Opatření ze dne 3.11.2015 obecné povahy, kterým se zastavuje plavební provoz

3.11.2015 | Sbírka:  73/2015 (PL) | Částka:  0/2015ASPI

Vztahy

Nadřazené: 500/2004 Sb., 114/1995 Sb.
73/2015
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Čj.: 8712/PH/15
Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:
opatření obecné povahy 73/2015
kterým se zastavuje plavební provoz
Článek 1
Předmět úpravy
Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 8712/PH/15 (dále jen opatření obecné povahy) z důvodu údržby, v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě, zastavuje plavební provoz
na vodní cestě Labe
přes plavební komoru Brandýs nad Labem, ř. km 865,023,
od 23. 11. 2015 od 00:00 hodin do 21. 12. 2015 do 24:00 hodin
Článek 2
Organizace zastavení plavebního provozu
Plavební komora Brandýs nad Labem je mimo provoz.
Článek 3
Odůvodnění
Plavba přes plavební komoru Brandýs nad Labem je zastavena na žádost Ředitelství vodních cest ČR jako investora stavby „Modernizace plavební komory Brandýs nad Labem“. Důvodem je vznik nepředvídatelných komplikací při realizaci tryskové injektáže těsnící jímky dna plavební komory prováděné v rámci modernizace této plavební komory za účelem zajištění řádného technického stavu a bezpečného provozu vodního díla. Věc byla projednána s MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Odborem životního prostředí, Oddělením vodního hospodářství a ochrany prostředí.
Návrh opatření obecné povahy, kterým se zastavuje plavební provoz na vodní cestě Labe přes plavební komoru Brandýs nad Labem, ř. km 865,023, ve dnech od 23. 11. 2015 od 00:00 hodin do 21. 12. 2015 do 24:00 hodin, byl vyvěšen na úřední desce Státní plavební správy dne 16. 9. 2015 a na úřední desce MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, pracoviště Brandýs nad Labem, Masarykovo náměstí 1,2, 250 01 Brandýs nad Labem- Stará Boleslav, dne 16. 9. 2015 po dobu 15 dnů a zároveň byla stanovena lhůta pro podání námitek a připomínek a to do 30 dnů od zveřejnění tohoto návrhu na úřední desce (tj. do 30 dnů ode dne vyvěšení na úřední desce správního úřadu). Ve stanovené lhůtě nebyly vzneseny žádné námitky ani připomínky. Plavba přes plavební komoru Brandýs nad Labem je zastavena z důvodu nutnosti dokončení započaté modernizace této plavební komory za účelem zajištění řádného technického stavu a bezpečného provozu vodního díla.
Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.
Článek 4
Účinnost
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 173 odst. 1 správního řádu dne 18. listopadu 2015.
Článek 5
Poučení
Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.
Vyvěšeno dne 3. listopadu 2015
jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby
Ing. Hynek Beneš
ředitel pobočky