Opatření ze dne 19.11.2015 obecné povahy, kterým se zastavuje plavební provoz

19.11.2015 | Sbírka:  75/2015 (PL) | Částka:  0/2015ASPI

Vztahy

Nadřazené: 500/2004 Sb., 114/1995 Sb.
75/2015
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Čj.: 9529/PH/15
Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:
opatření obecné povahy 75/2015
kterým se zastavuje plavební provoz
Článek 1
Předmět úpravy
Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 9529/PH/15 (dále jen opatření obecné povahy), z důvodu výskytu mimořádné události, v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě, zastavuje plavební provoz
na vodní cestě Labe
v ř. km 911,68 (plavební komora Velký Osek),
od 23. 11. 2015 do 14. 12. 2015,
do 24:00 hodin.
Článek 2
Organizace zastavení plavebního provozu
Plavební komora Velký Osek je mimo provoz.
Článek 3
Odůvodnění
Plavba přes plavební komoru Velký Osek je zastavena na žádost Ředitelství vodních cest ČR jako investora stavby „VD Velký Osek - modernizace plavební komory“. Z důvodu vzniku havarijní situace v průběhu stavby na dolním ohlaví dělící zdi a nutnosti následné opravy, bylo v zájmu zajištění plavební bezpečnosti přistoupeno k uvedenému opatření.
V souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, se návrh opatření nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.
Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.
Článek 4
Účinnost
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.
Článek 5
Poučení
Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.
Vyvěšeno dne 19. listopadu 2015
jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby
v z. Ing. Josef Leffler
ředitel pobočky