Opatření ze dne 5.10.2015 obecné povahy, kterým se upravuje plavební provoz

5.10.2015 | Sbírka:  67/2015 (PL) | Částka:  0/2015ASPI

Vztahy

Nadřazené: 500/2004 Sb., 114/1995 Sb.
Aktivní derogace: 6/2015 (PL)
67/2015
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Čj.: 2860/DC/15
Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:
opatření obecné povahy 67/2015
kterým se upravuje plavební provoz
Článek 1
Předmět úpravy
Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 2860/DC/15 (dále jen opatření obecné povahy) z důvodu zrušení plánovaného zastavení plavby, v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě, upravuje plavební provoz
na vodní cestě Labe,
v ř. km 787,38 (velká plavební komora Lovosice),
od 1. října 2015 do 31. října 2015.
Zároveň se v tomto smyslu upravuje článek 2, odst. 1 Opatření obecné povahy ze dne 9. ledna 2015 vydaného pod č. 6/2015.
Článek 2
Organizace úpravy plavebního provozu
Velká plavební komora Lovosice zůstává v provozu bez přerušení.
Článek 3
Odůvodnění
Na základě oznámení správce vodní cesty, kterým je Povodí Labe, státní podnik, ze dne 05.10.2015 o zrušení schváleného zastavení plavby z důvodu dřívějšího provedení plánovaných oprav velké plavební komory Lovosice, bylo přistoupeno k uvedenému opatření.
V souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, se návrh opatření nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.
Na základě výše uvedeného Státní plavební správa upravila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.
Článek 4
Účinnost
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.
Článek 5
Poučení
Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.
Vyvěšeno dne 5. října 2015
jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby
v z. Ing. Hana Urbanová
ředitel pobočky