Opatření ze dne 18.8.2015 obecné povahy, kterým se upravuje plavební provoz

18.8.2015 | Sbírka:  48/2015 (PL) | Částka:  0/2015ASPI

Vztahy

Nadřazené: 500/2004 Sb., 114/1995 Sb.
Aktivní derogace: 42/2015 (PL)
48/2015
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Čj.: 6723/PH/15
Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:
opatření obecné povahy 48/2015
kterým se upravuje plavební provoz
Článek 1
Předmět úpravy
Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 6723/PH/15 (dále jen opatření obecné povahy) z důvodu jiné mimořádné události, v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě,
upravuje plavební provoz
na vodní cestě Vltavě
v ř. km 229,05 (plavební komora Hluboká nad Vltavou),
dne 6. 8. 2015.
Článek 2
Organizace úpravy plavebního provozu
Ruší se zastavení provozu plavební komory Hluboká nad Vltavou (Vltava ř. km 229,05) uvedené v opatření obecné povahy č. 42/2015 Státní plavební správy. Plavba je tedy bez omezení.
Článek 3
Odůvodnění
Správce vodní cesty Povodí Vltavy, státní podnik, požádal o obnovení plavebního provozu přes plavební komoru Hluboká nad Vltavou z důvodu odstranění překážky plavebního provozu.
Na základě výše uvedeného Státní plavební správa obnovila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.
Článek 4
Účinnost
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.
Článek 5
Poučení
Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.
Vyvěšeno dne 18. srpna 2015
jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby
Ing. Hynek Beneš
ředitel pobočky