Opatření ze dne 8.4.2015 obecné povahy, kterým se zastavuje plavební provoz

8.4.2015 | Sbírka:  14/2015 (PL) | Částka:  0/2015ASPI

Vztahy

Nadřazené: 500/2004 Sb., 114/1995 Sb.
14/2015
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:
opatření obecné povahy 14/2015 kterým se zastavuje plavební provoz
Článek 1
Předmět úpravy
Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 1155/PH/15 (dále jen opatření obecné povahy), v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě zastavuje plavební provoz
na vodní cestě Vltava, vodní dílo Orlík,
v úseku ř. km. 181,50 až ř. km 183,00,
ve dnech od 18.04.2015 do 19.04.2015,
v době od 10:00 hodin do 18:00 hodin (18.04.2015)
a v době od 09:00 hodin do 19:00 hodin (19.04.2015).
Článek 2
Organizace zastavení plavebního provozu
Průběžná plavba je zastavena na vodní cestě Vltava, nádrž vodního díla Orlík, ř. km 181,50-183,00, ve dnech 18. dubna 2015 v době od 10:00 hodin do 18:00 hodin a 19. dubna 2015 v době od 09:00 hodin do 19:00 hodin, a to v daných dnech opakovaně, vždy na dobu maximálně 20 minut.
Mezi jednotlivými zastaveními plavby bude zajištěna dostatečně dlouhá doba pro proplutí ostatních plavidel proplouvajících úsekem zastavené plavby.
Článek 3
Odůvodnění
VoMo Podolsko, se sídlem Písek-Pražské Předměstí, Pražská 220, IČO 228 26 114, požádal o povolení pořádání každoročních závodů mládeže a soustředění reprezentace České republiky rychlostních motorových člunů ve dnech 17.04.2015 až 19.04.2015 na vodní cestě Vltava, nádrži vodního díla Orlík, v úseku ř. km 181,5-183,0. Provoz rychlostních motorových člunů ohrožuje bezpečnost plavebního provozu, proto je plavba ostatních plavidel v daném úseku a době zastavena. Uvedeným úsekem je však možné po každém krátkodobém zastavení plavby bezpečně proplout a omezení plavby je tak přijatelné.
Pro nebezpečí z prodlení se návrh opatření obecné povahy nezveřejňuje a námitky se k němu nepodávají.
Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.
Článek 4
Účinnost
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.
Článek 5
Poučení
Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.
Vyvěšeno dne 8. dubna 2015
jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby
Ing. Hynek Beneš v. r.
ředitel pobočky
Čj.: 1155/PH/15