Nařízení ze dne 20.1.2014 o zřízení přírodní památky Štola Mořic

28.2.2014 | Sbírka:  6/2014 (KS) | Částka:  1/2014ASPI

Vztahy

Nadřazené: 129/2000 Sb., 114/1992 Sb.
6/2014
NAŘÍZENÍ
Středočeského kraj
ze dne 20.1.2014
o zřízení přírodní památky Štola Mořic
Rada Středočeského kraje jako orgán příslušný podle § 7 a § 59 odst. 1 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle § 36 odst. 1, § 45c odst. 4 a § 77a odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 114/1992 Sb.“), k zajištění udržení příznivého stavu předmětu ochrany evropsky významné lokality Štola Mořic (kód lokality CZ 0213620) vydává toto nařízení:
Čl. 1
Vymezení přírodní památky a její poslání
(1) Zřizuje se přírodní památka Štola Mořic (dále jen „přírodní památka“).
(2) Přírodní památka se nalézá v katastrálním území Bořkovice v okrese Benešov.
(3) Hranice přírodní památky se stanovuje polygonovým obrazcem s očíslovanými vrcholy, které jsou určeny souřadnicemi udanými v jednotné trigonometrické síti katastrální1. Přehled souřadnic jednotlivých vrcholů polygonu je uveden v příloze č. 2 tohoto nařízení.
(4) Celková výměra přírodní památky činí 3 053 m
2
. Orientační znázornění hranic přírodní památky na podkladě katastrální mapy tvoří přílohu č. 1 tohoto nařízení.
(5) Hlavním předmětem ochrany evropsky významné lokality Štola Mořic je podle nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit, netopýr velký (Myotis myotis). Dalšími předměty ochrany jsou netopýr vodní (
Myotis daubentonii
), netopýr ušatý (
Plecotus aureus
), netopýr dlouhouchý (
Plecotus austriacus
) netopýr řasnatý (
Myotis nattereri
) a jejich zimoviště - štola Mořic.
Čl. 2
Bližší ochranné podmínky přírodní památky
(1) Z důvodu zajištění předmětů ochrany se podle § 44 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. vymezují následující činnosti a zásahy, jež lze v přírodní památce vykonávat jen s předchozím písemným souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody:
a) provádění změn druhů pozemků a způsobu jejich využití podle zvláštních právních předpisů2),
b) umožňování, povolování nebo provádění změn v území spočívajících ve změnách jeho využití, prostorového uspořádání, včetně umísťování a povolování staveb a jejich částí i změn, podle zvláštních právních předpisů3),
c) provádění stavební činnosti, na kterou se nevztahují povolení, souhlasy nebo jiná opatření podle zvláštních právních předpisů uvedená pod písmenem b),
d) těžba hornin a nerostů, provádění hornické činnosti, geologických prací a povolování těchto činností ve smyslu zvláštních právních předpisů4),
e) provádění terénních úprav, navážek a zemních prací,
f) čerpání vody a provádění jiných činností či zásahů, jež by mohly mít vliv na vodní režim a mikroklima v podzemních prostorách,
g) narušování nebo změna výchozů hornin, podzemních prostor a jejich vstupních objektů,
h) umělé rozšiřování a vysazování rostlin a živočichů; to se nevztahuje na lesnické obhospodařování prováděné v souladu se schváleným lesním hospodářským plánem, nebo převzatými lesními hospodářskými osnovami a na běžné zemědělské obhospodařování,
i) umísťování mysliveckých zařízení,
j) ukládání odpadů,
k) vstupování do podzemních prostor v přírodní památce; toto omezení neplatí pro pracovníky Policie České republiky, obecní policie, ozbrojených sil České republiky při plnění úkolů ozbrojených sil a dalších orgánů veřejné správy při výkonu veřejné správy, pracovníky zdravotnických a technických záchranných služeb, veterinární služby; souhlas se kromě výše uvedených nevyžaduje pro osoby, které svůj vstup písemně ohlásí příslušnému orgánu ochrany přírody nejpozději 30 dní předem, přičemž tento orgán neuplatní postup podle § 66 zákona č. 114/1992 Sb. (omezení a zákaz činnosti); touto podmínkou nejsou dotčena omezení podle zvláštních právních předpisů;
l) vjíždění a parkování motorovými dopravními prostředky; toto omezení se netýká vozidel Policie České republiky, obecní policie, ozbrojených sil České republiky při plnění úkolů ozbrojených sil a dalších orgánů veřejné správy při výkonu veřejné správy, vozidel zdravotnických záchranných služeb, veterinární služby a dále účelové techniky pro účely údržby pozemků (lesní a zemědělské),
m) používání biocidů s výjimkou zásahů prováděných v souladu s plánem péče,
(2) Předchozí souhlas podle odst. 1 není vyžadován při provádění činností a prací prováděných v souladu se schváleným plánem péče.
(3) Souhlasem vydaným podle odst. 1 nejsou dotčena ustanovení zvláštních zákonů.
Čl. 3
Závěrečná ustanovení
(1) Toto nařízení je uloženo u Krajského úřadu Středočeského kraje - Odboru životního prostředí a zemědělství a u Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, pověřené vedením ústředního seznamu ochrany přírody podle § 5 odst. 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb., o plánech péče, podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území.
(2) Porušení povinností stanovených tímto nařízením lze postihnout jako přestupek nebo jako jiný správní delikt podle zvláštních právních předpisů5).
(3) Toto nařízení bylo vydáno usnesením Rady Středočeského kraje č. 008-03/2014/RK ze dne 20.1.2014 a nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jeho vyhlášení ve Věstníku právních předpisů Středočeského kraje.
MVDr. Josef Řihák v. r.
hejtman
PhDr. Bc. Marek Semerád v. r.
náměstek hejtmana
Příloha 1
Orientační znázornění hranic přírodní památky na podkladě katastrální mapy
 

 
Příloha 2
Seznam souřadnic jednotné trigonometrické sítě katastrální všech vrcholů uzavřeného mnohoúhelníku tvořícího hranice přírodní památky
  +------------------------------------------------------------------------+
  |  Seznam souřadnic jednotné trigonometrické sítě katastrální všech  |
  | vrcholů uzavřeného mnohoúhelníku tvořícího hranice přírodní památky  |
  |------------------------------------------------------------------------|
  |    Bod    |      Y      |       X       |
  |-----------------+------------------------+-----------------------------|
      |    1    |    721 172,68    |    1 098 964,54     |
  |-----------------+------------------------+-----------------------------|
  |    2    |    721 181,28    |    1 098 969,64     |
  |-----------------+------------------------+-----------------------------|
  |    3    |    721 337,09    |    1 098 707,39     |
  |-----------------+------------------------+-----------------------------|
  |    4    |    721 328,45    |    1 098 702,31     |
  +------------------------------------------------------------------------+
2) Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon).
3) Např. podle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
4) Např. zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů
5) Např. § 45 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů; § 11 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů; § 87 a § 88 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů