Opatření ze dne 5.1.2015 obecné povahy, kterým se omezuje plavební provoz

5.1.2015 | Sbírka:  3/2015 (PL) | Částka:  0/2015ASPI

Vztahy

Nadřazené: 500/2004 Sb., 114/1995 Sb.
Pasivní derogace: 79/2015 (PL)
3/2015
opatření obecné povahy
kterým se omezuje plavební provoz
Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:
opatření obecné povahy 3/2015
kterým se omezuje plavební provoz
Článek 1
Předmět úpravy
Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 15/DC/15 (dále jen opatření obecné povahy) z důvodu provádění sanace základů středového pilíře železničního mostu v Děčíně-Loubí v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě omezuje plavební provoz
na vodní cestě Labe,
v ř. km 738,870 (železniční most Děčín-Loubí),
od 01.01.2015.
Článek 2
Organizace omezení plavebního provozu
1. V 1. etapě bude pravobřežní mostní pole železničního mostu Děčín-Loubí ř. km 738,870 uzavřeno pro plavbu a bude označeno plavebními znaky "A.1 Zákaz proplutí" pro oba směry plavby. Plavba bude probíhat v obou směrech levobřežním mostním polem označeným plavebními znaky "D.1.a Doporučené proplouvání v obou směrech".
2. Ve 2. etapě bude levobřežní mostní pole železničního mostu Děčín-Loubí ř. km 738,870 uzavřeno pro plavbu a bude označeno plavebními znaky "A.1 Zákaz proplutí" pro oba směry plavby. Plavba bude probíhat v obou směrech pravobřežním mostním polem označeným plavebními znaky "D.1.a Doporučené proplouvání v obou směrech".
3. Po celou dobu stavby bude na pravém břehu v úseku od ř. km 739,200 po ř. km 738,670 platit zákaz stání plavidel. Úsek bude označen břehovými plavebními znaky "A.5 Zákaz stání".
4. Po celou dobu stavby bude v úseku od ř. km 739,200 po ř. km 738,670 platit zákaz provádět obrat plavidel. Úsek bude v ř. km 738,810 označen břehovým plavebním znakem "A.8 Zákaz provádět obrat" (ve směrových šipkách budou vepsány hodnoty "140" po proudu a "390" proti proudu).
5. Vůdci plavidel jsou na stavební práce probíhající u středového pilíře železničního mostu upozorněni také plavebními znaky B.7 Příkaz dát zvukový signál a B.8 Příkaz zachovávat zvláštní pozornost dočasně umístěnými na levém břehu Labe v ř. km 738,130 a v ř. km 739,580.
Článek 3
Odůvodnění
Z důvodu nutné sanace základů středového pilíře železničního mostu v Děčíně-Loubí, poškozených povodní v červnu 2013, bude kolem pilíře dočasně vybudována stavební jímka. Dojde tak k postupnému vyloučení vždy jednoho plavebního pole mostu z plavebního provozu a k dočasnému omezení šířky plavební dráhy v průplavním poli mostu. Vůdci plavidel jsou na práce probíhající u pilíře mostního tělesa upozorněni také umístěním břehových plavebních znaků a jsou tak povinni při proplouvání vyznačeným úsekem vodní cesty dodržovat zvýšenou pozornost.
V souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, se návrh opatření obecné povahy nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky. Postupným vyloučením plavebních polí železničního mostu v Děčíně-Loubí z plavebního provozu a omezením šířky plavební dráhy v profilu mostu je bezprostředně ohrožena bezpečnost plavebního provozu a hrozí nebezpečí z prodlení.
Na základě výše uvedeného Státní plavební správa omezila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.
Článek 4
Účinnost
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.
Článek 5
Poučení
Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.
Vyvěšeno dne 5. ledna 2015
jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby
v z. Ing. Hana Urbanová
ředitel pobočky
Č.j.: 15/DC/15