Opatření ze dne 8.12.2015 obecné povahy č. OOP/4/12.2015-7, kterým se stanoví metodika účelového členění nákladů a výnosů a jejich přiřazování a určuje se struktura vykazovaných informací

16.12.2015 | Sbírka:  36/2015 (TV) | Částka:  17/2015ASPI

Vztahy

Nadřazené: 127/2005 Sb.
Aktivní derogace: 62/2014 (TV)
OOP/4/12.2015-7
Opatření obecné povahy
kterým se mění opatření obecné povahy č. OOP/4/09.2014-6, kterým se stanoví metodika účelového členění nákladů a výnosů a jejich přiřazování a určuje se struktura vykazovaných informací.
Praha 8. prosince 2015
Čj.: ČTÚ-43 424 /2015-611
Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) jako příslušný orgán státní správy podle § 108 odst. 1 písm. b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), na základě výsledků veřejné konzultace uskutečněné podle § 130 zákona, rozhodnutí Rady Úřadu podle § 107 odst. 9 písm. b) bod 2 a k provedení § 86 odst. 3 zákona vydává
opatření obecné povahy č. OOP/4/12.2015-7,
kterým se mění opatření obecné povahy č. OOP/4/09.2014-6,
kterým se stanoví metodika účelového členění nákladů a výnosů a jejich přiřazování a určuje se struktura vykazovaných informací.
Článek 1
V čl. 5 odstavce 2 a 3 opatření obecné povahy č. OOP/4/09.2014-6, kterým se stanoví metodika účelového členění nákladů a výnosů a jejich přiřazování a určuje se struktura vykazovaných informací, zní:
„(2) Procento návratnosti vloženého kapitálu před zdaněním WACC činí pro stanovený podnik zajišťující sítě elektronických komunikací nebo poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací 7,89 %.
(3) Procento návratnosti vloženého kapitálu před zdaněním WACC pro službu přístupu1) na přístupových sítích nové generace poskytovanou stanoveným podnikem činí 11,20 %.“.
Článek 2
Účinnost
Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. ledna 2016.
1) Vztahuje se na služby přístupu k sítím NGA ( FTTH, FTTB) v souladu s přílohou č. 1 Doporučení Komise ze dne 20 září 2010 o regulovaném přístupu k přístupovým sítím nové generace (NGA) č. 2010/572/EU.