Vyhláška ze dne 1.2.1940 o zákazu volného prodeje některých luštěnin a o povinnosti hlásiti jich zásoby

15.2.1940 | Sbírka:  59/1940 Sb. | Částka:  18/1940ASPI

Vztahy

Nadřazené: 206/1939 Sb.
Pasivní derogace: 118/1945 Sb.
59/1940 Sb.
Vyhláška
předsedy vlády
ze dne 1. února 1940
o zákazu volného prodeje některých luštěnin a o povinnosti hlásiti jich zásoby.
Podle § 11 vládního nařízení ze dne 18. září 1939, č. 206 Sb., kterým se zmocňuje ministerstvo zemědělství k úpravě hospodaření některými potravinami a krmivy, vyhlašuji:
§ 1.
(1) Volný prodej nebo jiné zcizení hrachu, čočky a jedlých fazolí, v dalším "luštěniny", se zakazuje.
(2) Dodávati luštěniny uvedené v odstavci 1 na základě kupních smluv, uzavřených před účinností této vyhlášky, je dovoleno pouze se souhlasem Výsadní obilní společnosti.
(3) Ustanovení odstavců 1 a 2 se nevztahují na prodej a dodávku luštěnin Výsadní obilní společnosti a na plnění naturálních dávek podle § 3, odst. 1, písm. c) a § 3, odst. 2.
§ 2.
Odběr luštěnin bude upraven zvláštní vyhláškou.
§ 3.
(1) Pěstitelé luštěnin smějí si ponechati a použíti toto množství:
a) k setí: na každý ha osevní plochy nejvýše 160 kg hrachu drobnozrnného nebo 190 kg hrachu velkozrnného; 90 kg čočky drobnozrnné nebo 110 kg čočky velkozrnné, nebo 120 kg jedlých fazolí;
b) pro vlastní spotřebu a pro spotřebu osob stravujících se v jejich zemědělském podniku: na dobu do 15. září 1940 1 kg luštěnin na osobu a na 4 týdny;
c) pro splnění smluvních naturálních dávek: na dobu do 15. září 1940 1 kg luštěnin na osobu a na 4 týdny samozásobitelům uvedeným v § 1, písm. A vyhlášky předsedy vlády ze dne 23. listopadu 1939, č. 278 Sb., kterou se stanoví spotřební dávky samozásobitelů, vyjímajíc propachtovatele zemědělských podniků nebo pozemků a členy jejich domácností;
d) ke krmení: zadinu uvedených luštěnin, nehodící se k lidské výživě.
(2) Smluvní naturální dávky luštěnin (odstavec 1, písm. c) smějí býti plněny jen do množství, jež samozásobitelé uvedení v odstavci 1, písm. c) smějí spotřebovati při spotřební dávce 1 kg luštěnin na osobu a na 4 týdny. Smluvní naturální dávky luštěnin nesmějí býti vůbec plněny propachtovatelům zemědělských podniků nebo pozemků. Naturální dávky, které v důsledku ustanovení tohoto odstavce nebudou splněny, jest zaplatiti v penězích.
§ 4.
Pěstitelé luštěnin, i když nepodléhají ohlašovací povinnosti podle § 5, odst. 2, jsou povinni prodati Výsadní obilní společnosti veškeré luštěniny, jež jim zbývají po uspokojení potřeby podle § 3.
§ 5.
(1) Obchodníci a podniky, které opracovávají a zpracovávají luštěniny, mají-li podle stavu ke dni uveřejnění této vyhlášky na skladě úhrnem více než 50 kg luštěnin, jsou povinni ohlásiti tyto zásoby nejpozději do 7 dnů od účinnosti této vyhlášky obecnímu úřadu svého bydliště (sídla). V hlášení (podle přílohy 1) jest uvésti jméno (firmu) a bydliště (sídlo) držitele zásob, místo, kde zásoby jsou uloženy, a množství (podle váhy) toho kterého druhu luštěnin.
(2) Pěstitelé luštěnin, jimž - po odečtení spotřebních množství, povolených pro ně a pro osoby stravující se v jejich zemědělském podniku, jakož i pro splnění naturálních dávek (§ 3) - zbývá ještě k osevu a prodeji úhrnem více než 25 kg luštěnin, jsou povinni ohlásiti tyto zásoby ve lhůtě stanovené v odstavci 1 obecnímu úřadu sídla svého zemědělského závodu. V hlášení (podle přílohy 2) jest uvésti jméno pěstitele, sídlo jeho zemědělského závodu, místo, kde zásoby jsou uloženy, jakož i jaké množství toho kterého druhu luštěnin je určeno k osevu (§ 3) a jaké množství je určeno k prodeji (§ 4).
(3) Povinnost hlášení podle odstavce 1 se týká též zásob, které byly do celního území Protektorátu Čechy a Morava dovezeny, i když nebyly procleny.
§ 6.
(1) Obecní úřad sestaví na základě hlášení podaných podle § 5 dvojí úhrnné přehledy (podle přílohy 3 a 4), každý z nich ve dvou vyhotoveních, pro celý obvod obce, a to zvláště z hlášení obchodníků a podniků (§ 5, odst. 1 a 3) a zvláště z hlášení pěstitelů luštěnin (§ 5, odst. 2). Všechny přehledy jest vypracovati odděleně podle jednotlivých druhů luštěnin.
(2) Jedno vyhotovení obou úhrnných přehledů doručí obecní úřad okresnímu úřadu nejpozději do tří dnů po uplynutí lhůty předepsané pro splnění ohlašovací povinnosti (§ 5). V téže třídenní lhůtě podají obecní úřady okresnímu úřadu případnou zápornou zprávu.
(3) Okresní úřad pořídí na základě přehledů vypracovaných obecními úřady stejným postupem (odstavec 1) opět dvojí úhrnné přehledy pro celý obvod okresu, a to také ve dvou vyhotoveních. Jedno vyhotovení obou úhrnných přehledů pro okres jest zaslati Výsadní obilní společnosti nejpozději do 4 dnů po uplynutí lhůty předepsané pro předložení obecních přehledů.
§ 7.
Ministerstvo zemědělství nebo s jeho souhlasem Výsadní obilní společnost může povoliti výjimky z ustanovení této vyhlášky.
§ 8.
Přestupky ustanovení této vyhlášky se trestají podle § 9 zmocňovacího nařízení.
§ 9.
Touto vyhláškou zůstává nedotčena vyhláška předsedy vlády ze dne 17. ledna 1940, č. 58 Sb., o prodeji uznaného osiva luštěnin, olejnatých plodin a olejnatých semen.
§ 10.
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ing. Eliáš v. r.
Příl.1
Hlášení zásob luštěnin u obchodníků a podniků podle vyhlášky předsedy vlády ze dne 1. února 1940, č. 59 Sb.
Jméno (firma) ....................*)  obchodník luštěninami
                    podnik zpracující luštěniny

Bydliště (sídlo), obec ...........   Politický okres ...........

Hlásím, že mám na skladě toto množství luštěnin:

+----------------+-------+-------+--------+--------+-------------+
|   Místo,   | Hrách | Čočka | Jedlé | Celkem | Poznámka  |
|kde jsou zásoby |    |    | fazole |    |       |
|  uloženy   +-------+-------+--------+--------+       |
|        | kg  | kg  |  kg  |  kg  |       |
+----------------+-------+-------+--------+--------+-------------+
|        |    |    |    |    |       |
|        |    |    |    |    |       |
|        |    |    |    |    |       |
|        |    |    |    |    |       |
|        |    |    |    |    |       |
|        |    |    |    |    |       |

V ................ dne ..........


                    ......................
                        podpis

*) Nehodící se škrtne.
Příl.2
Hlášení pěstitelů luštěnin podle vyhlášky předsedy vlády ze dne 1. února 1940, č. 59 Sb.
Jméno pěstitele ..................................................

Sídlo zemědělského závodu ........................................

Obec .............................  Politický okres ............

   Hlásím, že mám v zásobě toto množství luštěnin pro jarní setí
a na prodej:

+----------------+------------------+------------------+------------------+----------+
|  Místo,   |   Hrách    |   Čočka    |   Jedlé    | Celkem  |
|kde jsou zásoby |         |         |   fazole    |     |
|  luštěnin   +-------+----------+-------+----------+-------+----------+----------+
|  uloženy   | k setí|k prodeji | k setí|k prodeji | k setí|k prodeji |     |
|        +-------+----------+-------+----------+-------+----------+----------+
|        |  kg |  kg  |  kg |  kg  |  kg |  kg  |  kg  |
+----------------+-------+----------+-------+----------+-------+----------+----------+
|        |    |     |    |     |    |     |     |
|        |    |     |    |     |    |     |     |
|        |    |     |    |     |    |     |     |
|        |    |     |    |     |    |     |     |
|        |    |     |    |     |    |     |     |
|        |    |     |    |     |    |     |     |
|        |    |     |    |     |    |     |     |


V ................... dne ..............

                          ............................
                                podpis
Příl.3
Obec ........................   V ........... dne ........ 1940.

Okres .......................

  Obecní přehled zásob luštěnin u obchodníků a podniků podle
   vyhlášky předsedy vlády ze dne 1. února 1940, č. 59 Sb.

+--------+-------------+------------------+----------+-----------+
| Druh | U obchodníků| U podniků, které | Dohromady| Poznámka |
|luštěnin|       |  opracovávají  |     |      |
|    |       | a zpracovávají |     |      |
|    |       |  luštěniny   |     |      |
|    +-------------+------------------+----------+-----------+
|    |   kg   |    kg    |   kg  |      |
+--------+-------------+------------------+----------+-----------+
|Hrách  |       |         |     |      |
+--------+-------------+------------------+----------+-----------+
|Čočka  |       |         |     |      |
+--------+-------------+------------------+----------+-----------+
|Jedlé  |       |         |     |      |
|fazole |       |         |     |      |
+--------+-------------+------------------+----------+-----------+


         Obecní úřad v ..........................


Razítko                ..........................
                        starosta
Příl.4
Obec ........................   V .......... dne ......... 1940.

Okres .......................

  Obecní přehled zásob luštěnin u pěstitelů podle vyhlášky
     předsedy vlády ze dne 1. února 1940, č. 59 Sb.

+--------------+--------+-----------+-----------+----------------+
|Druh luštěnin | K setí | K prodeji | Dohromady | Poznámka    |
|       +--------+-----------+-----------+        |
|       |  kg |   kg  |  kg   |        |
+--------------+--------+-----------+-----------+----------------+
|Hrách     |    |      |      |        |
+--------------+--------+-----------+-----------+----------------+
|Čočka     |    |      |      |        |
+--------------+--------+-----------+-----------+----------------+
|Jedlé fazole |    |      |      |        |
+--------------+--------+-----------+-----------+----------------+


         Obecní úřad v ..................


Razítko               .........................
                      starosta