Nařízení ze dne 13.1.2014 o zřízení přírodní památky Semetín - lesní prameniště

7.2.2014 | Sbírka:  4/2014 (ZL) | Částka:  1/2014ASPI

Vztahy

Nadřazené: 129/2000 Sb., 114/1992 Sb.
4/2014
NAŘÍZENÍ
Zlínského kraje
ze dne 13. 1. 2014,
o zřízení přírodní památky Semetín - lesní prameniště
Rada Zlínského kraje vydává podle § 77a odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 7 a § 59 odst. 1 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění poz dějších předpisů, toto nařízení kraje:
Článek 1
Vymezení přírodní památky
(1) Zřizuje se přírodní památka Semetín - lesní prameniště (dále jen „přírodní památka“), která se rozkládá na území Zlínského kraje, v katastrálním území 684767 - Liptál. Výměra přírodní památky činí 0,1743 ha. Hranice přírodní památky se stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1). Seznam souřadnic vrcholů geometrického obrazce tak, jak jdou v obrazci za sebou, je uveden v příloze č. 1 k tomuto nařízení kraje.
(2) Orientační grafické znázornění území přírodní památky je uvedeno v příloze č. 2 a č. 3 k tomuto nařízení kraje.
Článek 2
Předmět ochrany
Předmětem ochrany přírodní památky je biotop R1.3 - lesní pěnovcové prameniště.
Článek 3
Účinnost
(1) Toto nařízení kraje nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení ve Věstníku právních předpisů Zlínského kraje.
(2) Toto nařízení kraje bylo schváleno usnesením Rady Zlínského kraje č. 0021/R01/14 dne 13. 1. 2014.
MVDr. Stanislav Mišák v. r.
hejtman Zlínského kraje
Ing. Jaroslav Drozd v. r.
statutární náměstek hejtmana
Příloha 1
Seznam souřadnic jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK) jednotlivých vrcholů geometrického obrazce, kterým jsou stanoveny hranice přírodní památky Semetín - lesní prameniště
 
-------------------------------------------------------------------------------------
Číslo bodu     souřadnice - Y [m] souřadnice - X [m] pořadí bodu v obrazci
-------------------------------------------------------------------------------------         
045012090001    502090.11      1155616.98         1
045012090002    502064.08      1155623.26         2
045012090003    502070.57      1155639.70         3
045012090005    502093.18      1155633.78         4
045012090006    502029.58      1155747.15         5
045012090011    502002.67      1155714.47         6
045012090014    501982.72      1155729.65         7
045012090019    501990.11      1155765.68         8
-------------------------------------------------------------------------------------
  
Příloha 2
Orientační grafické znázornění přírodní památky Semetín - lesní prameniště v základní mapě
 

 
Příloha 3
Orientační grafické znázornění přírodní památky Semetín - lesní prameniště v katastrální mapě

 
1) Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání.