým volebním komisím budou vyžadovat neustálou přítomnost jejich členů v době od vzniku členství v okrskové volební komisi do ukončení její činnosti, a dalším osobám podílejícím se na zabezpečení úkolů obcí a krajů od zahájení činností spojených s volbami až do ukončení činnosti okrskových volebních komisí. Výdaje na občerstvení se stanoví ve výši dolní hranice stanovené sazby stravného podle zákoníku práce3). Občerstvení v limitu základní výše stravného lze poskytnout nejdříve po 4 hodinách nepřetržité přítomnosti, na poskytnutí občerstvení však není právní nárok. Obdobné občerstvení lze poskytnout pozorovatelům mezinárodních institucí, kteří sledují průběh a konání voleb. Tyto výdaje se zahrnují podle platné rozpočtové skladby do položky 5175 - Pohoštění, případně 5169 - Nákup ostatních služeb,
k) zvláštní odměny za dobu výkonu funkce člena okrskové volební komise4) včetně výdajů na zdravotní pojištění a pojistné na sociální zabezpečení z odměn členů okrskových volebních komisí, vyplývá-li taková povinnost ze zákona6), náhrady mezd, platů, služebního příjmu nebo odměny ve výši průměrného výdělku od uvolňujícího zaměstnavatele a paušální náhrady ušlého výdělku za dobu výkonu funkce člena okrskové volební komise,
l) zajištění telefonního spojení do každé volební místnosti v územním obvodu obce prostřednictvím externího dodavatele či vlastními prostředky obce a hovorné na telefonní čísla určená obcí včetně výdaje na výpis uskutečněných hovorů příslušného operátora; nelze hradit zakoupení mobilních telefonů a SIM karet.
Čl. II
(1) Účelová dotace na výdaje spojené s volbami se poskytuje krajům a obcím na základě podkladů vypracovaných Ministerstvem vnitra. Obcím se účelová dotace ze státního rozpočtu poskytuje prostřednictvím krajů, v jejichž správním obvodu leží. Výdaje obcí a krajů spojené s volbami se hradí z kapitoly Všeobecná pokladní správa státního rozpočtu České republiky.
(2) Účelová dotace přijatá obcí nebo krajem se zařazuje podle platné rozpočtové skladby na položku 4111 - Neinvestiční přijaté transfery z Všeobecné pokladní správy státního rozpočtu České republiky s příslušným účelovým znakem. Výdaje spojené s přípravou a konáním voleb
a) do zastupitelstev obcí se zařazují pod paragraf 6115 - Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků, účelový znak pro výdaje na volby do zastupitelstev obcí je 98 074,
b) do zastupitelstev krajů se zařazují pod paragraf 6115 - Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků s účelovým znakem pro výdaje 98 135,
c) do Parlamentu České republiky se zařazují pod paragraf 6114 - Volby do Parlamentu České republiky s účelovým znakem pro výdaje 98 071,
d) společných voleb do zastupitelstev obcí a Parlamentu České republiky se zařazují pod paragraf 6115 - Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků s účelovým znakem pro výdaje na společné volby 98 187,
e) společných voleb do zastupitelstev krajů a Parlamentu České republiky se zařazují pod paragraf 6115 - Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků s účelovým znakem pro výdaje na společné volby 98 193,
f) prezidenta republiky se zařazují pod paragraf 6118 - Volba prezidenta republiky s účelovým znakem pro výdaje 98 008,
g) do Evropského parlamentu se zařazují pod paragraf 6117 - Volby do Evropského parlamentu s účelovým znakem pro výdaje 98 348 a
h) společných voleb do Evropského parlamentu a Parlamentu České republiky se zařazují pod paragraf 6117 - Volby do Evropského parlamentu s účelovým znakem pro výdaje na společné volby 98 010.
(3) Při konání společných voleb neuvedených v odstavci 2 bude zařazení účelové dotace přijaté obcí nebo krajem podle platné rozpočtové skladby uvedeno v rozhodnutí o poskytnutí dotace.
(4) Obce a kraje zajistí sledování čerpání účelové dotace pomocí účelového znaku, který umožní oddělené vyúčtování skutečných výdajů na volby od ostatních běžných výdajů.
Čl. III
Kraje předloží předběžné vyúčtování výdajů spojených s volbami Ministerstvu financí do 60 dnů od ukončení činnosti okrskových volebních komisí. Finanční vypořádání poskytnuté dotace bude provedeno v termínech stanovených vyhláškou Ministerstva financí5).
Čl. IV
Zrušuje se:
1. Směrnice č. j. 124/1354/2002, ze dne 12. února 2002, kterou se upravuje postup obcí, krajů a okresních úřadů při financování voleb do zastupitelstev obcí, krajů a Parlamentu České republiky.
2. Směrnice č. j. 124/123 009/2002, ze dne 3. ledna 2003, kterou se mění směrnice Ministerstva financí č. j. 124/1354/2002, kterou se upravuje postup obcí, krajů a okresních úřadů při financován voleb do zastupitelstev obcí, krajů a Parlamentu České republiky.
3. Směrnice č. j. 12/56 089/2007-124, ze dne 26. června 2007, kterou se mění směrnice Ministerstva financí č. j. 124/1354/2002, kterou se upravuje postup obcí, krajů a okresních úřadů při financování voleb do zastupitelstev obcí, krajů a Parlamentu České republiky.
4. Směrnice č. j. 12/36 381/2010-124, ze dne 17. 6. 2010, kterou se mění směrnice Ministerstva financí č. j. 124/1354/2002 z 12. února 2002, kterou se upravuje postup obcí, krajů a okresních úřadů při financování voleb do zastupitelstev obcí, krajů a Parlamentu České republiky.
5. Směrnice č. j. MF-78 065/2012/12-124, ze dne 19. září 2012, kterou se mění směrnice Ministerstva financí č. j. 124/1354/2002, kterou se upravuje postup obcí, krajů a okresních úřadů při financování voleb do zastupitelstev obcí, krajů a Parlamentu České republiky.
6. Směrnice č. j. 124/42 055/2004, ze dne 11. března 2004, kterou se upravuje postup obcí a krajů při financování voleb do Evropského parlamentu.
7. Směrnice č. j. MF-78 977/2012/12-124, ze dne 3. prosince 2012, o postupu obcí a krajů při financování volby prezidenta republiky.
Čl. V
Tato směrnice nabývá účinnosti dnem vyhlášení ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí.
Ministr:
Ing. Jan Fischer, CSc., v. r.
1) § 42 zákoníku práce, ve znění zákona č. 303/2013 Sb.
2) § 52 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů.
§ 45 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 230/2002 Sb.
§ 52a a 77a zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 204/2000 Sb.
§ 58 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky).
§ 50 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů.
3) § 176 zákoníku práce.
4) § 62 zákona č. 491/2001 Sb., ve znění zákona č. 320/2009 Sb.
§ 55 zákona č. 130/2000 Sb., ve znění zákona č. 320/2009 Sb.
§ 82 zákona č. 247/1995 Sb., ve znění zákona č. 204/2000 Sb. a zákona č. 320/2009 Sb.
§ 60 zákona č. 275/2012 Sb.
§ 61 zákona č. 62/2003 Sb., ve znění zákona č. 320/2009 Sb.
5) Vyhláška č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem.
6) Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.