Opatření ze dne 30.9.2015 obecné povahy, kterým se upravuje plavební provoz

30.9.2015 | Sbírka:  65/2015 (PL) | Částka:  0/2015ASPI

Vztahy

Nadřazené: 500/2004 Sb., 114/1995 Sb.
Aktivní derogace: 6/2015 (PL)
65/2015
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Čj.: 8075/PH/15
Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:
opatření obecné povahy 65/2015
kterým se upravuje plavební provoz
Článek 1
Předmět úpravy
Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 8075/PH/15 (dále jen opatření obecné povahy) z důvodu zrušení plánovaného zastavení plavby, v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě, upravuje plavební provoz
na vodní cestě Vltava,
v ř. km 62,230 (plavební komora Praha-Modřany),
od 5. října 2015 do 6. listopadu 2015.
Článek 2
Organizace úpravy plavebního provozu
Plavební komora Praha-Modřany zůstává v provozu bez přerušení.
Článek 3
Odůvodnění
Na základě oznámení správce vodní cesty Povodí Vltavy, státní podnik, o zrušení schváleného zastavení plavby z důvodu přesunutí plánovaných oprav na VD Modřany na rok 2016 bylo přistoupeno k uvedenému opatření. Jedná se o zrušení povoleného zastavení plavby dle Opatření obecné povahy č. 6/2015.
Tímto opatřením se upravuje Opatření obecné povahy č. 6/2015.
V souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, se návrh opatření nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.
Na základě výše uvedeného Státní plavební správa upravila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.
Článek 4
Účinnost
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.
Článek 5
Poučení
Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.
Vyvěšeno dne 30. září 2015
jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby
Ing. Hynek Beneš
ředitel pobočky