Opatření ze dne 7.9.2015 obecné povahy, kterým se zastavuje plavební provoz

7.9.2015 | Sbírka:  54/2015 (PL) | Částka:  0/2015ASPI

Vztahy

Nadřazené: 500/2004 Sb., 114/1995 Sb.
54/2015
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:
opatření obecné povahy 54/2015
kterým se zastavuje plavební provoz
Článek 1
Předmět úpravy
Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 7367/PH/15 (dále jen opatření obecné povahy) z důvodu jiné mimořádné události, v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě zastavuje plavební provoz
na vodní cestě Vltava,
v úseku ř. km 52,700 (Mánesův most) až ř. km 53,040 (Karlův most),
ve dnech od 14.09.2015 do 16.09.2015
vždy v době od 6:00 do 9:00 hodin.
Článek 2
Organizace zastavení plavebního provozu
Zastavení průběžné plavby bude provedeno v ř. km 52,850 a ř. km 53,100 vodní cesty Vltava, umístěním signálních znaků A.1 „Zákaz proplutí“, podle přílohy č. 7, vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu, v provedení červené světlo v noci a za snížené viditelnosti a červená vlajka za denního světla. Signální znaky budou umístěny na plavidle zakotveném v toku. Signální znaky budou minimálně 2 m nad terénem nebo vodní hladinou.
Zastavení plavby v uvedených dnech nepřesáhne dobu 15 minut a po jejím ukončení bude umožněno proplutí plavidel průběžné plavby.
Článek 3
Odůvodnění
Finders prouction s.r.o., sídlem Praha 4, Ve Svahu 542/21, IČ 282 48 929, podala u Státní plavební správy žádost o povolení natáčení televizního spotu na vodní cestě Vltava, v úseku ř. km 52,700 (Mánesův most) až ř. km 55,34 (železniční most), dne 14. září 2015, alternativně s ohledem na nutné povětrnostní podmínky také 15. a 16. září 2015. Současně se žádostí o povolení požadoval žadatel i z důvodu bezpečnosti účinkujících zastavení průběžné plavby.
Z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti plavebního provozu Státní plavební správa současně s povolením pořádat akci povolila i zastavení průběžné plavby, a to na dobu maximálně 15 minut, s tím, že doba mezi jednotlivým zastavením plavby umožní plavbu plavidel průběžné plavby.
Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.
Článek 4
Účinnost
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.
Článek 5
Poučení
Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.
Vyvěšeno dne 7. září 2015
jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby
Ing. Hynek Beneš
ředitel pobočky