Opatření ze dne 25.8.2015 obecné povahy, kterým se omezuje plavební provoz

25.8.2015 | Sbírka:  53/2015 (PL) | Částka:  0/2015ASPI

Vztahy

Nadřazené: 500/2004 Sb., 114/1995 Sb.
53/2015
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Č.j.:2882/PR/15
Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:
opatření obecné povahy 53/2015
kterým se omezuje plavební provoz
Článek 1
Předmět úpravy
Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 2882/PR/15 (dále jen opatření obecné povahy) z důvodu poklesu hladiny v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě omezuje plavební provoz
na vodní cestě řece Moravě,
v úseku ř. km. 101,770 až 107,930,
dne od 25. 08. 2015 do 30. 09. 2015,
v době od 00:00 do 24:00 hodin
Článek 2
Organizace omezení plavebního provozu
Plavba je omezena na sledované vodní cestě řece Moravě.
Článek 3
Odůvodnění
Povodí Moravy, s. p. závod Střední Morava, požádalo o uvedení informace do plavebních listů o poklesu plavební hladiny způsobené dlouho trvajícím suchem v řece Moravě nad jezem Hodonín. Z tohoto důvodu nelze využívat přístaviště Hodonín a přístaviště Rohatec - Kolonie a to od 25. 08. 2015 do 30. 09. 2015 Pro nebezpečí z prodlení se návrh opatření obecné povahy nezveřejňuje a námitky se k němu nepodávají.
Na základě výše uvedeného Státní plavební správa omezila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.
Článek 4
Účinnost
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.
Článek 5
Poučení
Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.
Vyvěšeno dne 25. 08. 2015
jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby
Ing. Tomáš Ostrčil
ředitel pobočky