Vládní nařízení ze dne 21.12.1939 o hospodaření odpady

30.1.1940 | Sbírka:  29/1940 Sb. | Částka:  8/1940ASPI

Vztahy

Nadřazené: 330/1938 Sb.
Prováděcí: 1042/1948 Ú.l.I, 1031/1947 Ú.l.I
Pasivní derogace: 88/1949 Sb.
29/1940 Sb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 21. prosince 1939
o hospodaření odpadky
Vláda Protektorátu Čechy a Morava nařizuje podle čl. II ústavního zákona zmocňovacího ze dne 15. prosince 1938, č. 330 Sb.:
§ 1
(1) Toto nařízení se vztahuje na staré předměty a odpadové hmoty, kterých se pro další zužitkování v domácnosti, podniku nebo jiném zařízení již nepoužívá a které mají býti jako nepotřebné odstraněny (v dalším "odpadky").
(2) Na odpadky dovážené z ciziny se toto nařízení nevztahuje.
§ 2
Odpadky nesmějí býti ničeny, pokud to není nezbytně nutným z důvodů zdravotních nebo z jiného důležitého veřejného zájmu.
§ 3
(1) K zajištění řádného podchycení všech odpadků, spořádaného obchodu s nimi a jejich náležitého zužitkování se ukládá všeobecná povinnost sbírati, uschovávati, odevzdávati, odebírati a zužitkovati odpadky způsobem, který stanoví ministerstvo průmyslu, obchodu a živností.
(2) K provedení ustanovení odstavce 1 mohou býti i jinak stanoveny bližší předpisy o podmínkách a o způsobu sběru, odběru a zužitkování odpadů a vydány potřebné příkazy a zákazy. Předpisy a opatření, které mají ráz obecný, budou uveřejněny vyhláškou ministerstva průmyslu, obchodu a živností v Úředním listě. Půjde-li o spoluúčast škol při sběru odpadků, vydává ministerstvo průmyslu, obchodu a živností předpisy a opatření v dohodě s ministerstvem školství a národní osvěty. Předpisy a opatření, jimiž bude upravován způsob sběru odpadků v podnicích "Protektorátní dráhy Čech a Moravy" nebo "Protektorátní pošta Čech a Moravy" nebo v podnicích tabákové režie, budou vydávány v dohodě s příslušným ministerstvem.
§ 4
(1) Kdo sám anebo nanejvýše s příslušníky své rodiny bez pomocných sil a zvláštních zařízení sbírá odpadky obcházením domácností a jiných míst, u nichž se vyskytují, aby je odevzdal nebo prodal obchodníku s odpadky, potřebuje licenci okresního úřadu. Licence může zníti jen na sbírání odpadků všeho druhu. Sběrači mohou sebrané odpadky odevzdati nebo prodati jen oprávněným obchodníkům s odpadky.
(2) Kdo jinak nežli způsobem uvedeným v odstavci 1 odpadků nabývá, s nimi obchoduje nebo je třídí, potřebuje k tomu kromě příslušného živnostenského oprávnění zvláštní povolení, jež udílí ministerstvo průmyslu, obchodu a živností. Toto povolení může býti vázáno na podmínky a příkazy.
(3) Obchod s odpadky může býti bez povolení podle odstavce 2 provozován jen do 31. března 1940. Nebylo-li dáno povolení podle odstavce 2, ztrácí živnostenské oprávnění dnem 31. března 1940 svou platnost a musí býti vráceno příslušnému živnostenskému úřadu.
§ 5
Ministerstvo průmyslu, obchodu a živností může svá oprávnění, vyplývající z tohoto nařízení, přenášeti zcela nebo částečně na podřízené úřady.
§ 6
Za dodržování předpisů tohoto nařízení a příkazů a zákazů na jeho základě vydaných jest odpovědna hlava rodiny nebo majitel a vedoucí podniku, ústavu, úřadu nebo jiného zařízení, v němž se odpadky vyskytují, jakož i osoby pověřené odebíráním odpadků.
§ 7
Úřady, veřejné ústavy a podniky a veřejnoprávní korporace jsou povinny spolupůsobiti při provádění tohoto nařízení.
§ 8
(1) Jednání nebo opominutí proti ustanovením tohoto nařízení a předpisů podle něho vydaných trestají, nejde-li o čin trestný soudy, okresní úřady pokutou do 20.000 K nebo vězením do 3 měsíců. Byla-li uložena pokuta, buď pro případ její nedobytnosti uložen zároveň náhradní trest vězení podle míry zavinění v mezích sazby trestu na svobodě, na čin stanovené. Byl-li vedle pokuty uložen i trest na svobodě, nesmí tento trest na svobodě spolu s náhradním trestem vězení přesahovati nejvyšší přípustnou mez trestu na svobodě.
(2) Byl-li sběrač anebo živnostník již dvakráte trestán, ať pokutou nebo trestem na svobodě podle předpisů tohoto nařízení, může býti vysloveno odnětí jeho oprávnění podle § 4, odst. 1 a 2.
§ 9
Ustanovení § 3, § 4, odst. 2 a 3, § § 5 až 8 tohoto nařízení se vztahují i na odpadové kosti a rohovinu, o nichž jinak platí vládní nařízení ze dne 23. listopadu 1939, č. 312 Sb., o povinném sběru kostí a rohoviny, o obchodu s nimi a o jejich zpracování.
§ 10
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr průmyslu, obchodu a živností v dohodě se zúčastněnými ministry.
Dr. Hácha v.r.
Ing. Eliáš v.r.
Ježek v.r.
Dr. Šádek v.r.
Dr. Kalfus v.r.
Dr. Havelka v.r.
Dr. Kapras v.r.
Čipera v.r.
Dr. Krejčí v.r.
Dr. Feierabend v.r.
Dr. Klumpar v.r.