Opatření ze dne 5.1.2015 obecné povahy, kterým se omezuje plavební provoz

5.1.2015 | Sbírka:  2/2015 (PL) | Částka:  0/2015ASPI

Vztahy

Nadřazené: 50/2004 Sb., 114/1995 Sb.
Pasivní derogace: 83/2015 (PL)
2/2015
opatření obecné povahy
kterým se omezuje plavební provoz
Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:
opatření obecné povahy 2/2015 kterým se omezuje plavební provoz
Článek 1
Předmět úpravy
Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 7/DC/15 (dále jen opatření obecné povahy) z důvodu opravy železničního mostu v Ústí nad Labem v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě omezuje plavební provoz
na vodní cestě Labe,
v ř. km. 765,680 (železniční most Ústí nad Labem),
od 01.01.2015.
Článek 2
Organizace omezení plavebního provozu
Po dobu opravy železničního mostu v Ústí nad Labem je na mostní konstrukci instalováno pracovní lešení, které snížilo podjezdnou výšku mostu o 0,98 m, tzn., že při maximální plavební hladině bude podjezdná výška mostu 6,04 m. Snížená podjezdná výška je v plavebním profilu mostu vyznačena tabulemi s červenobílým šrafováním umístěnými na pracovním lešení. Vůdci plavidel jsou na probíhající práce na tělese železničního mostu upozorněni také plavebními znaky B.7 Příkaz dát zvukový signál a B.8 Příkaz zachovávat zvláštní pozornost dočasně umístěnými na levém břehu Labe v ř. km 765,180 a v ř. km 766,100.
Článek 3
Odůvodnění
Z důvodu opravy ocelových konstrukcí železničního mostu v Ústí nad Labem, kdy pod mostovku je zavěšeno pracovní lešení, došlo k omezení podjezdné výšky mostu. Podjezdná výška mostu je snížena o 0,98 m, tzn., že při maximální plavební hladině bude podjezdná výška mostu 6,04 m. Vůdci plavidel jsou na práce probíhající na mostním tělese upozorněni také dočasným umístěním břehových plavebních znaků a jsou tak povinni při proplouvání vyznačeným úsekem vodní cesty dodržovat zvýšenou pozornost.
V souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, se návrh opatření obecné povahy nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky. Snížením podjezdné výšky železničního mostu v Ústí nad Labem o 0,98 m je bezprostředně ohrožena bezpečnost plavebního provozu a hrozí nebezpečí z prodlení.
Na základě výše uvedeného Státní plavební správa omezila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.
Článek 4
Účinnost
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.
Článek 5
Poučení
Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.
Vyvěšeno dne 5. ledna 2015
jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby
v z. Ing. Hana Urbanová
ředitel pobočky
Č.j.: 7/DC/15