Opatření ze dne 15.2.2016 obecné povahy, kterým se zastavuje plavební provoz

15.2.2016 | Sbírka:  2/2016 (PL) | Částka:  0/2016ASPI

Vztahy

Nadřazené: 500/2004 Sb., 114/1995 Sb.
2/2016
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Čj.: 855/PH/16
Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 173 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:
opatření obecné povahy 2/2016
kterým se zastavuje plavební provoz
Článek 1
Předmět úpravy
Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 855/PH/16 (dále jen opatření obecné povahy) z důvodu údržby, v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě zastavuje plavební provoz
na vodní cestě Vltava,
přes velkou plavební komoru Praha-Podbaba, ř. km 43,25,
v termínu od 14. března 2016 do 3. dubna 2016
a
na vodní cestě Vltava,
přes malou plavební komoru Praha-Podbaba, ř. km 43,25,
v termínu od nabytí účinnosti tohoto opatření do 13. března 2016
a od 4. dubna 2016 do 24. dubna 2016
Článek 2
Organizace zastavení plavebního provozu
V období od nabytí účinnosti tohoto opatření do 24. 4. 2016 je vždy jedna ze dvou plavebních komor Praha- Podbaba mimo provoz.
V době odstávky velké plavební komory bude plavební provoz probíhat pouze malou plavební komorou.
V době odstávky malé plavební komory bude plavební provoz probíhat pouze velkou plavební komorou.
Článek 3
Odůvodnění
Dne 8. 12. 2015 podalo Povodí Vltavy, státní podnik, se sídlem Holečkova 8, Praha 5, PSČ 150 24, IČ 70889953, žádost ve věci zastavení plavebního provozu na vodní cestě Vltava přes plavební komoru Praha- Podbaba, ř. km 43,25, ve dnech od 14.03.2016 do 03.04.2016 pro velkou plavební komoru a ve dnech od 22.02.2016 do 13.03.2016 a od 04.04.2016 do 24.04.2016 pro malou plavební komoru. Předmětný návrh na zastavení plavby byl dne 06.01.2016 projednán s Odborem ochrany prostředí - vodoprávním úřadem Magistrátu hl. města Prahy. Návrh opatření obecné povahy, kterým se zastavuje plavební provoz na vodní cestě Vltava přes plavební komoru Praha-Podbaba, ř. km 43,25, byl vyvěšen na úřední desce Státní plavební správy dne 13.01.2016 po dobu 15 dnů a zároveň byla stanovena lhůta pro podání námitek a připomínek, a to do 30 dnů od zveřejnění tohoto návrhu na úřední desce (tj. do 30 dnů ode dne vyvěšení na úřední desce správního úřadu). Ve stanovené lhůtě nebyly vzneseny žádné námitky ani připomínky.
Plavba přes plavební komoru Praha-Podbaba je zastavena z důvodu technologické úpravy obou horních uzávěrů malé i velké plavební komory Praha-Podbaba za účelem zajištění řádného technického stavu a bezpečného provozu vodního díla.
Článek 4
Účinnost
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 173 odst. 1 správního řádu dne 01.03.2016.
Článek 5
Poučení
Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.
Vyvěšeno dne 15. února 2016
Sejmuto dne -------
jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby
Ing. Hynek Beneš
ředitel pobočky