Vyhláška ze dne 16.12.2015, kterou se mění vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků

28.12.2015 | Sbírka:  372/2015 Sb. | Částka:  159/2015ASPI

Vztahy

Nadřazené: 563/1991 Sb.
Aktivní derogace: 270/2010 Sb.
372/2015 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 16. prosince 2015,
kterou se mění vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků
Ministerstvo financí stanoví podle § 37b odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 304/2008 Sb. a zákona č. 221/2015 Sb., k provedení § 4 odst. 8 písm. u) a § 29 odst. 4:
Čl. I
Vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, se mění takto:
1. V § 2 písm. a) až c) se slova „hmotného majetku“ nahrazují slovy „majetku a závazků“.
2. V § 2 písm. d) se číslo „3“ nahrazuje číslem „8“.
3. V § 3 odst. 4 písm. a) se číslo „6“ nahrazuje číslem „7“.
4. V § 4 odst. 5 se slova „Ministerstva, státní fondy a Pozemkový fond České republiky“ nahrazují slovy „Ministerstva a státní fondy“.
5. V § 8 odst. 2 úvodní části ustanovení a v § 8 odst. 2 písm. j) se číslo „2“ nahrazuje číslem „7“.
Čl. II
Přechodné ustanovení
Vyhláška č. 270/2010 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se použije poprvé v účetním období započatém 1. ledna 2016 a později.
Čl. III
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016.
Ministr:
Ing. Babiš v. r.