Vyhláška ze dne 3.10.2014, kterou se mění vyhláška č. 346/2013 Sb., o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance

14.10.2014 | Sbírka:  216/2014 Sb. | Částka:  91/2014ASPI

Vztahy

Nadřazené: 6/1993 Sb.
Aktivní derogace: 346/2013 Sb.
216/2014 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 3. října 2014,
kterou se mění vyhláška č. 346/2013 Sb., o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance
Česká národní banka stanoví podle § 41 odst. 3 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 227/2013 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 346/2013 Sb., o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance, se mění takto:
1. Poznámka pod čarou č. 1 zní:
„1) Čl. 5 Protokolu (č. 4) o statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky.
Nařízení Rady (ES) č. 2533/98 ze dne 23. listopadu 1998 o shromažďování statistických informací Evropskou centrální bankou, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013 ze dne 21. května 2013 o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii.
Nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 1071/2013 ze dne 24. září 2013 o rozvaze sektoru měnových finančních institucí (přepracované znění) (ECB/2013/33).
Nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 1072/2013 ze dne 24. září 2013 o statistice úrokových sazeb uplatňovaných měnovými finančními institucemi (přepracované znění) (ECB/2013/34), v platném znění.
Nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 1409/2013 ze dne 28. listopadu 2013 o statistice platebního styku (ECB/2013/43).
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 184/2005 ze dne 12. ledna 2005 o statistice Společenství týkající se platební bilance, mezinárodního obchodu službami a přímých zahraničních investic, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012.“.
2. V § 3 odst. 1 písmeno b) zní:
„b) do 17 dnů po skončení kalendářního měsíce, k němuž se vztahují, tyto výkazy:
1. VT (ČNB) 1-12 „Měsíční výkaz banky/pobočky zahraniční banky o odpisech úvěrů a jiných pohledávek“,
2. VUS (ČNB) 1-12 „Měsíční výkaz banky/pobočky zahraniční banky o úrokových sazbách přijatých vkladů a úvěrů“,
3. VUS (ČNB) 2-12 „Měsíční výkaz banky/pobočky zahraniční banky o úrokových sazbách poskytnutých úvěrů“ a
4. VUS (ČNB) 3-12 „Měsíční výkaz banky/pobočky zahraniční banky o úrokových sazbách neobchodovatelných dluhových cenných papírů“,“.
3. V § 3 odst. 1 písm. c) body 1 až 3 znějí:
„1. VUS (ČNB) 11-12 „Měsíční výkaz banky/pobočky zahraniční banky o úrokových sazbách nově přijatých vkladů a úvěrů“,
2. VUS (ČNB) 12-12 „Měsíční výkaz banky/pobočky zahraniční banky o úrokových sazbách nově poskytnutých úvěrů“ a
3. VUS (ČNB) 13-12 „Měsíční výkaz banky/pobočky zahraniční banky o úrokových sazbách neobchodovatelných dluhových cenných papírů v nových obchodech“,“.
4. V § 3 odst. 1 se písmeno d) zrušuje.
Dosavadní písmena e) až h) se označují jako písmena d) až g).
5. V § 3 odst. 1 písm. e) se body 1 až 3 zrušují.
Dosavadní body 4 až 7 se označují jako body 1 až 4.
6. V § 3 odst. 2 se slova „f) až h)“ nahrazují slovy „e) až g)“.
7. V § 4 odst. 1 písm. d) se na konci bodu 2 čárka nahrazuje slovem „a“, na konci bodu 3 se slovo „a“ nahrazuje čárkou a bod 4 se zrušuje.
8. V § 5 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:
„b) do 20. února podle stavu k 31. prosinci předcházejícího roku výkaz PLS (ČNB) 10-01 „Roční výkaz o platebním styku banky/pobočky zahraniční banky“,“.
Dosavadní písmena b) až d) se označují jako písmena c) až e).
9. V § 7 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 2 až 4.
10. V § 7 odstavec 4 zní:
„(4) Výkaz podle odstavce 3 za 4. čtvrtletí se předkládá do 25. března následujícího roku.“.
11. V § 8 odst. 1 se slova „f) až h)“ nahrazují slovy „e) až g)“.
12. V § 9 odst. 1 se za slovy „výkaz Bil (ČNB) 1-12“ slovo „a“ nahrazuje čárkou a za slovy „výkaz E (ČNB) 9-01“ se vkládají slova „a výkaz E (ČNB) 10-01“.
13. V § 11 odst. 1 se slova „§ 7 odst. 4“ nahrazují slovy „§ 7 odst. 3“.
14. V § 12 odst. 2 se slova „Bil (ČNB) 9-12,“ a slova „E (ČNB) 7-04,“ zrušují.
15. § 15 včetně nadpisu zní:
㤠15
Zvláštní ustanovení
Výkaz podle § 3 odst. 1 písm. g) sestaví banka a pobočka zahraniční banky naposledy k 31. březnu 2015.“.
16. V příloze č. 1 se body 2, 4 až 8 a 40 zrušují.
Dosavadní bod 3 se označuje jako bod 2, dosavadní body 9 až 39 se označují jako body 3 až 33 a dosavadní body 41 až 43 se označují jako body 34 až 36.
17. V příloze č. 1 bodu 14 větě poslední se slova „vztahy vůči clearingovým protistranám a vůči specializovaným institucím pro sekuritizaci aktiv“ nahrazují slovy „závazky vůči clearingovým protistranám, specializovaným institucím pro sekuritizaci aktiv a svěřenským fondům“.
18. V příloze č. 1 bodu 15 větě první se za slova „o stavu“ vkládá slovo „jednotlivých“.
19. Na konci přílohy č. 1 se doplňuje bod 37, který zní:
„37. PLS (ČNB) 10-01 „Roční výkaz o platebním styku banky/pobočky zahraniční banky“
Výkaz obsahuje údaje o počtu a druhu účtů vedených klientům, o počtu provozovaných zařízení akceptujících platební karty (dále jen „akceptační zařízení“) v členění podle jejich druhu a země umístění, o počtu a druhu vydaných platebních karet a o počtu a objemu platebních transakcí na nich uskutečněných, o počtu a objemu klientských transakcí podle druhu platební služby v geografickém členění, o počtu a objemu platebních transakcí provedených na akceptačních zařízeních v členění podle vydavatele karty, podle druhu platební transakce provedené kartou v dalším geografickém členění podle země umístění a provozovatele akceptačního zařízení a údaje o počtu a objemu hotovostních klientských transakcí prováděných na přepážce vykazující banky/pobočky zahraniční banky nebo u obchodníka.“.
Čl. II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015.
Guvernér:
v z. Ing. Hampl, MSc., Ph.D., v. r.
viceguvernér