Opatření ze dne 14.9.2015 obecné povahy, kterým se omezuje plavební provoz

14.9.2015 | Sbírka:  55/2015 (PL) | Částka:  0/2015ASPI

Vztahy

Nadřazené: 500/2004 Sb., 114/1995 Sb.
Pasivní derogace: 80/2015 (PL)
55/2015
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Č. j.: 2610/DC/15
Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:
opatření obecné povahy 55/2015
kterým se omezuje plavební provoz
Článek 1
Předmět úpravy
Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 2610/DC/15 (dále jen opatření obecné povahy) z důvodu dlouhodobých nízkých vodních stavů v regulovaném úseku Labe v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě omezuje plavební provoz
na vodní cestě Labe,
v úseku ř. km 767,48 až 726,60 (Masarykovo zdymadlo Ústí nad Labem-Střekov až státní hranice ČR/SRN),
ode dne 14. 9. 2015 do odvolání.
Článek 2
Organizace omezení plavebního provozu
Plavba v uvedeném úseku vodní cesty je povolena pouze ve dne a za nesnížené viditelnosti.
Plavba v uvedeném úseku vodní cesty je možná pouze středem vyznačené plavební dráhy se zvýšenou opatrností.
Bóje označující nánosy a splavené mimo plavební dráhu jsou ponechány za okrajem plavební dráhy a okraje plavební dráhy jsou v těchto místech vyznačeny pouze dřevěnými plovatkami.
Článek 3
Odůvodnění
Státní plavební správa obdržela dne 14. 9. 2015 oznámení správce vodní cesty, kterým je Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové (dále jen správce), o tom, že ve dnech 12. a 13. 9. 2015 provedl v uvedeném úseku labské vodní cesty provizorní vyznačení nánosů a okrajů plavební dráhy pomocí dřevěných plovatek.
Vzhledem k dlouhodobě nízkým vodním stavům nemohl správce provést vyznačení okrajů plavební dráhy bójemi. Bóje označující nánosy a splavené mimo plavební dráhu ponechal správce za okrajem plavební dráhy a v těchto místech vyznačil okraje plavební dráhy pouze dřevěnými plovatkami.
S ohledem na provizorní vyznačení okrajů plavební dráhy dřevěnými plovatkami, je plavba povolena se zvýšenou opatrností pouze ve dne a za nesnížené viditelnosti. Plavba musí být vedena středem plavební dráhy.
V souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, se návrh opatření obecné povahy nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky. Plavbou plavidel v uvedeném úseku řeky Labe bez provedení výše uvedených opatření by mohlo dojít k vážnému ohrožení bezpečnosti plavebního provozu a hrozí nebezpečí z prodlení.
Na základě výše uvedeného Státní plavební správa omezila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.
Článek 4
Účinnost
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.
Článek 5
Poučení
Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.
Vyvěšeno dne 14. září 2015
jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby
Ing. Martin Klein
ředitel pobočky