Vládní nařízení ze dne 23.11.1939 o povinném sběru kostí a rohoviny, o obchodu s nimi a o jejich zpracování

27.12.1939 | Sbírka:  312/1939 Sb. | Částka:  110/1939ASPI

Vztahy

Nadřazené: 330/1938 Sb.
Pasivní derogace: 88/1949 Sb.
312/1939 Sb.
Vládní nařízení
ze dne 23. listopadu 1939
o povinném sběru kostí a rohoviny, o obchodu s nimi a o jejich zpracování.
Vláda Protektorátu Čechy a Morava nařizuje podle čl. II ústavního zákona zmocňovacího ze dne 15. prosince 1938, č. 330 Sb. z. a n.:
§ 1.
Nařízení se vztahuje na zvířecí kosti syrové i vyvařené, odtučněné i neodtučněné, jakož i na rohovinu (rohy, kopyta a paznehty), získané ze zdravých zvířat. Nevztahuje se na kosti z podniků zpracujících maso, pokud je ve svém podniku zpracovávají nebo prodávají k účelům výživy.
§ 2.
Kosti a rohovina nesmějí býti spalovány, s výjimkou kostí a rohoviny použitých k výrobě kostního uhlí (spodia).
§ 3.
(1) Živnostenské podniky, v nichž se vyskytují odpadové kosti a rohovina (jako závody řeznické a uzenářské, továrny na uzeniny a konservy, živnosti hostinské a výčepnické atd.), obchodníci surovými kožemi, kožní družstva, výkrmny vepřů, jatky, nemocnice, věznice a jiné ústavy, zařízení a podniky, v nichž se tyto odpadové kosti a rohovina pravidelně vyskytují, jsou povinny kosti a rohovinu uschovávati a je odevzdati oprávněným sběračům, kteří se vykáží úředním průkazem (licencí nebo živnostenským listem). Sběrači jsou povinni kosti a rohovinu odebrati.
(2) Odpadové kosti a rohovina v podnicích, ústavech a zařízeních v odstavci 1 nejmenovaných a v domácnostech musí býti uschovávány, odevzdávány a odebírány způsobem, který stanoví ministerstvo průmyslu, obchodu a živností v dohodě s ministerstvem sociální a zdravotní správy a - půjde-li o spoluúčast škol při sběru - též s s ministerstvem školství a národní osvěty vyhláškou uveřejněnou v Úředním listě.
(3) Vyhláškou podle odstavce 2 mohou býti i jinak stanoveny bližší předpisy o podmínkách i způsobu sběru kostí a rohoviny.
§ 4.
(1) Kdo se zabývá sběrem kostí a rohoviny a nemá živnostenského oprávnění, jímž by tato činnost byla kryta, jest povinen si opatřiti povolení (licenci), které uděluje okresní úřad. Sebrané kosti a rohovinu může prodati jen oprávněným obchodníkům s kostmi a rohovinou nebo zpracovatelům kostí a rohoviny.
(2) Kdo po živnostensku nabývá kostí a rohoviny za účelem obchodu s nimi, jest povinen opověděti obchod s kostmi a rohovinou, ledaže má širší živnostenské oprávnění zahrnující v sobě obchod s kostmi a rohovinou anebo že jest k tomu oprávněn na základě zákonných ustanovení o družstvech, omezujících podle svých stanov činnost na členy. Kosti a rohovinu může dodati jen oprávněným obchodníkům s kostmi a rohovinou anebo zpracovatelům kostí a rohoviny.
(3) Kdo po živnostensku zpracuje kosti a rohovinu, jest povinen si opatřiti zvláštní svolení ke zpracování kostí a rohoviny, jež udílí ministerstvo průmyslu, obchodu a živností po slyšení Sdružení průmyslů chemických pro Čechy a Moravu v Praze a příslušné obchodní a živnostenské komory se zřetelem k výrobním a odbytovým poměrům v hospodářském odvětví zpracování kostí a rohoviny.
(4) Zvláštního svolení ke zpracování kostí a rohoviny (odstavec 3) dosavadním způsobem nepotřebují:
a) výrobci technických a jedlých tuků, provozují-li výrobu v podnicích, jichž provozovna byla schválena živnostenským úřadem před účinností tohoto nařízení, pokud toto schválení nepominulo (§ 33 živnostenského řádu),
b) jiné podniky zpracující kosti a rohovinu, jež nabyly příslušného živnostenského oprávnění před účinností tohoto nařízení,
c) provozovatelé živnosti řeznické a uzenářské a továrny na konservy, pokud zpracovávají kosti a rohovinu ve svém podniku způsobem, který pojmově souvisí s provozem těchto živností.
§ 5.
(1) Před dalším živnostenským zpracováním na krmivo a hnojivo musí býti kosti odtučněny vhodným způsobem až na 1 %, vyjímajíc kosti zpracované v živnostech řeznických a uzenářských a v továrnách na konservy.
(2) Okresní úřad může po slyšení Sdružení průmyslů chemických pro Čechy a Moravu v Praze povoliti pro zpracování kostí na krmivo a hnojivo výjimky z ustanovení odstavce 1:
1. továrním podnikům na krmivo a hnojivo v rámci jejich dosavadní výrobnosti,
2. podnikům, jejichž spotřeba neodtučněných a neodkližených kostí nepřevyšuje 1.000 kg za měsíc, když získaný kostní šrot nebo kostní moučka
a) pochází z námezdního zpracování pro spotřebitele samého,
b) jest určena pro zkrmení ve vlastním podniku nebo
c) je dodávána dosavadním továrnám na další výrobu krmiv.
§ 6.
(1) Při provozování sběru kostí a rohoviny musí býti zachovány všechny zdravotní (lékařské a veterinární) předpisy, zejména musí býti kosti a rohovina uschovány na krytém, suchém a vzdušném místě a nesmí obtěžovati okolí nepřiměřeným zápachem.
(2) Výroba jedlého tuku a jiných poživatin jest dovolena jen z úplně čerstvých a zdravotně nezávadných kostí.
(3) Skladiště kostí a rohoviny obchodníků s kostmi a rohovinou podléhají živnostenskoprávnímu schválení.
(4) Sběr kostí a rohoviny a obchod s kostmi a rohovinou jsou podrobeny občanské kontrole zdravotní příslušnými veterináři a lékaři.
§ 7.
Úřady a obce jsou povinny spolupůsobiti při provádění tohoto nařízení.
§ 8.
Jednání nebo opominutí proti ustanovením tohoto nařízení a předpisů podle něho vydaných trestají, nejde-li o čin trestný soudy, okresní úřady pokutou do 20.000 K nebo vězením do 3 měsíců. Byla-li uložena pokuta, buď pro případ její nedobytnosti uložen zároveň náhradní trest vězení podle míry zavinění v mezích sazby trestu na svobodě na čin stanovené. Byl-li vedle pokuty uložen i trest na svobodě, nesmí spolu s náhradním trestem vězení přesahovati nejvyšší mez trestu na svobodě.
§ 9.
Ustanovení živnostenského řádu a předpisů jej měnících a doplňujících zůstávají nedotčena.
§ 10.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr průmyslu, obchodu a živností v dohodě se zúčastněnými ministry.
Dr. Hácha v. r.
Ing. Eliáš v. r.
Ježek v. r.
Dr. Šádek v. r.
Dr. Kalfus v. r.
Dr. Havelka v. r.
Dr. Kapras v. r.
Čipera v. r.
Dr. Krejčí v. r.
Dr. Feierabend v. r.
Dr. Klumpar v. r.