Opatření ze dne 29.2.2016 obecné povahy, kterým se vymezuje část vodní cesty pro provozování vodního lyžování

29.2.2016 | Sbírka:  3/2016 (PL) | Částka:  0/2016ASPI

Vztahy

Nadřazené: 500/2004 Sb., 114/1995 Sb.
3/2016
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
1369//PH/16
Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 30a odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:
opatření obecné povahy 3/2016
kterým se vymezuje část vodní cesty pro provozování vodního lyžování.
Článek 1
Předmět úpravy
Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 1369/PH/16 (dále jen opatření obecné povahy) vymezuje na vodní nádrži Hracholusky vodní plochu, která je umístěna souběžně s východním břehem nádrže při pravém břehu cca 2 000 m od hráze (východní část) a je tvořena pásem vodní plochy o délce 750 m a šířce 75 m až 100 m na začátku a na konci dráhy k provozování vodního lyžování.
Článek 2
Organizace úpravy plavebního provozu
1. Vodní lyžování je možné provozovat každý den 1. v době od 08:00 hodin do 20:00 hodin. Vymezená vodní plocha bude v době od 08:00 hodin do 12:00 hodin a od 15:00 hodin do 20:00 hodin využívána Tělovýchovnou jednotou Slavoj Plzeň.
2. V úseku břehu se soukromými chatami (od hráze vodní nádrže vzdálenější úsek vymezené vodní plochy) není povolen pohyb plavidel a lyžařů v pruhu šířky 10 m od břehu.
3. Vymezená vodní plocha pro provozování vodního lyžování bude vyznačena na hladině žlutými bójemi s černým nápisem „SPORT“. Bóje budou umístěny od sebe ve vzdálenosti 150 m souběžně s pravým břehem. Vzdálenost bójí od břehu bude 50 m až 100 m. Celkem bude umístěno 6 bójí. Bóje bude válcového tvaru o průměru min. 0,6 m a výšce nad hladinou min. 0,6 m.
4. Na začátku a na konci takto vymezené vodní plochy budou osazeny břehové signální znaky E.17 „Vodní lyžování povoleno“ se směrovou šipkou ve směru vymezené vodní plochy ve smyslu vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu. Základní rozměr signálního znaku bude 1,0 m x 1,0 m. Oba znaky budou na svém vnitřním svislém okraji opatřeny směrovou šipkou vycházející ze svého vnitřního horního a dolního vrcholu pod úhlem 45°. Šipka bude takto vymezovat délku a směr dráhy na břehu. Směrová šipka bude bílé barvy s číselným údajem 750 m v černé barvě. Signální znaky budou umístěny na ocelovém sloupku tak, aby byly viditelné z vodní plochy. Dolní okraj signálního znaku bude ve výšce nejméně 2,1 m nad okolním terénem.
5. V době provozování vodního lyžování je každý uživatel dráhy povinen ve vymezeném prostoru na viditelném místě vždy vyvěsit žlutý balón o průměru nejméně 0,8 m ve výšce nejméně 4 m nad hladinou upozorňující ostatní uživatele vodní plochy na zákaz vplutí do prostoru vyhrazeného žlutými bójemi. Toto označení bude umístěno na břehu v místě před stávajícím klubovým zařízením. Provoz ve vymezené vodní ploše smí být zahájen až po vytažení balónu do předepsané výšky.
6. Na takto vymezené vodní ploše lze provozovat současně pouze 1 plavidlo.
7. Uživatel vymezené vodní plochy se seznámí před zahájením provozu s jejími parametry a pokyny umístěnými na dodatkové tabulce.
8. Plavidlo použité pro provoz vodního lyžování musí mít v lodním osvědčení vyznačenu způsobilost k vlečení vodních lyžařů.
9. Provozování vodního lyžování se povoluje na dobu 5 let od nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy.
10. Upozornění: Ve vymezené vodní ploše jsou umístěna tři plovoucí zařízení v soukromém vlastnictví - skokanský můstek o rozměrech 7 m x 4 m, pomocné molo o rozměrech 6 m x 2 m umístěné na břehu pod stávající klubovnou a plovoucí garáž. Tato plovoucí zařízení nejsou určena pro veřejnost, nesmí být využívána bez souhlasu jejich vlastníka a musí být míjena v bezpečné vzdálenosti. Rovněž tak stávající vybójkovaná slalomová dráha není určena pro veřejnost a nesmí být využívána a poškozována veřejností.
Článek 3
Odůvodnění
Podle § 30a odst. 1 písm. b) zmíněného zákona může plavební úřad opatřením obecné povahy vymezit na dobu nepřesahující 5 let část vodní cesty pro provozování vodního lyžování, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek a zároveň stanovit konkrétní podmínky nezbytné pro zajištění plavební bezpečnosti.
Na základě podnětu, který podalo dne 19.01.2015 občanské sdružení TJ Slavoj Plzeň, se sídlem Třebízského 12, 301 32 Plzeň, ve věci dalšího provozování vodního lyžování na VD Hracholusky, projednala Státní plavební správa podmínky týkající se provozu vodního lyžování na vymezené vodní ploše umístěné na zmíněné vodní nádrži dne 18.02.2015 na Městském úřadu Nýřany za účasti zástupců Odboru životního prostředí Městského úřadu Nýřany, pracoviště Plzeň, Americká tř. 39, 304 66 Plzeň, jako příslušného vodoprávního úřadu a správce vodní cesty Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, 301 00 Plzeň.
Další projednání podnětu v této věci podle § 30a odst. 1 písm. b) zákona o vnitrozemské plavbě proběhlo dne 12.05.2015 v sídle Obecního úřadu Úlice za účasti správce vodní cesty Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka a obce Úlice, která následně podmínky k provozu vodního lyžování projednané na svém 6. veřejném zasedání konaném dne 03.06.2015 zveřejnila v usnesení č. 9/6/2015.
Dne 07.10.2015 se uskutečnilo v dané věci jednání na Státní plavební správě - pobočka Praha za účasti zástupců TJ Slavoj.
Cílem posledního společného jednání, jež proběhlo na Obecním úřadě Úlice dne 10.11.2015, bylo odsouhlasení předloženého znění návrhu opatření obecné povahy.
Veškeré požadavky a závěry vzešlé z těchto projednání, jež se vztahují k provozování vodního lyžování na vodní nádrži Hracholusky a k zajištění plavební bezpečnosti v daném místě, jsou zahrnuty do Článku 2.
Návrh opatření obecné povahy, kterým se vymezuje na vodní nádrži Hracholusky část vodní cesty pro provozování vodního lyžování, byl vyvěšen na úřední desce Státní plavební správy dne 25.01.2016 a na úřední desce OÚ Úlice, Úlice 50, 330 33 Město Touškov, dne 26.01.2016 po dobu 15 dnů a zároveň byla stanovena lhůta pro podání námitek a připomínek, a to do 30 dnů od zveřejnění tohoto návrhu na úřední desce (tj. do 30 dnů ode dne vyvěšení na úřední desce správního úřadu). Ve stanovené lhůtě nebyly vzneseny žádné námitky ani připomínky.
Na základě výše uvedeného Státní plavební správa vymezila část vodní cesty pro provozování vodního lyžování tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.
Článek 4
Účinnost
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 173 odst. 1 správního řádu dne 15. března 2016.
Článek 5
Platnost
Toto opatření obecné povahy platí v souladu s § 30a odst. 1 zákona o vnitrozemské plavbě do 15. března 2021
Článek 6
Poučení
Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.
Vyvěšeno dne 29. února 2016
jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby
Ing. Hynek Beneš
ředitel pobočky