Úřední sdělení ze dne 11.1.2016 k některým ustanovením vyhlášek o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank, spořitelními a úvěrními družstvy a obchodníky s cennými papíry České národní bance

14.1.2016 | Sbírka:  1/2016 (CBO) | Částka:  1/2016ASPI

Vztahy

Nadřazené: 427/2013 Sb., 426/2013 Sb., 346/2013 Sb., 6/1993 Sb.
Aktivní derogace: 3/2014 (CBO)
1/2016
ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ
ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY
ze dne 11. ledna 2016
k některým ustanovením vyhlášek o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank, spořitelními a úvěrními družstvy a obchodníky s cennými papíry České národní bance
Česká národní banka podle § 49a odst. 3 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 227/2013 Sb., k § 11 odst. 4 a § 14 vyhlášky č. 346/2013 Sb., o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška pro banky“), k § 6 odst. 4 a § 9 vyhlášky č. 426/2013 Sb., o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška pro DZ“), a k § 7 odst. 4 a k § 10 odst. 2, 3 vyhlášky č. 427/2013 Sb., o předkládání výkazů obchodníky s cennými papíry České národní bance (dále jen „vyhláška pro OCP“) sděluje:
I.
Způsob zasílání doplňujících informací
1. Banka nebo pobočka zahraniční banky z jiného než členského státu zasílá elektronickou poštou
a) výkaz BD (ČNB) 14-04 předkládaný podle § 11 odst. 4 vyhlášky pro banky a doplňkové informace k výkazům BD (ČNB) 23-04, FPS (ČNB) 10-01 a FPK (ČNB) 10-01 předkládaných podle § 14 odst. 2 vyhlášky pro banky na adresu dohled.reporting@cnb.cz a
b) doplňkové informace k výkazu E (ČNB) 8-01 předkládané podle § 14 odst. 1 vyhlášky pro banky na adresu konsolidace@cnb.cz ve struktuře podle přílohy č. 1 tohoto úředního sdělení.
2. Spořitelní a úvěrní družstvo zasílá elektronickou poštou
a) výkaz DZ (ČNB) 81-04 předkládaný podle § 6 odst. 4 vyhlášky pro DZ na adresu dohled.reporting@cnb.cz a
b) doplňkové informace k výkazu DZ (ČNB) 80-01 předkládané podle § 9 vyhlášky pro DZ na adresu konsolidace@cnb.cz ve struktuře podle přílohy č. 2 tohoto úředního sdělení.
3. Obchodník s cennými papíry zasílá elektronickou poštou
a) výkaz OCP (ČNB) 80-01 předkládaný podle § 7 odst. 4 vyhlášky pro OCP na adresu konsolidace@cnb.cz ve struktuře podle přílohy č. 3 tohoto úředního sdělení,
b) doplňkové informace k výkazu OCP (ČNB) 80-01 předkládané podle § 10 odst. 2 a 3 vyhlášky pro OCP na adresu konsolidace@cnb.cz ve struktuře podle přílohy č. 3 tohoto úředního sdělení a
c) výkaz OCP (ČNB) 72-02 předkládaný podle § 7 odst. 4 vyhlášky pro OCP na adresu dohled.reporting@cnb.cz.
Vykazující osoby označují zasílané soubory podle bodů 1. a), 2. a) a 3. c) názvem ve tvaru kódhlášení_kódsubjektu_rrmm, kde se jako „kódhlášení“ uvede
a) pro výkaz BD (ČNB) 14-04 nebo DZ (ČNB) 81-04 nebo OCP (ČNB) 72-02 zkratka „OPSHO“,
b) pro komentář ke stresovému testování úrokového rizika k výkazu BD (ČNB) 23-04 zkratka „ST“ a
c) pro komentář k plánům financování k výkazům FPS (ČNB) 10-01 a FPK (ČNB) 10-01 zkratka „FPS nebo FPK“, „kódsubjektu“ uvede
a) u bank a poboček zahraničních bank kód podle číselníku BA0001 použitého v metodice pro sestavování výkazů,
b) u spořitelních a úvěrních družstev identifikační číslo (IČO) podle číselníku BA0001 použitého v metodice pro sestavování výkazů a
c) u obchodníků s cennými papíry identifikační číslo (IČO) podle číselníku BA0001 použitého v metodice pro sestavování výkazů, „rrmm“ uvede číselné označení roku a měsíce, k jehož poslednímu kalendářnímu dni je komentář sestaven.
Takto označené soubory zasílají vykazující osoby do České národní banky ve formě zabezpečených datových zpráv. K šifrování zpráv používají komerční systémový certifikát, jehož veřejný klíč je zveřejněn na webových stránkách České národní banky.
II.
Zrušovací ustanovení
Dnem vyhlášení tohoto úředního sdělení ve Věstníku České národní banky pozbývá platnosti úřední sdělení České národní banky ze dne 29. ledna 2014, k některým ustanovením vyhlášek o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank, spořitelními a úvěrními družstvy a obchodníky s cennými papíry České národní bance, vyhlášené ve Věstníku České národní banky částka 3/2014.
Člen bankovní rady doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. v. r.
Přílohy:
Příloha č. 1: Informace o konsolidačním celku - doplněk k výkazu E (ČNB) 8-01;
Příloha č. 2: Informace o konsolidačním celku - doplněk k výkazu DZ (ČNB) 80-01;
Příloha č. 3: Informace o konsolidačním celku v plném rozsahu.
Sekce statistiky a datové podpory
Odpovědní zaměstnanci:
Ing. Monika Pokorná, tel. 224 412 044
Ing. Nataša Žulavská, tel. 224 412 719