Opatření ze dne 16.3.2015 obecné povahy, kterým se zastavuje plavební provoz

16.3.2015 | Sbírka:  11/2015 (PL) | Částka:  0/2015ASPI

Vztahy

Nadřazené: 500/2004 Sb., 114/1995 Sb.
11/2015
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
kterým se zastavuje plavební provoz
Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:
opatření obecné povahy 11/2015 kterým se zastavuje plavební provoz
Článek 1
Předmět úpravy
Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 375/DC/15 (dále jen opatření obecné povahy) z důvodu údržby vodní cesty, v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě zastavuje plavební provoz na vodní cestě Labe,
ve vjezdu do horního plavebního kanálu vodního díla Roudnice nad Labem,
dne 17.03.2015,
v době od 08:00 do 11:00 hodin.
Článek 2
Organizace zastavení plavebního provozu
1. O průběhu zastavení plavby budou vůdce plavidel informovat obsluhy plavebních komor Roudnice nad Labem a Štětí-Račice.
2. Ke stání plavidel po dobu zastavené plavby je možno využít stání pro plavidla čekající na proplavení u pravého břehu dolního plavebního kanálu Roudnice nad Labem a vyznačené povolené stání u levého břehu Labe mezi ř. km 810,22 až 811,80.
Článek 3
Odůvodnění
Na základě žádosti správce vodní cesty, kterým je Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové, o zastavení plavby z důvodu nutnosti provedení betonářských a souvisejících potápěčských prací a sanace kaverny v oblasti rybího přechodu na jezu vodního díla Roudnice nad Labem ze dne 16.03.2015 bylo z hlediska bezpečnosti plavebního provozu nutno přistoupit k uvedenému opatření.
V souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, se návrh opatření obecné povahy nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky. Plavbou plavidel pod ramenem čerpací pumpy by mohlo dojít k vážnému ohrožení bezpečnosti plavebního provozu a hrozí nebezpečí z prodlení.
Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.
Článek 4
Účinnost
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.
Článek 5
Poučení
Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.
Vyvěšeno dne 16. března 2015
jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby
v z. Ing. Hana Urbanová
ředitel pobočky
Č.j.: 375/DC/15