Úřední sdělení ze dne 22.10.2014 k § 24 a § 25 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 227/2013 Sb., a k vyhlášce č. 253/2013 Sb., kterou se stanoví podmínky tvorby povinných minimálních rezerv

3.11.2014 | Sbírka:  23/2014 (CBO) | Částka:  17/2014ASPI

Vztahy

Nadřazené: 253/2013 Sb., 6/1993 Sb.
Aktivní derogace: 8/2013 (CBO)
Pasivní derogace: 7/2015 (CBO)
23/2014
ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ
ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY
ze dne 22. října 2014
k § 24 a § 25 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 227/2013 Sb., a k vyhlášce č. 253/2013 Sb., kterou se stanoví podmínky tvorby povinných minimálních rezerv
Česká národní banka k § 24 a § 25 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 227/2013 Sb., (dále jen „zákon“) a k vyhlášce č. 253/2013 Sb., kterou se stanoví podmínky tvorby povinných minimálních rezerv (dále jen „vyhláška“), sděluje:
I.
(K § 24 odst. 1 zákona)
Účty pro udržování povinných minimálních rezerv
1. Banka a pobočka zahraniční banky (dále jen „banka“) a spořitelní a úvěrní družstvo (dále jen „družstevní záložna“) udržuje povinné minimální rezervy
a) v případě, že je přímým účastníkem platebního systému CERTIS provozovaného Českou národní bankou, na svém účtu platebního styku a též na účtu pro výběry a skládání hotovostí u České národní banky, pokud má tento účet zřízen,
b) v případě, že není přímým účastníkem platebního systému CERTIS, na účtu pro výběry a skládání hotovostí, pokud má tento účet zřízen,
c) v případě, že není přímým účastníkem platebního systému CERTIS a nemá zřízen účet pro výběry a skládání hotovostí, na zvláštním účtu pro držení povinných minimálních rezerv u České národní banky; v tomto případě banka nebo družstevní záložna požádá o zřízení tohoto zvláštního účtu alespoň 10 pracovních dní před začátkem udržovacího období, ve kterém je poprvé povinna uložit povinné minimální rezervy na účet u České národní banky.
2. S žádostí o zřízení účtu platebního styku u České národní banky se banka a družstevní záložna obrací na sekci 320 - peněžní a platebního styku. Kontaktní elektronická adresa je:
certis@cnb.cz
a kontaktními osobami jsou:
Milada Macková telefon 224 413 675 e-mail: Milada.Mackova@cnb.cz
Ing. Petr Kocfelda telefon 224 413 355 e-mail: Petr.Kocfelda@cnb.cz
3. S žádostí o zřízení účtu pro výběry a skládání hotovostí u České národní banky se banka a družstevní záložna obrací na sekci 320 - peněžní a platebního styku. Kontaktními osobami jsou:
Ing. Jana Bidlová telefon 224 412 703 e-mail: Jana.Bidlova@cnb.cz
Tomáš Pekárek telefon 224 413 897 e-mail: Tomas.Pekarek@cnb.cz
4. S žádostí o zřízení zvláštního účtu pro držení povinných minimálních rezerv u České národní banky se banka a družstevní záložna obrací na sekci 220 - rozpočtu a účetnictví. Kontaktní elektronická adresa je:
uctybank@cnb.cz
a kontaktními osobami jsou:
Ing. Marie Hartmannová, MBA telefon 224 412 309
Miloslava Říhová telefon 224 412 827 fax 224 414 486
II.
(K § 5 vyhlášky)
Základ pro výpočet stanovené výše povinných minimálních rezerv
1. Pro sestavení základu pro výpočet stanovené výše povinných minimálních rezerv pro jednotlivá udržovací období banka použije výkaz Bil (ČNB) 1-12 Měsíční bilance aktiv a pasiv banky/pobočky zahraniční banky, datová oblast RIS11_26 „Údaje pro výpočet PMR“. Družstevní záložna použije výkaz DZ (ČNB) 26-12 Měsíční výkaz o vybraných závazcích pro výpočet PMR, datová oblast RIS11_26 „Údaje pro výpočet PMR“.
2. Základ pro výpočet stanovené výše povinných minimálních rezerv se sestaví podle vzorce (použije se sl. 1: rezidenti a nerezidenti celkem):
ř.7 sl.1 - ř.8 sl.1 + ř.9 sl.1 - ř.10 sl.1 - ř.11 sl.1 + ř.12 sl.1 - ř.13 sl.1 - ř.14 sl.1
ř. 7: vklady a úvěry přijaté od osob jiných než bank nebo družstevních záložen se splatností do 2 let včetně
ř. 8: úvěry z repo obchodů přijaté od osob jiných než bank nebo družstevních záložen se splatností do 2 let včetně
ř. 9: emitované neobchodovatelné dluhové cenné papíry se splatností do 2 let včetně
ř. 10: emitované neobchodovatelné dluhové cenné papíry se splatností do 2 let včetně v držení bank
ř. 11: emitované neobchodovatelné dluhové cenné papíry se splatností do 2 let včetně v držení družstevních záložen
ř. 12: emitované ostatní dluhové cenné papíry se splatností do 2 let včetně
ř. 13: emitované ostatní dluhové cenné papíry se splatností do 2 let včetně v držení bank
ř. 14: emitované ostatní dluhové cenné papíry se splatností do 2 let včetně v držení družstevních záložen
Splatností se rozumí původní splatnost závazků.
Vypočtená stanovená výše povinných minimálních rezerv se zaokrouhluje matematicky na celé koruny.
III.
(K § 5 vyhlášky)
Ověření stanovené výše povinných minimálních rezerv
1. Banka a družstevní záložna vypočte stanovenou výši povinných minimálních rezerv a za účelem ověření správnosti svého výpočtu oznámí její výši České národní bance nejpozději do 25. kalendářního dne měsíce, který předchází měsíci, v němž začíná udržovací období. Česká národní banka potvrdí oznámenou stanovenou výši povinných minimálních rezerv, a to nejpozději do konce pracovního dne, který bezprostředně předchází počátku udržovacího období. V případě, že se oznámená stanovená výše povinných minimálních rezerv neshoduje s výpočtem provedeným Českou národní bankou, bude stanovená výše povinných minimálních rezerv určena na základě vzájemné konzultace ČNB a dotčené banky nebo družstevní záložny, a to ve lhůtě podle věty druhé.
2. Pro účely výpočtu stanovené výše povinných minimálních rezerv zohlední Česká národní banka opravy stanovené výše povinných minimálních rezerv, provedené z důvodu nápravy chybného vykázání závazků ve statistických výkazech, a to nejpozději do 15. kalendářního dne měsíce, ve kterém začalo udržovací období. Náležitostmi oprav jsou písemná forma, uvedení výše závazků, jejichž změna ovlivnila základ pro výpočet stanovené výše povinných minimálních rezerv, opravená stanovená výše povinných minimálních rezerv a stručné odůvodnění. Česká národní banka zašle své vyjádření do tří pracovních dnů od obdržení požadavku.
3. Připadne-li konec lhůty uvedené v odstavci 1 a odstavci 2 na den, který není pracovním dnem, posledním dnem lhůty je nejbližší následující pracovní den.
4. Při oznamování a opravách stanovené výše povinných minimálních rezerv se banka a družstevní záložna obrací na sekci 610 - bankovních obchodů. Kontaktní elektronická adresa je:
pmr.potvrzeni@cnb.cz
a kontaktními osobami jsou:
Ing. Miroslava Mrlíková telefon 224 412 582 e-mail: Miroslava.Mrlikova@cnb.cz
Ing. Ondřej Stanislav telefon 224 414 358 e-mail: Ondrej.Stanislav@cnb.cz
Ing. Jiří Vataha telefon 224 413 473 e-mail: Jiri.Vataha@cnb.cz
IV.
(K § 4 odst. 1 vyhlášky)
Udržovací období
Kalendář jednotlivých udržovacích období včetně příslušného výkazu pro výpočet stanovené 
výše povinných minimálních rezerv pro rok 2014 a 2015: 

 

 
------------------------------------ ------------------------------------
Udržovací období povinných        Výkaz pro výpočet povinných 
minimálních rezerv            minimálních rezerv 
                     ke dni 
------------------------------------ ------------------------------------
    od 06. 11. 2014 do 03. 12. 2014     30. 09. 2014 
                     
od 04. 12. 2014 do 31. 12. 2014     31. 10. 2014 
                     
od 01. 01. 2015 do 04. 02. 2015     30. 11. 2014 
                     
od 05. 02. 2015 do 04. 03. 2015     31. 12. 2014 
                     
od 05. 03. 2015 do 01. 04. 2015     31. 01. 2015 
                     
od 02. 04. 2015 do 06. 05. 2015     28. 02. 2015 
                     
od 07. 05. 2015 do 03. 06. 2015     31. 03. 2015 
                     
od 04. 06. 2015 do 01. 07. 2015     30. 04. 2015 
                     
od 02. 07. 2015 do 05. 08. 2015     31. 05. 2015 
                     
od 06. 08. 2015 do 02. 09. 2015     30. 06. 2015 
                     
od 03. 09. 2015 do 30. 09. 2015     31. 07. 2015 
                     
od 01. 10. 2015 do 04. 11. 2015     31. 08. 2015 
                     
od 05. 11. 2015 do 02. 12. 2015     30. 09. 2015 
                     
od 03. 12. 2015 do 06. 01. 2016     31. 10. 2015 
------------------------------------ ------------------------------------
V.
(K § 3 odst. 3 a odst. 4 vyhlášky)
Plnění stanovené výše povinných minimálních rezerv
1. Základem pro výpočet průměrné výše povinných minimálních rezerv jsou denní konečné stavy účtu, popř. účtů, na kterých udržuje banka a družstevní záložna povinné minimální rezervy podle části I bodu 1. Průměrná výše povinných minimálních rezerv za dané udržovací období se vypočte jako součet těchto denních konečných stavů v jednotlivých dnech udržovacího období dělený počtem kalendářních dní udržovacího období. U nepracovních dní se pro součet konečných stavů těchto účtů použije konečný stav nejbližšího předcházejícího pracovního dne. Průměrná výše povinných minimálních rezerv se zaokrouhluje matematicky na celé koruny.
2. V případě, že banka nebo družstevní záložna udržuje povinné minimální rezervy na účtu pro výběry a skládání hotovostí podle části I bodu 1 a) nebo b) a konečný denní zůstatek na tomto účtu je záporný, použije se pro účely výpočtu průměrné výše povinných minimálních rezerv nulový zůstatek.
VI.
(K § 24 odst. 1 zákona)
Úročení povinných minimálních rezerv
1. Úrok z udržovaných povinných minimálních rezerv je vypočítán z průměrné výše povinných minimálních rezerv, maximálně však z jejich výše stanovené vyhláškou, a počtu kalendářních dnů daného udržovacího období. Úrokovou sazbou je úroková sazba pro dvoutýdenní repo operace České národní banky platná během udržovacího období a vyhlašovaná ve Věstníku České národní banky.
2. Úrok z udržovaných povinných minimálních rezerv se vypočítá podle vzorce:
 

     PMRt x nt x USt            nt  usi
 Rt = --------------------       USt = suma ------
      360 x 100              i=1  nt

kde
Rt = úrok za držení stanovené výše povinných minimálních rezerv v udržovacím období t
PMRt = průměrná výše, maximálně však stanovená výše povinných minimálních rezerv v udržovacím období t
nt = počet kalendářních dnů udržovacího období t
USt = průměrná úroková sazba za udržovací období t
i = i-tý kalendářní den udržovacího období
usi = 2T repo sazba v daném dni i
3. Při výpočtu úroku Česká národní banka provádí výpočty na 3 desetinná místa a konečný úrok matematicky zaokrouhlí na nejbližší haléř.
4. Úrok z udržovaných povinných minimálních rezerv zúčtuje Česká národní banka druhý pracovní den po uplynutí udržovacího období, za něž úrok přísluší.
5. Úrok z udržovaných povinných minimálních rezerv a případný úrok za nedodržení stanovené výše povinných minimálních rezerv (viz část VII.) zúčtuje Česká národní banka na
a) vnitřní účet banky nebo družstevní záložny, pokud jsou povinné minimální rezervy udržovány na účtu platebního styku podle části I, bodu 1 a); v tom případě banka a družstevní záložna sdělí České národní bance vnitřní účet pro zúčtování úroků z udržovaných povinných minimálních rezerv nebo za jejich nedodržení a rovněž jeho změnu,
b) účet pro výběry a skládání hotovostí, pokud banka nebo družstevní záložna udržuje povinné minimální rezervy pouze na tomto účtu,
c) zvláštní účet pro držení povinných minimálních rezerv u České národní banky, pokud banka nebo družstevní záložna udržuje povinné minimální rezervy na tomto účtu.
6. Kontaktním místem České národní banky, jež přijímá informaci o vnitřních účtech banky nebo družstevní záložny pro zúčtování úroku z udržovaných povinných minimálních rezerv a úroku za případné nedodržení jejich stanovené výše podle části VI. bodu 5 a) je sekce 320 - peněžní a platebního styku. Tato skutečnost je v souladu se smlouvou o účasti v platebním systému CERTIS uzavřenou mezi bankou nebo družstevní záložnou a Českou národní bankou.
VII.
(K § 25 zákona)
Opatření ukládané při nedodržení stanovené výše povinných minimálních rezerv
1. Pokud banka nebo družstevní záložna nedodrží stanovenou výši povinných minimálních rezerv, je Česká národní banka oprávněna účtovat jí z částky, o kterou není stanovená výše naplněna, úrok ve výši odpovídající dvojnásobku platné lombardní sazby vyhlášené ve Věstníku České národní banky. Částkou, o kterou není stanovená výše naplněna, se rozumí rozdíl mezi stanovenou výší povinných minimálních rezerv a jejich průměrnou výší za dané udržovací období.
2. Úrok za nedodržení stanovené výše povinných minimálních rezerv se vypočítá podle vzorce:
      NDt x nt x SUSi              nt   susi
   SUi = ------------------        SUSt = suma  -----------
       360 x 100               i=1   nt

kde:
SUt = úrok za nedodržení stanovené výše povinných minimálních rezerv v udržovacím období t
NDt = částka nedodržení (rozdíl mezi stanovenou výší povinných minimálních rezerv a průměrnou výší povinných minimálních rezerv v udržovacím období t)
SUSt = průměrná sazba za nedodržení stanovené výše povinných minimálních rezerv v udržovacím období t
i = i-tý kalendářní den udržovacího období t
susi = sazba za nedodržení stanovené výše povinných minimálních rezerv v kalendářním dni i (dvojnásobek lombardní sazby)
nt = počet kalendářních dní udržovacího období t
3. Při výpočtu úroku za nedodržení stanovené výše povinných minimálních rezerv Česká národní banka provádí výpočet na 3 desetinná místa a konečný úrok matematicky zaokrouhlí na nejbližší haléř.
4. Úrok za nedodržení stanovené výše povinných minimálních rezerv zúčtuje Česká národní banka inkasní formou vždy 15. kalendářní den měsíce následujícího po měsíci, v němž udržovací období začalo. Pokud není tento den dnem pracovním, Česká národní banka zúčtuje úrok nejbližší následující pracovní den.
VIII.
Udržování povinných minimálních rezerv v případě zániku, přeměny, převodu podniku nebo rozdělení banky nebo družstevní záložny
Postup při plnění povinnosti udržovat povinné minimální rezervy v případě zániku, přeměny, převodu podniku nebo rozdělení banky nebo družstevní záložny se doporučuje konzultovat s Českou národní bankou, a to v dostatečném časovém předstihu.
IX.
Podle tohoto úředního sdělení se postupuje od 3. listopadu 2014. Tímto dnem pozbývá platnosti úřední sdělení České národní banky ze dne 28. srpna 2013 k § 24 a § 25 zákona č. 6/1993 S., o České národní bance, ve znění zákona č. 227/2013 Sb., a k vyhlášce č. 253/2013 Sb., kterou se stanoví podmínky tvorby povinných minimálních rezerv.
Viceguvernér
Ing. Mojmír Hampl, MSc., Ph.D. v. r.