Opatření ze dne 10.5.2015 obecné povahy, kterým se upravuje plavební provoz

10.5.2015 | Sbírka:  20/2015 (PL) | Částka:  0/2015ASPI

Vztahy

Nadřazené: 500/2004 Sb., 114/1995 Sb.
Aktivní derogace: 16/2015 (PL)
20/2015
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:
opatření obecné povahy 20/2015 kterým se upravuje plavební provoz
Článek 1
Předmět úpravy
Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 2474/PH/15 (dále jen opatření obecné povahy), z důvodu odstranění plavební překážky, v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě, upravuje plavební provoz
na vodní cestě Vltava, v ř. km 43,25 (velká plavební komora Praha-Podbaba),
dne 10. 5. 2015.
Článek 2
Organizace obnovení plavebního provozu
Ruší se zastavení provozu velké plavební komory Praha-Podbaba (Vltava, ř. km 43,25), uvedené v opatření obecné povahy č. 16/2015 Státní plavební správy. Plavba je tedy bez omezení.
Článek 3
Odůvodnění
Správce vodní cesty Povodí Vltavy, státní podnik, požádal o obnovení plavebního provozu přes velkou plavební komoru Praha-Podbaba z důvodu odstranění plavební překážky.
Na základě výše uvedeného Státní plavební správa obnovila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.
Článek 4
Účinnost
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.
Článek 5
Poučení
Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.
Vyvěšeno dne 10. května 2015
jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby
Ing. Hynek Beneš
ředitel pobočky
Čj.: 2474/PH/15