Opatření ze dne 12.8.2015 obecné povahy, kterým se zastavuje plavební provoz

12.8.2015 | Sbírka:  46/2015 (PL) | Částka:  0/2015ASPI

Vztahy

Nadřazené: 500/2004 Sb., 114/1995 Sb.
46/2015
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Č. j.: 2243/DC/15
Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:
opatření obecné povahy 46/2015
kterým se zastavuje plavební provoz
Článek 1
Předmět úpravy
Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 2243/DC/15 (dále jen opatření obecné povahy) z důvodu pořádání závodu plavců v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě krátkodobě zastavuje plavební provoz
na vodní cestě LABE,
v úseku ř. km 767,20 až 740,70,
dne 22. srpna 2015,
v době od 11:00 hodin do ukončení povoleného závodu plavců.
Článek 2
Organizace zastavení plavebního provozu
Úsek zastaveného plavebního provozu 1. bude označen plavebními znaky A.1 Zákaz proplutí (Příloha č. 7 k vyhlášce č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu) následovně:
a. pro protiproudní plavbu na levém břehu Labe v ř. km 740,50,
b. pro poproudní plavbu na doprovodném plavidle, které bude uzavírat startovní pole.
2. V místech umístění uvedených plavebních znaků bude přítomna hlídka s radiostanicí aktivovanou na kanále č. 10 a s akustickým zařízením (např. megafonem). Tato hlídka bude dávat případné doplňující informace vůdcům plavidel.
3. Plavidla, plující proti proudu, která se v době zahájení plaveckého závodu již budou nacházet v uvedeném úseku zastaveného plavebního provozu, budou krátkodobě zastavena v přehledných úsecích Státní plavební správou, Policií České republiky nebo odpovědnou osobou na doprovodném plavidle.
4. V případě zjištění plánovaného odplutí plavidla, které není malým, z veřejných přístavů v Ústí nad Labem v době před startem závodu nebo těsně po plánovaném startu, bude pořadatel závodu povinen umožnit tomuto plavidlu plavbu (například časovým posunem startu.
Článek 3
Odůvodnění
Na základě Rozhodnutí Státní plavební správy č. j. 1636/DC/15 ze dne 14. července 2015, o vydání povolení k pořádání akce na sledované vodní cestě ve smyslu § 29h zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě - závodu plavců na Labi v úseku ř. km 767,20 až 740,70, bylo z hlediska bezpečnosti plavebního provozu nutno přistoupit k uvedenému opatření.
Vzhledem k tomu, že hrozí nebezpečí z prodlení, se v souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, návrh opatření obecné povahy nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.
Na základě výše uvedeného Státní plavební správa krátkodobě zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.
Článek 4
Účinnost
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.
Článek 5
Poučení
Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.
Vyvěšeno dne 12. srpna 2015
jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby
Ing. Martin Klein v. r.
ředitel pobočky