Opatření ze dne 5.1.2015 obecné povahy, kterým se omezuje plavební provoz

5.1.2015 | Sbírka:  1/2015 (PL) | Částka:  0/2015ASPI

Vztahy

Nadřazené: 500/2004 Sb., 114/1995 Sb.
Pasivní derogace: 4/2016 (PL)
1/2015
opatření obecné povahy
kterým se omezuje plavební provoz
Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:
opatření obecné povahy 1/2015
kterým se omezuje plavební provoz
Článek 1
Předmět úpravy
Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 4/DC/15 (dále jen opatření obecné povahy) z důvodu poruchy dělící zdi v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě omezuje plavební provoz
na vodní cestě Labe,
v ř. km. 767,48 (velká plavební komora Ústí nad Labem-Střekov),
od 01.01.2015.
Článek 2
Organizace omezení plavebního provozu
1. K proplavení velkou plavební komorou dojde pouze v nutných případech, kdy plavidla nebo sestavy plavidel přesáhnou rozměry umožňující proplavení malou plavební komorou.
2. Vyvazování proplavovaných plavidel je možné pouze u pravé zdi velké plavební komory.
3. Hladina ve velké plavební komoře bude mimo proplavovací cyklus trvale udržována na úrovni spodní vody.
4. Je nutné počítat s delší dobou proplavení vzhledem k pomalejšímu plnění velké plavební komory.
Článek 3
Odůvodnění
Z důvodu poruchy na dělící zdi mezi velkou plavební komorou a podjezím vodního díla Ústí nad Labem-Střekov bylo nutno přistoupit k uvedeným opatřením. Vůdci plavidel jsou povinni při proplavení velkou plavební komorou dodržovat zvýšenou pozornost.
V souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, se návrh opatření obecné povahy nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky. Vyvazováním plavidel u levé zdi velké plavební komory by mohlo dojít k vážnému ohrožení bezpečnosti plavebního provozu a hrozí nebezpečí z prodlení.
Na základě výše uvedeného Státní plavební správa omezila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.
Článek 4
Účinnost
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.
Článek 5
Poučení
Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.
Vyvěšeno dne 5. ledna 2015
jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby
v z. Ing. Hana Urbanová
ředitel pobočky
Č.j.: 4/DC/15