Opatření ze dne 23.9.2015 obecné povahy, kterým se zastavuje plavební provoz

23.9.2015 | Sbírka:  64/2015 (PL) | Částka:  0/2015ASPI

Vztahy

Nadřazené: 500/2004 Sb., 114/1995 Sb.
Aktivní derogace: 6/2015 (PL)
64/2015
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Čj.: 7956/PH/15
Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává: opatření obecné povahy 64/2015
kterým se zastavuje plavební provoz
Článek 1
Předmět úpravy
Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 7956/PH/15 (dále jen opatření obecné povahy) z důvodu havarijního stavu měrného profilu Kostelec nad Labem (uchycení měrné latě a trasy pro kabely sond), v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě, zastavuje plavební provoz
na vodní cestě Labe,
v úseku ř. km 850,315 až ř. km 857,358,
dne 28. září 2015 od 0:00 hodin do 24:00 hodin.
Článek 2
Organizace zastavení plavebního provozu
Na vodní cestě Labe, v úseku ř. km 850,315 (PK Lobkovice) až ř. km 857,358 (PK Kostelec nad Labem) je zastavena plavba, kdy na toto zastavení plavby plynule navazuje zastavení plavby od 29.09.2015 do 07.10.2015 dle opatření obecné povahy č. 6/2015.
Článek 3
Odůvodnění
Na základě žádosti správce vodní cesty, Povodí Labe, státní podnik, o zastavení plavby na vodní cestě Labe, v úseku ř. km 850,315 až ř. km 857,358, z důvodu havarijního stavu měrného profilu Kostelec nad Labem, tj. za účelem opravy uchycení měrné latě a trasy pro kabely sond, kdy dojde ke snížení hladiny ve zdrži VD Lobkovice o 200 cm, bylo v zájmu zajištění plavební bezpečnosti přistoupeno k uvedenému opatření.
V souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě se návrh opatření nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.
Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.
Článek 4
Účinnost
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.
Článek 5
Poučení
Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.
Vyvěšeno dne 23. září 2015
jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby
Ing. Hynek Beneš
ředitel pobočky